ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هایی از درخت به (.Cydonia oblonga Mill) نسبت به بیماری آتشک. II. مقاومت ژنوتیپ ها نسبت به بیماری

نویسندگان

  • ایوب علی قاسمی
  • سارا مهرابی پور
چکیده

بیماری آتشک (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.) یکی از بیماری های مهم و مخرب درختان میوه دانه دار در ایران است و درخت به (Cydonia oblonga Mill.) بیش از سایر میزبان ها از این بیماری آسیب می بیند. طی یک دهه گذشته مقاومت تعدادی از ژرم پلاسم بومی و وارداتی سیب و گلابی موجود در کشور نسبت به بیماری آتشک در شرایط گلخانه ای و باغی مورد ارزیابی قرار گرفته است، بنابراین ارزیابی ژرم پلاسم درخت به با توجه به شدت خسارت بیماری و تنوع ژنتیکی این گونه در کشور از ضروریات است. به این منظور، پس از جداسازی و ارزیابی اولیه جدایه های مختلف باکتری عامل بیماری آتشک، در طی یک برنامه سه ساله (1383-86)، سیزده ژنوتیپ به شناسایی شده در منطقه مرکزی کشور همراه با به رقم اصفهان (کد (KVD3 به عنوان شاهد، روی پایه های بذری تکثیر و در شرایط گلخانه ای با مخلوطی از سه جدایه K2، Z1 و Z2 از نظر مقاومت به بیماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی مقاومت بر اساس سرعت پیشرفت نکروز در فواصل 4، 8، 17 و 22 روز پس از آلوده سازی با باکتری، و شاخص حساسیت واریته ای (I.V.S.) در سرشاخه تعیین شد. در بین مواد گیاهی مورد ارزیابی، به رقم اصفهان با حدود %50 و ژنوتیپ SHA1 با بیش از %90 پیشرفت نهایی نکروز به ترتیب کمترین و بیشترین حساسیت را نسبت به بیماری داشتند. ارزیابی همبستگی صفات مختلف رویشی با تحمل به بیماری بیانگر بالاترین همبستگی بین رشد رویشی جوانه های جانبی با حساسیت به آتشک خصوصا در مرحله ابتدایی استقرار بیماری (4 تا 8 روز اولیه) در سرشاخه ها بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هایی از درخت به (.cydonia oblonga mill) نسبت به بیماری آتشک. ii. مقاومت ژنوتیپ ها نسبت به بیماری

بیماری آتشک (erwinia amylovora (burr.) winslow et al.) یکی از بیماری های مهم و مخرب درختان میوه دانه دار در ایران است و درخت به (cydonia oblonga mill.) بیش از سایر میزبان ها از این بیماری آسیب می بیند. طی یک دهه گذشته مقاومت تعدادی از ژرم پلاسم بومی و وارداتی سیب و گلابی موجود در کشور نسبت به بیماری آتشک در شرایط گلخانه ای و باغی مورد ارزیابی قرار گرفته است، بنابراین ارزیابی ژرم پلاسم درخت به ب...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هایی از درخت به (.Cydonia oblonga Mill) نسبت به بیماری آتشک. I. جداسازی، ارزیابی و گزینش جدایه های باکتری عامل بیماری (Erwinia amylovora)

بیماری آتشک (Fire blight) با عامل باکتریایی Erwinia mylovora (Burr.) Winslow et al. بیشترین اهمیت را در بین بیماری های درختان میوه دانه دار در بسیاری از کشورها دارد. در بین روش های مبارزه با بیماری، استفاده از ارقام متحمل یا مقاوم اقتصادی ترین و موثرترین روش محسوب می شود. در این تحقیق به منظور به کارگیری جدایه های باکتری در ارزیابی تحمل ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill) نسبت به بیماری آ...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ هایی از درخت به (.cydonia oblonga mill) نسبت به بیماری آتشک. i. جداسازی، ارزیابی و گزینش جدایه های باکتری عامل بیماری (erwinia amylovora)

بیماری آتشک (fire blight) با عامل باکتریایی erwinia mylovora (burr.) winslow et al. بیشترین اهمیت را در بین بیماری های درختان میوه دانه دار در بسیاری از کشورها دارد. در بین روش های مبارزه با بیماری، استفاده از ارقام متحمل یا مقاوم اقتصادی ترین و موثرترین روش محسوب می شود. در این تحقیق به منظور به کارگیری جدایه های باکتری در ارزیابی تحمل ژنوتیپ های درخت به (cydonia oblonga mill) نسبت به بیماری آ...

متن کامل

واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های به (Cydonia oblonga Mill.) مناطق گیلان و خراسان به بیماری آتشک

در این تحقیق واکنش برخی از ژنوتیپ‌های پیوند شده به روی پایه زالزالک به بیماری آتشک بررسی شد. به این منظور، هفت ژنوتیپ به گزینش شده از غرب استان گیلان و نه ژنوتیپ به گزینش شده استان خراسان رضوی همراه با شاهد به رقم اصفهان، با تزریق سرشاخه‌ای مخلوطی از چهار جدایه باکتری با کد‌های K1، Z1، 2 و 36 مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور انتخاب جدایه‌های باکتری عامل بیماری از آزمون‌های بیوشیمیایی، فیزیولو...

متن کامل

مقایسه کارآئی شاخص‌های ارزیابی حساسیت به آتشک در درخت به (Cydonia oblonga Mill.) در شرایط باغ

این تحقیق در سال‌های 12388 و 1389 با هدف ارزیابی کارآئی شاخص‌های ارزیابی مقاومت و انتخاب شاخص مناسب جهت استفاده در باغ، روی 30 ژنوتیپ به موجود در باغ کلکسیون کمال‌شهر کرج کشور انجام شد. حساسیت ژنوتیپ بر اساس سه شاخص، بلتسویل (IUSDA)، حساسیت واریته‌ای (ISV) و فراوانی (IF) ارزیابی و سپس این شاخص‌ها با درصد کلی خسارت آتشک (IT) مقایسه شدند. در بین سه شاخص فوق، IF با بالاترین ضریب همبستگی، نزدیک‌تری...

متن کامل

بررسی میزان مقاومت نسبی پایه‌های مختلف به (Oblonga cydonia Mill.) نسبت به غلظت‌های مختلف بی کربنات

  به منظور ارزیابی میزان مقاومت یا تحمل پایه‌های رویشی به ( Cydonia oblonga Mill. ) نسبت به غلظت‌های مختلف بی‌کربنات آمونیوم آب آبیاری، این پژوهش با استفاده از چهار پایه رویشی به ( Q . C ، Q.B ، Q .A و PQBA29 ) در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار به مدت سه سال(84-1382) درایستگاه دستگرد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد. کلیه پایه‌ها با آب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 3

صفحات  529- 541

تاریخ انتشار 2008-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021