ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR

نویسندگان

  • حسین نقوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم
  • محمد رضا فتحی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار استان قم انجام گرفته است. محقق در این پژوهش معتقد است که ارزیابی شعب بانک‌ها صرفاً براساس معیارهای مالی مانند سود یا زیان و منابع و مصارف نمی‌توانند نتیجه دقیق و مطلوبی حاصل نمایند، بنابراین در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکی، معیارهایی براساس کارت امتیازی متوازن شناسایی شد و با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان این معیارهای شناسایی شده غربالگری گردید. در این پژوهش با انجام مقایسات زوجی بین عوامل و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای، وزن این معیارها تعیین گردید. به علاوه تکنیک ویکور به عنوان یک روش نوین تصمیم‌گیری چند شاخصه، به منظور رتبه‌بندی شعب بانک انصار استان قم معرفی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، شعبه بلوارامین دارای بهترین عملکرد می‌باشد و شعب معصومیه و مرکزی نیز در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره anp و vikor

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار استان قم انجام گرفته است. محقق در این پژوهش معتقد است که ارزیابی شعب بانک ها صرفاً براساس معیارهای مالی مانند سود یا زیان و منابع و مصارف نمی توانند نتیجه دقیق و مطلوبی حاصل نمایند، بنابراین در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکی، معیارهایی براساس کارت امتیازی متوازن شناسایی شد و با استفاده از نظ...

متن کامل

رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر با رویکرد کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن یک ساز و کار مدیریتی است که بر پایه اندازه گیری بنا شده و پیش نیاز مدیریت استراتژیک می باشد(1). هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر جهت تعیین موقعیت خود و اخذ تصمیمات استراتژیک برای رسیدن به هدف می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. پیمایشی به این دلیل که در این تحقیق پرسشنامه ای تهیه شده است که برای انتخاب ...

متن کامل

ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره‌ی گروهی

Background and objective: The main objective of this paper is to evaluate the performance of nonprofit higher education institutes and universities by Balanced Score Card (BSC) and Multiple Attribute Decision Making (MADM). Materials and Methods: A descriptive method is used in the study. A new model is implemented for ranking the institutes. Research population include 21 faculty members sele...

متن کامل

رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر با رویکرد کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن یک ساز و کار مدیریتی است که بر پایه اندازه گیری بنا شده و پیش نیاز مدیریت استراتژیک می باشد(1). هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر جهت تعیین موقعیت خود و اخذ تصمیمات استراتژیک برای رسیدن به هدف می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. پیمایشی به این دلیل که در این تحقیق پرسشنامه ای تهیه شده است که برای انتخاب ...

متن کامل

ارزیابی کارایی شعب بانک مسکن استان فارس با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و نقشه شناختی فازی

آگاهی از عملکرد تمام جنبه های سازمان برای تصمیم گیری مدیران حیاتی می باشد. اگر چه مطالعات گسترده ای در ارزیابی عملکرد سازمان ها از طریق رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC) انجام شده، اما می توان به کاستی هایی همچون تمرکز بر علیت یک جهته، نادیده گرفتن جایگزینی بین شاخص ها و بین چهار وجه، یکسان بودن ارزش وزنی بین شاخص ها اشاره نمود. در پژوهش حاضر، سعی شد تا با تمرکز بر روابط علی بین عوامل و نیز جهت و...

متن کامل

ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش های تصمیم گیری چند معیاره ی گروهی

زمینه و هدف: هدف از نگارش این مقاله توسعه ی مدلی در قالب کارت امتیازی متوازن و روش های تصمیم گیری چندمعیاره در جهت ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، افزایش رضایت ذی نفعان و ارتقای ابعاد چهارگانه را در داخل سازمان به شکلی کارا و اثربخش بود. روش بررسی: این پژوهش مطالعه ا ی توصیفی، پیمایشی است که به منظور شناسایی و تعیین مهم ترین معیارهای ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و ارایه ی مدلی ج...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 62

صفحات  83- 105

تاریخ انتشار 2016-12-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023