ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی

نویسندگان

  • سعید رضائی شریف‌آبادی استادیار گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
  • نوشین فرودی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه الزهراء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل برنامه‌های بازاریابی کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا و ارائه الگوی پیشنهادی برنامه بازاریابی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل برنامۀ بازاریابی کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا و ارائه الگوی پیشنهادی برنامۀ بازاریابی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. روش: روش پژوهش حاضر به صورت آمیخته است و از روش‌های کتابخانه‌ای، دلفی و پیمایشی توصیفی استفاده شده است. جامعۀ پژوهش شامل کتابخانۀ 25 دانشگاه برتر  بر اساس رده‌بندی تایمز بود. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نو...

متن کامل

تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی

رابط کاربر کتابخانه های دیجیتالی در عملکرد مطلوب این کتابخانه ها نقش تعیین کننده ای دارد و کتابخانه های دیجیتالی زمانی می توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند که کاربران بتوانند تعامل مناسبی با آنها برقرار کنند. هدف تحقیق حاضر، تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی برای تقویت نکات مثبت و رفع نقایص موجود است. در مراحل مختلف تحقیق، با روش...

متن کامل

ارزیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های جامع با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

پژوهش حاضر، به ارزیابی مجموعة کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر مبنای استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت‌ مجموعة کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مورد نظر بر مبنای «استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران» است. جامعة پژوهش کلیة کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مذکور هستند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از سیاه...

متن کامل

بررسی میزان رعایت معیارهای ارزیابی رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه‌های دیجیتالی خودساخته و خریداری شده در ایران

Purpose: Concerning digital libraries, interaction between user and system is among major issues for using library software. Therefore, finding appropriate software for this purpose is of high importance. This study aims to evaluate and analyze the criteria related to user interface in Farsi web pages of self-made and purchased digital libraries in Iran. Methodology: This is an applied and eva...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 4

صفحات  12- 19

تاریخ انتشار 2003-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021