ارزیابی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار مراتع(مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دشت بهار-استان همدان)

ثبت نشده

چکیده

در عصر کنونی مشارکت، حاکمیت عقل جمعی و دخالت همه اقشار ذینفع در تصمیم‌گیری‌ها اصلی پذیرفته شده است. هدف‌مند کردن و سوق دادن مشارکت در جهت احیاء منابع طبیعی، توسعه پایدار رابدنبال خواهد داشت. بنابراین، مفاهیم مشارکت و عوامل مؤثر آن،نیازمند تشریح و بررسی می‌باشد. دراینراستا،مطالعهحاضر با هدف بررسیعواملاقتصادی-اجتماعیمؤثربرمدیریت پایدارمراتع ییلاقی دشت بهاراستانهمدانانجام گردید.اطلاعات مورد نیاز با تکمیل56پرسش‌نامهاز4 سامان عرفی بهروشکاملاًتصادفیجمع‌آوریشد.عواملاقتصادی-اجتماعیمؤثربرمشارکت،ازطریقبرآوردالگویاقتصادسنجیرگرسیون لوجیت،مشخص گردیدند.نتایجنشانداد،تسهیلات اعتباری دولتی،افزایش درآمد سالیانه حاصل ازدامداری،آگاهی از فعالیت‌های مرتعداری و پیامدهای تخریب مراتع،اثرمثبتومعنی‌دارو افزایش سطح مرتع اثرمنفیومعنی‌داریبرمشارکتبهره‌برداران داشته‌است.محاسبه، تفسیرکششواثراتنهاییمتغیرهایمؤثرنشانداد،بیشترینکششمربوطبهمتغیرمیزان آگاهی از پیامدهای تخریب مراتعبودهاست. بطوریکهباافزایشیکدرصددرمیزان آگاهیبهره‌برداران،احتمالافزایشمشارکت 36/2درصدافزایشخواهدیافت.همچنین،بیشتریناثرنهایی،مربوطبهمتغیرارائه تسهیلات اعتباریبودهاست.بطوری‌کهباافزایشهرسالبهمیزان اعتبارات،احتمالمشارکت17/0واحدافزایشمی‌یابد.اگرچه به‌دلیل ساختار سازمانی، مالکیت و مدیریت منابع طبیعی به عهده بخش دولتی است، اما نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدیریت پایدار مراتعبدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود و این امر بااجرای برنامه‌های آموزشی، ترویجی و حمایت‌های مالی تسهیلاتی امکان‌پذیر گردیده است.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

ارزیابی آسیب­پذیری اکوسیستم­ها از مهم ترین ابزارهای موجود برای دستیابی به مدیریت پایدار و نیز ارائه راهکارهای مدیریتی و برنامه­ریزی موثر برای به حداقل رساندن اثرات مخرب ناشی از عوامل آسیب­زا موجود است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف سنجش آسیب­پذیری اجتماعی-اقتصادی بهره­برداران مراتع ییلاقی شهرستان نطنز استان اصفهان انجام شد. بدین منظور، با استفاده از مرور ادبیات و نظرات صاحب­نظران، مهم ترین شاخص...

ارزیابی آسیب­پذیری اکوسیستم­ها از مهم‌ترین ابزارهای موجود برای دستیابی به مدیریت پایدار و نیز ارائه راهکارهای مدیریتی و برنامه­ریزی موثر برای به حداقل رساندن اثرات مخرب ناشی از عوامل آسیب­زا موجود است. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف سنجش آسیب­پذیری اجتماعی-اقتصادی بهره­برداران مراتع ییلاقی شهرستان نطنز استان اصفهان انجام شد. بدین منظور، با استفاده از مرور ادبیات و نظرات صاحب­نظران، مهم‌ترین شاخص...

مدیریت پایدار مراتع نوعی مدیریت برای دستیابی به اهداف مشخص، با توجه به استمرار کارکردهای مطلوب مراتع، بدون اثر نامطلوب بر روی محیط فیزیکی و اجتماعی است. مفهوم معیارها و شاخص ها برای مدیریت پایدار مراتع مستلزم توسعه و گسترش هر چه بیشتر پژوهش ها در سطوح محلی است. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه نقطه نظر کارشناسان و بهره برداران در ارتباط با مشارکت مردم در مدیریت پایدار مراتع است. به نظر می رسد هر...

مدیریت پایدار مراتع نوعی مدیریت برای دستیابی به اهداف مشخص، با توجه به استمرار کارکردهای مطلوب مراتع، بدون اثر نامطلوب بر روی محیط فیزیکی و اجتماعی است. مفهوم معیارها و شاخص ها برای مدیریت پایدار مراتع مستلزم توسعه و گسترش هر چه بیشتر پژوهش ها در سطوح محلی است. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه نقطه نظر کارشناسان و بهره برداران در ارتباط با مشارکت مردم در مدیریت پایدار مراتع است. به نظر می رسد هر...

عدم مشارکت جوامع محلی و مشارکت­های منفعلانه در مدیریت منابع طبیعی و نبود زمینه­های مدیریت بومی و عدم استفاده موثر از جوامع محلی در تصمیم­سازی، تصمیم­گیری و عدم حضور ذی­نفع­ها، ذی­نفوذها و تصمیم­گیران محلی در برنامه­های حفاظت آب و خاک موجب ناکارآیی برنامه‌های دولتی در حفاظت منابع طبیعی گردیده است. بنابراین این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب جهت این سوال است که چرا بهره‌برداران شهرستان ملکشاهی ...

استفاده از مشارکت مردمی در حفظ و احیای منابع طبیعی به‌عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح است، به‌طوری‌که تأکید بر مشارکت مردم در تصمیم­های مرتبط با منابع‌‌طبیعی آسان­ترین راهکار حفظ این منابع ارزشمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب­یافته در شهرستان ریگان استان کرمان انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی و فن پیمایش، 360 نفر ا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود