ارزیابی عملکرد هیئتهای مذهبی دانشگاهی مبتنی بر رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد

نویسندگان

  • روح‌الله رازینی دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات ، استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق.
  • مجتبی جعفرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق/گروه مدیریت صنعتی/دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق
  • میثم مطیعی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث ، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث/ دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع).
چکیده

 هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت هیئات مذهبی دانشگاهی، به مثابة یکی از مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه اسلامی انجام شد. روش: پس از شناسایی عوامل تشکیل‌دهندة هیئات مذهبی دانشگاهی از طریق مطالعات اسنادی و مصاحبه، با رویکرد تحلیل اهمیت- عملکرد سعی در ارزیابی عملکرد این هیئات شد و در مرحلة اول 25 عامل تشکیل‌دهندة هیئات دانشگاهی در چهار محور، دسته‌بندی و سپس وضع موجود و مطلوب هر یک از عوامل به وسیلة نظرخواهی از 47 نفر از خبرگان این حوزه، ارزیابی شد. یافته‌ها: مؤلفه‌های شناسایی شده ذیل چهار راهبرد کلی ذیل دسته‌بندی شدند: لزوم توجه حیاتی، تداوم وضعیت عالی موجود، دارای اولویت پایین و ناحیة قابل کاهش، که مدیران هیئات دانشگاهی را ملزم می‌کرد اقدامات خود را متناسب با هر یک از راهبرد‌های بیان‌شده جهت‌دهی کنند. نتیجه‌گیری: در حال حاضر برای بهبود وضعیت هیئتهای مذهبی دانشگاهی، بیشترین توجه باید معطوف به وجود عالم ربّانی، نظام تربیت خادم و استفاده از ظرفیت هیئات برای مسائل روز باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل اهمیت-عملکرد خدمات گردشگری مذهبی (مورد مطالعه شهرستان بیرجند)

امروزه تولید خدمات با کیفیت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی در صورت ارائه خدمات با کیفیت می‏تواند اثر قابل ملاحظه‏ای در اقتصاد یک منطقه داشته‏باشد. بنابراین ضروری است میزان رضایت گردشگران از خدمات ارزیابی شود. یکی از راه‏ها برای این مهم سنجش شکاف‏های موجود میان انتظارات و ادراکات گردشگران از خدمات است. برای افزایش رضایت گردشگران در مقصدهای گردشگری مذهبی باید کیفی...

متن کامل

طراحی مدل استراتژیک ارزیابی عملکرد رویکرد تلفیقی تحلیل اهمیت - عملکرد دیمتل و تحلیل رگرسیون چندگانه

پژوهش های مدیریتی بر اهمیت نقش آفرینی عوامل اقتضایی در ارتقای عملکرد سازمانی تأکید دارد .به هر حال مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران صورت گرفته است . این مقاله حاصل کار پژوهشی در این خصوص است که سعی دارد این شکاف علمی را پر کند. بررسی پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان با رویکرد دلفی به شناسایی چهارده عامل اقتضایی منجر شد که عملکرد سازمان...

متن کامل

کاربست الگوی تحلیل اهمیت – عملکرد جهت ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید

هدف از این پژوهش، بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید دانشگاه کردستان و راه‌کارهای ارتقای آن بود. روش پژوهش به‌صورت آمیخته (کمی و کیفی) بود. در بخش کمی پژوهش، نمونه‌ای به حجم 374 نفر از دانشجویان، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بخش، پرسشنامه‌ی محقق‌‌ساخته‌ای بود که صلاحیت‌های اساتید را در دو سطح ادراکات و انتظارات و در قالب سه مؤلفه‌‌ی صلاحیت‌های شناختی، روانی ...

متن کامل

ارزیابی عملکرد نیروی فروش بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

اهمیت اندازه ­گیری عملکرد برای سازمان­ها مشخص‌شده است و در بسیاری از آن­ها نیز هم‌اکنون نقش مهمی ایفا می­کند. اولویت سازمان­های کنونی تضمین هرچه مطلوب­تر شاخص­های مورد ارزیابی برای بررسی عملکرد افراد است. در این میان عملکرد نیروی فروش شاخص حیاتی و نبض کلیدی عملکرد شرکت در بازار رقابتی است و ارزیابی آن بر اساس شاخص­های کلیدی عملکرد حائز اهمیت است. یکی از مدل­های ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده­...

متن کامل

طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی

با گسترش اهمیت موضوع تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی، استخراج شاخص‌های ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی دانشگاه به‌نظر بسیار ضروری است، به همین دلیل هدف این تحقیق طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش، آمیخته است که در مرحله‌ی کمّی از روش پیمایشی و پرسش‌نامه استفاده شده است. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 34

صفحات  103- 126

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021