ارزیابی مقاومت لاین امیدبخش گندم نان ‏M-79-6‎‏ به بیماری سیاهک پنهان معمولی‏‎ ‎در شرایط مزرعه

نویسندگان

  • امیر کیوان ‏کفاشی عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
  • عبدالرضا ‏احمدی بخش تحقیقات اصلاح بذر و نهال، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
  • علی ناظری عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‏
  • وفا مردوخی عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‏
  • گودرز ‏نجفیان عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر‏
چکیده مقاله:

در این تحقیق، شش رقم گندم نان با نام‌های هیرمند، شیراز، پیشتاز، مرودشت، مهدوی، روشن (شاهد ‏حساس) و لاینM-79–6 ‎‏ در کرت های فرعی و تیمارهای : 1 - بذور بدون آلودگی به سیاهک پنهان و ضد‌عفونی ‏نشده 2 - بذور آلوده شده به اسپور سیاهک پنهان گونه ‏Tilletia laevis‏ به نسبت پنج در هزار 3 - بذور ضدعفونی ‏شده با قارچ کش کاربوکسین تیرام مایع ‏FS‏ در کرت های اصلی در یک آزمایش کرت های خرد شده درقالب ‏طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سه منطقه کرج، کرمانشاه و نیشابور ارزیابی شدند. درصد آلودگی ‏به سیاهک پنهان از طریق شمارش سنبله، تبدیل قوس سینوس بر مجذور داده ها محاسبه شد. مقایسه میانگین ها ‏برای مناطق مختلف نشان داد که درصد آلودگی در تیمار عدم ضدعفونی بذر همراه با آلوده کردن مصنوعی ‏بیشترین مقدار بود. ارقام روشن، مهدوی، مرودشت و شیراز به ترتیب به عنوان ارقام حساس به سیاهک پنهان و ‏دو رقم هیرمند و پیشتاز و نیز لاین جدید ‏M-79-6‎‏ به عنوان ارقام مقاوم مشخص گردیدند. استفاده از این لاین که ‏نسبت به بیماری مقاومت کامل دارد می تواند در مناطق معتدل آلوده که خسارت بیماری قابل توجه است موجب ‏کنترل بیماری و کاهش هزینه ضدعفونی بذرگردد. ‏

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقاومت لاین امیدبخش گندم نان ‏m-79-6‎‏ به بیماری سیاهک پنهان معمولی‏‎ ‎در شرایط مزرعه

در این تحقیق، شش رقم گندم نان با نام های هیرمند، شیراز، پیشتاز، مرودشت، مهدوی، روشن (شاهد ‏حساس) و لاینm-79–6 ‎‏ در کرت های فرعی و تیمارهای : 1 - بذور بدون آلودگی به سیاهک پنهان و ضد عفونی ‏نشده 2 - بذور آلوده شده به اسپور سیاهک پنهان گونه ‏tilletia laevis‏ به نسبت پنج در هزار 3 - بذور ضدعفونی ‏شده با قارچ کش کاربوکسین تیرام مایع ‏fs‏ در کرت های اصلی در یک آزمایش کرت های خرد شده درقالب ‏طرح بلو...

متن کامل

واکنش ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان آبی نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis)

به منظور ارزیابی واکنش لاین‌های امیدبخش گندم نان به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم،‌ تعداد 20 ژنوتیپ از اقلیم معتدل، 14 ژنوتیپ از اقلیم سرد، 20 ژنوتیپ از اقلیم گرم و مرطوب شمال و 20 ژنوتیپ از اقلیم گرم و خشک جنوب به همراهی شاهد حساس در دو فصل زراعی 83-1381 در کرج و کرمانشاه در طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار برای لاین‌های هر اقلیم مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به آلودگی یکنواخت از آ...

متن کامل

انتقال مقاومت به سیاهک پنهان معمولی از چند رقم مقاوم به ارقام گندم نان متداول در مناطق دیم کشور

به منظور انتقال مقاومت به بیماری سیاهک پنهان معمولی با عامل Tilletia laevis K ühn از ارقام مقاوم به ارقام متداول در منطقه، نظیر سرداری، سبلان، آذر و قرمز قن، اولین تلاقی ساده در سال زراعی 74-1373 بین والدین مورد نظر، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه انجام شد. در این بررسی تعداد 4 رقم مقاوم به عنوان والده بخشنده با ارقام زراعی متداول در منطقه تلاقی داده شدند و در نتیجه در سال اول تعداد 16 تل...

متن کامل

واکنش ارقام تجاری گندم آبی به بیماری سیاهک پنهان معمولی با عامل

در سال های زراعی 1379 تا 1383 واکنش 50 رقم تجاری گندم نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis) در کرج بررسی گردید (سال 1379 تعداد ده رقم و تکرار آزمایش در سال 1380، سال 1381 تعداد بیست رقم و تکرار در سال 1382 و سال 1382 تعداد بیست رقم دیگر و تکرار در سال 1383 (بدون احتساب شاهد). آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با آلودگی مصنوعی بذر به میزان 005/0 وزنی با اسپ...

متن کامل

ارزیابی مقاومت لاین های برگزیده ذرت نسبت به قارچ Ustilago maydis (DC.) Corda عامل سیاهک معمولی

به منظور ارزیابی عکس العمل لاین های برگزیده ذرت به بیماری سیاهک معمولی (Common smut) و شناسایی ژنوتیپ های مقاوم یا متحمل، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و سی تیمار که شامل لاین های مختلف ذرت بود از طریق آلودگی مصنوعی ایجاد زخم (Cut cob injection) در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان اجرا گردید. برای ایجاد آلودگی دو تا سه روز پس از تشکیل کاکل ها (Silks) دو سانتی متر از ان...

متن کامل

شناسایی نژادهای بیماریزای Tilletia laevis عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف ایران

برای تعیین نژادهای T.laevis، از مناطق مهم گندم کاری کشور نمونه های آلوده جمع آوری شد و پس از شناسایی گونه عامل بیماری 20 جدایه تعیین نژاد گردیدند. بذر ارقام و لاین های تک ژنی و چندژنی متمایز کننده نژادهای قارچ به تلیوسپور جدایه های مختلف آلوده گشته و در مزرعه کاشته شدند. در زمان برداشت درصد سنبله های آلوده هر رقم محاسبه شد و نژاد جدایه های انتخابی به روش استاندارد تعیین نژاد، شناسایی گردیدند. ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  59- 66

تاریخ انتشار 2007-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023