ارزیابی عملکرد سازمان‌های غیردولتی (سمن‌های) کشور در حوزه‌ی زنان و خانواده

نویسنده

چکیده

با عنایت به اهمیت و ضرورت روزافزون مشارکت سازمان‌یافته­ی زنان در دستیابی به توسعه­ی همه‌جانبه و پایدار، مطالعه­ی حاضر به بررسی عملکرد سمن‌های فعال در حوزه­ی زنان و خانواده را بررسی می‌کند. از نظر طرح تحقیق، مطالعه­ی حاضر از نوع تحقیقات ارزشیابی است که با تلفیقی از روش‌شناسی‌های کمی (پیمایش) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی) انجام شده است. جامعه و حجم نمونه­ی آماری شامل سه گروه بود: مدیران سمن‌ها در زمینه­ی زنان و خانواده در 17 استان مورد مطالعه (365 نفر)؛ کارشناسان و صاحب­نظران مرتبط (12 نفر) و مدیران یا کارشناسان مسئول سمن‌ها در دفتر امور بانوان در استانداری‌های منتخب (19 نفر). یافته‌ها نشان داد که بیش از چهارپنجم سمن‌های مطالعه­شده فعال و مابقی نیمه‌فعال بوده‌اند. عمده­ی نقش سمنها، مربوط به حوزه­ی آموزشی و ضعیف‌ترین آنها مربوط به حوزه­ی سیاست‌گذاری بوده است و مهم­ترین مشکلات آنها را می‌توان به ترتیب شامل هفت مشکل مالی، حقوقی، اداری، سیاسی، نهادی، اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی دانست. در کل، واقعیت سمنهای زنان و خانواده را می­توان به شکل غیرسمن بودن، تقلیل آنها به مؤسسات خیریه‌ای، فقدان جایگاه مشخص آنها، و همکاری تب‌گونه‌ی دولت با آنها توصیف کرد. دلالت یافته‌ها بر آن است که سمنهای زنان و خانواده عاملیت حوزه­­ی زنان و خانواده نیستند و در حال حاضر اثربخشی نازلی در عرصه­ی مدیریت امور زنان و خانواده در سطوح ملی و استانی دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گونه‌شناسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی زنان در برخی کشورهای اسلامی

چکیده کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به یک بلوک مذهبی واحد تعلق دارند؛ اما از یک سو نوع و سطح مبارزات و از سوی دیگر، ساختار روابط سازمانی زنان در هر یک از این کشورها تفاوت معناداری با یکدیگر دارد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل متن و ابزار پرسشنامه معکوس به تحلیل بیانیه‌ها و سخنرانی‌های چهار سازمان غیردولتی در کشورهای ترکیه (انجمن زنان حاشیه‌ای)، مصر (انجمن زنان و جامعه عرب...

متن کامل

گونه‌شناسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی زنان در برخی کشورهای اسلامی

چکیده کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به یک بلوک مذهبی واحد تعلق دارند؛ اما از یک سو نوع و سطح مبارزات و از سوی دیگر، ساختار روابط سازمانی زنان در هر یک از این کشورها تفاوت معناداری با یکدیگر دارد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل متن و ابزار پرسشنامه معکوس به تحلیل بیانیه‌ها و سخنرانی‌های چهار سازمان غیردولتی در کشورهای ترکیه (انجمن زنان حاشیه‌ای)، مصر (انجمن زنان و جامعه عرب...

متن کامل

ارزیابی کارکرد اجتماعی سازمان‌های غیردولتی در ایران

طرح مسأله: در این مقاله به بررسی نظری کارکرد سازمان‌های غیردولتی با تأکید بر سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه مسائل زیست‌محیطی پرداخته می‌شود. روش: این مطالعه توصیفی است و بر پایه اسناد موجود و مصاحبه با 50 نفر اعضای فعال سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی اطلاعات موجود گردآوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: بررسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی حکایت از مشکلات ساختاری و سازمانی این سازمان‌ها در...

متن کامل

ارزیابی کارکرد اجتماعی سازمان‌های غیردولتی در ایران

طرح مسأله: در این مقاله به بررسی نظری کارکرد سازمان‌های غیردولتی با تأکید بر سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه مسائل زیست‌محیطی پرداخته می‌شود. روش: این مطالعه توصیفی است و بر پایه اسناد موجود و مصاحبه با 50 نفر اعضای فعال سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی اطلاعات موجود گردآوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: بررسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی حکایت از مشکلات ساختاری و سازمانی این سازمان‌ها در...

متن کامل

شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی

بهره‌مندی از شخصیت حقوقی بین‌المللی برای یک بازیگر عرصه بین‌الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت‌ها و برخورداری ازصلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می‌انجامد. امروزه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی میان‌دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین‌الملل به حساب می‌آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین‌الملل علی‌رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان‌...

متن کامل

زمینه‌های مشارکتی مؤثر جهت مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرایند خط‌مشی‌گذاری محیط‌زیستی: مدل‌سازی معادلات ساختاری

هدف اصلی این مطالعه، بررسی زمینه‌های مشارکتی مؤثر جهت مشارکت بهینه‌ سمن‌ها در فرایند خط‌مشی­ گذاری محیط‌زیستی در سازمان محیط‌زیست استان تهران است. در مطالعه حاضر، تعداد 13 سازمان به عنوان جامعه آماری برگزیده شدند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری این تحقیق نیز روش نمونه‌گیری در دسترس است، پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای ساختارمند، مدل‌...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 79(بهار 1397)

صفحات  45- 86

تاریخ انتشار 2018-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021