ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور Uncinula necator در منطقه مشکین‎شهر

نویسندگان

  • اسدالله بابایی اهری گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
  • اصغر حیدری عضو هیت علمی مؤسسه آفات و بیماری های گیاهی، تهران
  • حاجی شیخلینسکی استاد انستیتوی ذخایر ژنتیکی، آکادمی علوم آذربایجان، باکو، آذربایجان
  • حسین فتحی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل.
چکیده مقاله:

     بیماری سفیدک سطحی انگور ناشی از قارچ   Uncinula ncator از  لحاظ اقتصادی یکی از مهم‎ترین بیماری­های انگور در دنیا و ایران  به شمار می­رود. این بیماری در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان‎ها وارد می­سازد. به منظور ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در مقابل بیماری سفیدک سطحی مو آزمایشی در سال­های 1386 و 1387 با 14 رقم انگور شامل شاهانی، کشمشی، رسمی، توکیلگن، قاراشلیق، سیرک پوسته، خلیلی، تبرزه، کوپک بوغان، آلدرق، تبریزکشمشی، آق شلیق، یاقوتی و صاحبی در منطقه مشکین شهر در شرایط آلودگی طبیعی و مایه­زنی مصنوعی انجام گرفت و در نهایت، ارزیابی واکنش ارقام مختلف نسبت به قارچ عامل بیماری با دو روش وانگ و وای­توویچ انجام شد و واکنش ارقام مختلف انگور نسبت به قارچ عامل بیماری در برگ و خوشه به صورت 0: مصون، 1: خیلی مقاوم، 2: مقاوم، 3: متحمل، 4: حساس و 5: خیلی حساس مقیاس­بندی شد. نتیجتاً، ارقام انگور واکنش­های متفاوتی از خود نشان دادند و ارقام شاهانی، یاقوتی و تبریز کشمشی مصون، رقم صاحبی بسیار مقاوم، ارقام آق شلیق و توکیلگن مقاوم، ارقام کشمشی، خلیلی و تبرزه متحمل، ارقام آلدرق و کوپک بوغان حساس و ارقام قره شلیق، سیرک پوسته و رسمی بسیار حساس به بیماری سفیدک سطحی مو بودند. در مجموع، در محل­هایی که بیماری از شیوع بالایی برخوردار است، جهت احداث تاکستان­های جدید بهتر است ترجیحاً از ارقام ارقام شاهانی، یاقوتی و تبریزکشمشی استفاده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور uncinula necator در منطقه مشکین‎شهر

بیماری سفیدک سطحی انگور ناشی از قارچ   uncinula ncator از  لحاظ اقتصادی یکی از مهم‎ترین بیماری­های انگور در دنیا و ایران  به شمار می­رود. این بیماری در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان‎ها وارد می­سازد. به منظور ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در مقابل بیماری سفیدک سطحی مو آزمایشی در سال­های 1386 و 1387 با 14 رقم انگور شامل شاهانی، کشمشی، رسمی، توکیلگن، قاراشلیق، سیرک پوست...

متن کامل

بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر

چکیده بیماری سفیدک سطحی انگور Erysiphe necator از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های انگور در ایران و دنیا بشمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان ها وارد می سازد. به منظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی آزمایشی در طی سال های 1389- 1387 در مشگین شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده قارچ عامل بیماری به صورت...

متن کامل

اثر شرایط محیطی روی رهاشدن، جوانه‌زنی و بیماری‌زایی آسکوسپورهای Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور

رهاشدن وجوانه زنی آسکوسپورهای U.necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور با نگهداری برگ های انگور حامل کلیستوتسیوم های قارچ عامل بیماری در حرارتهای20 و4 درجه سانتیگراد و شرایط رطوبتی نیمه خشک و خشک پس از 20،80 ،120،150 و 180 روز به تفکیک اندازه گیری شدند. همچنین ا ثردرجه حرارت‌های 35-0 درجه سانتیگراد پس از 24 ساعت در رهاشدن آسکوسپورها و میزان رها شدن آسکوسپورها دردوره زمانی 168-0 ساعت درشرایط رطوب...

متن کامل

بررسی خصوصیات بیولوژیکی (syn. uncinula necator) erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر

چکیده بیماری سفیدک سطحی انگور erysiphe necator از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های انگور در ایران و دنیا بشمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان ها وارد می سازد. به منظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی آزمایشی در طی سال های 1389- 1387 در مشگین شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده قارچ عامل بیماری به صورت...

متن کامل

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  49- 54

تاریخ انتشار 2011-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023