ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در سال 1389

نویسندگان

  • بهنام طالبی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
  • حسین بابازاده دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
  • صادق ملکی‌آوارسین استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران.
چکیده مقاله:

هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای (EFQM) (الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) در سال 1389 می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و حجم نمونه مورد مطالعه 28 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. آزمون آماری  tتک نمونه‌ای می‌باشد ابزار تحقیق پرسشنامه پیشرفته است که مطابق استاندارد مدل (EFQM) تنظیم شده است و شامل 9 معیار و 32 زیر معیار می‌باشد و هر زیر معیار دارای نکات راهنما و مصادیق عینی است که براساس ویژگی‌های آموزش و پرورش تنظیم شده و سؤالات زیر معیارها به وسیله منطق رادار درمجموع 264 سؤال جزئی را شامل می‌شود و پس از یک دوره دو روزه توجیه کارکنان در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت. ارزیابی عملکرد مدیریت به شیوه خود ارزیابی توسط خود کارکنان انجام پذیرفت. برای روایی پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان استفاده شده است و برای پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرنباخ استفاده گردید که مقدار آن 95/ بدست آمد. در این پژوهش دو سؤال مطرح شده بود که امتیاز عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی (EFQM) از1000 امتیاز مدل برابر با 59/506 بدست آمد و امتیاز مدیریت در معیار توانمندسازها 83/49 درصد و معیار نتایج 48/51 درصد بدست آمد. براساس نتایج تحقیق، پیشنهادها و توصیه‌های لازم برای ارتقاء عملکرد مدیریت آموزش و پرورش ارائه شده است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی (EFQM) درمعیار نتایج بهتر از معیار توانمندسازها می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی بر مبنای مدل تعالی سازمانی ( (EFQM درسال 1386

پژوهش حاضر باهدف کلی، عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی را بر مبنای مدل تعالی سازمانی ( (EFQM (الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) درسال 1386 مورد ارزیابی قرار داده است .این تحقیق  با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفته است. حجم نمونه مورد مطالعه از بین 76 نفر جامعه با استفاده فرمول کوکران به تعداد 38 نفر انتخاب گردید. ابزار تحقیق این پروژه که بوسیله پرسشنامه پیشرفت...

متن کامل

نقش آمادگی استقرار مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی بر مبنای مدل تعالی سازمانی (efqm)

سازمان های امروزی پیوسته تحت تأثیر عوامل محیطی اطراف خود قرار دارند، به طوری که اکثر این عوامل خیلی کم قابل کنترل این سازمان ها هستند. با توجه به چنین شرایطی، سازمان هایی موفق هستند که ضمن کسب دانش و شناخت کافی نسبت به این عوامل، زمینه پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد خود را در محیط رقابتی امروز بهبود و ارتقاء بخشند. امروزه دانش به عنوان یک مزیت اصلی رقابتی برای سازمان ها مطرح است. سازمان ها با تکیه ...

ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر‌اساس مدل EFQM

To recognize the strengths and weaknesses and level of organization’s achievement to better quality and better performance, Use of organizational excellence models for assessment the organization’s Performance is effective. The purpose of this research is assessment of Tehran municipality’s human resources management based on the EFQM model. This research is a Survey with descriptive and Cro...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی‌خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، سال 1393

Background: Self-evaluation in health and treatment sector, similar to other sectors, is inevitable. Resources limitation, the necessity of performances monitoring, vitality of rendered services and cares by this sector and quality of these services and…. are evidences indicating the necessity of an accurate and correct self-evaluation of this sector performances. Therefore, the main pur...

متن کامل

راهکار های بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی efqm

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس مدل efqm در سال 1390 است. مدل efqm، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می کند که 5 معیار آن حوزه توانمندسازها شامل معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی (کارکنان)، منابع و مشارکت، فرآیندها و 4 معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج جامعه، نتایج کلیدی...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

هدف این مقاله اولویت بندی عوارض(آسیب ها) بانک مسکن با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM است. ساختار مدل تعالی سازمانی EFQM دارای دو حوزه توانمندسازها و نتایج است. حوزه توانمندسازها که بیان کننده اجزای تشکیل دهنده سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم است، شامل 5 معیار رهبری – خط مشی و راهبرد – کارکنان – شرکتها و منابع و فرآیندها است .حوزه نتایج حاصل از اجرای توانمند سازها است .این حوزه از 4 معیار نت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 17

صفحات  13- 25

تاریخ انتشار 2012-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023