ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌ کاغذی

نویسندگان

  • جعفر اصغری استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
  • حبیب الله سمیع زاده دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
  • غلامرضا محسن آبادی استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
  • پرستو مرادی دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده مقاله:

به‌منظور مقایسۀ عملکرد کمی و کیفی علوفه در مخلوط­های دوگانه و سه­گانۀ ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌کاغذی، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، در سال زراعی 1391 اجرا شد. تیمارها شامل کشت­های خالص ذرت، لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌کاغذی، مخلوط­های دوگانة ذرت - لوبیاچیتی و ذرت - کدوی تخمه‌کاغذی و سه‌گانۀ ذرت – لوبیاچیتی - کدوی تخمه‌کاغذی بودند. بیشترین وزن خشک علوفۀ کل در مخلوط‌های دوگانه و سه‌گانه و کمترین آن در کشت­های خالص لوبیاچیتی مشاهده شد. بیشترین و کمترین مقدار پروتئین خام به‌ترتیب در کشت‌های مخلوط سه‌گانه و کشت خالص ذرت مشاهده شد. بیشترین مقدار فیبرهای محلول در شوینده‌های اسیدی (ADF) و خنثی (NDF) در کشت خالص ذرت دیده شد که در مخلوط­های سه‌گانه به‌سبب اختلاط با لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌کاغذی کاهش نشان داد. در نتیجه با کاهش ADF و NDF در مخلوط‌های دوگانه و سه‌گانه، مقدار کل مادة مغذی قابل هضم و مادة خشک مصرفی افزایش یافت و به افزایش کیفیت در مخلوط‌های سه‌گانه منجر شد. نتایج حاصل، برتری معنادار سیستم کشت مخلوط سه‌گانة ذرت، لوبیاچیتی و کدوی تخمه‌کاغذی نسبت به دیگر سیستم‌های کشت از نظر تولید کمی و کیفی علوفه را نشان داد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه درکشت مخلوط ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه کاغذی

به منظور مقایسۀ عملکرد کمی و کیفی علوفه در مخلوط­های دوگانه و سه­گانۀ ذرت با لوبیاچیتی و کدوی تخمه کاغذی، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ پژوهشی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، در سال زراعی 1391 اجرا شد. تیمارها شامل کشت­های خالص ذرت، لوبیاچیتی و کدوی تخمه کاغذی، مخلوط­های دوگانة ذرت - لوبیاچیتی و ذرت - کدوی تخمه کاغذی و سه گانۀ ذرت – لوبیاچیتی - کدوی تخمه کاغذ...

متن کامل

ارزیابی اقتصادی کشت مخلوط کدوی تخمه کاغذی با نخود و عدس در سطوح مختلف نیتروژن

Small scale framers mainly face to farm sprawl, land multiplicity and diminution, losing resources and cultural mechanization incapability. Whereas the multiple cropping has more sustainability in unsuitable geographical regions environmentally, it is one of the suitable ways for small scale farmers' livelihood. Nonetheless, there is indispensable to assertion of multiple cropping profitabili...

متن کامل

ارزیابی اقتصادی کشت مخلوط کدوی تخمه کاغذی با نخود و عدس در سطوح مختلف نیتروژن

کشاورزان خرده پا عموماً با پدیده پراکندگی اراضی، تعدد و کوچکی قطعات، اتلاف منابع و ناتوانی در استفاده از مکانیزاسیون زارعی روبرو هستند. از آنجایی که چند کشتی در نواحی جغرافیایی نامناسب از لحاظ شرایط محیطی پایداری بیشتری دارد، می تواند از راه های امرار معاش کشاورزان خرده پا باشد. با اینحال باید سودمندی چند کشتی نسبت به تک کشتی را بصورت علمی اثبات کرد. از اینرو به منظور ارزیابی اقتصادی کشت مخلوط ک...

متن کامل

نقش کشت مخلوط سه گانه در کنترل علف­های هرز و عملکرد کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.)

 چکیده   به منظور بررسی نقش کشت مخلوط سه­گانه ذرت، لوبیا چیتی و کدوی­تخمه­کاغذی بر فرونشانی علف­های هرز و عملکرد کدوی­تخمه­کاغذی، آزمایشی در دو مکان (رشت و رودسر) در سال زراعی 1392 اجرا شد. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: کشت خالص کدوی تخمه­کاغذی (60 و 90 سانتی­متر روی ردیف)، کشت مخلوط ذرت – کدوی تخمه­کاغذی (30-60 و 40-...

متن کامل

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن

به منظور بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه، آزمایشی به صورت کرت‏های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های‌کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال زراعی 92- 1391 انجام گرفت. سطوح نیتروژن در چهار سطح (صفر،70، 140و 210 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره) در کرت‌های اصلی و نسبت‌های کشت مخلوط در پنج سطح (کشت خالص جو و رازیانه)، (75 درصد...

متن کامل

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط خلر و جو

به منظور بررسی تاثیر نسبت های اختلاط خلر ) Lathyrus sativa ( و جو ) Hordeum vulgare ( در تولید علوفه تر و تعیین کیفیتعلوفه یک آزمایش مزرعه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در سال زراعی 1388 - 1389 انجام شد. برای این منظور از طرحآماری فاکتوریل بصورت بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار استفاده شد. تیمارها شامل 3 تراکم کم ) 300 بوته در متر مربعبرای جو و 50 بوته در متر مربع برای خلر(، مت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 3

صفحات  683- 699

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023