ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن-تاپسیس فازی (FTOPSIS-BSC)

نویسندگان

  • علیرضا سلوکدار - استاد یار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • عمار فیضی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش ارائه روشی مدون جهت ارزیابی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی، با شناسایی شاخص های تاثیر گذار در ارزیابی آن ها، وزن دهی به مناظر و شاخص ها با تکنیک آنتروپی سلسله مراتبی فازی و رتبه بندی بانک ها با تکنیک تاپسیس فازی می باشد.جامعه آماری این پژوهش را 296 نفر از کارشناسان و مدیران بانک های دولتی(ملی، سپه و کشاورزی) و خصوصی(ملت، سرمایه و پاسارگاد) شهر کرج، که از بین کل کارشناسان و مدیران167 نفر، تعداد اعضای نمونه را تشکیل می دهد.جهت ارزیابی عملکرد بانک ها،24 شاخص به عنوان شاخص های نهایی در کارت امتیازی متوازن جانمایی شد. نتایج این تحقیق می تواند به مدیران،کارشناسان وکلیه ی ذینفعان بانکی،در شناخت شاخص های موثر ارزیابی عملکرد و در راستای تسهیل تصمیم سازی آن ها موثر و مفید باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن-تاپسیس فازی (ftopsis-bsc)

هدف این پژوهش ارائه روشی مدون جهت ارزیابی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی، با شناسایی شاخص های تاثیر گذار در ارزیابی آن ها، وزن دهی به مناظر و شاخص ها با تکنیک آنتروپی سلسله مراتبی فازی و رتبه بندی بانک ها با تکنیک تاپسیس فازی می باشد.جامعه آماری این پژوهش را 296 نفر از کارشناسان و مدیران بانک های دولتی(ملی، سپه و کشاورزی) و خصوصی(ملت، سرمایه و پاسارگاد) شهر کرج، که از بین کل کارشناسان و مدیران16...

متن کامل

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد کارت امتیازی متوازن(bsc) با استفاده از روش تاپسیس فازی(ftopsis)

بانک ها می توانند نقش بسزایی در توسعه مستمر و تخصیص بهینه منابع داشته باشند؛ لذا تأمین و حفظ کارایی عملکرد آن ها بسیار حائز اهمیت است. در شرایط خاص جهت تعیین رویه های سرمایه گذاری و حسابدهی ، به غیر از عملکرد مالی بانک ها ، عملکرد های غیر مالی آن ها نیز باید برای کلیه سهامدارن ارزیابی شود که این عملکرد ها از طریق معیار هایی از قبیل کیفیت خدمات ، رضایت مشتری و رضایت پرسنل اندازه گیری می شود.هدف ...

ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی ) BSC-AHP

توسعة صنایع با محوریت منافع اقتصادی باعث به وجود آمدن آسیبهایی در حوزههایمحیطزیست و اجتماع شده. این نگرانیها موجب پیدایش مفهومی سهبعدی از توسعة بر پایه اقتصاد،نامیده میشود. یکی از صنایعی که همواره به » توسعة پایدار « محیطزیست و اجتماع شده است کهکرات از محصولات آن استفاده می شود، صنعت معدن است. استخراج و استحصال مواد معدنی باچالش های بسیاری در زمینة توسعة مواجه است. با توجه به این موارد و با توج...

متن کامل

ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی

چکیده: هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مولفه‌های عملکرد، به ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان یزد در سال 1388 با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف پرداخته است. روش تحقیق: یکی از مدل‌های بسیار توانای ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جوانب سازمان به طور متعادل و متوازنی بررسی می­شود. لذا، در مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن ابعاد کارت امتیازی مت...

متن کامل

رتبه‏بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد خدمات هتل‌ با رویکرد کارت‏ امتیازی ‏متوازن (BSC) و TOPSIS فازی*

برای آگاهی از اثر بخشی و کارآمدی برنامه‌ها و فرآیندهای سازمان، به کارگیری صحیح و موفقیت‏آمیز اندازه‏گیری عملکرد، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. با توجّه به عدم کفایت معیارهای مالی برای سنجش عملکرد، رویکرد کارت‏ امتیازی ‏متوازن[1] به عنوان پاسخی به این نیاز با استقبال کم نظیری روبه‏رو شده است. هدف این مقاله، شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل‌ها با رویکرد کارت‏ امتیازی ‏متوازن و ر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 20

صفحات  57- 78

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023