ارزیابی مهارت‌های تدریس کارآفرینی بر اساس مدل بوریچ: رویکرد آمیخته

نویسندگان

  • صبا اجاقی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
  • نادر نادری دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که کیفیت خدمات آموزش کارافرینی در دانشگاه­های شهر کرمانشاه بر اساس مدل بوریچ چگونه است؟ روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش­های کیفی- کمی (آمیخته) است. جمعیت مورد مطالعه در بخش کیفی این پژوهش را صاحبنظران کارآفرینی به تعداد 22 نفر تشکیل می­دهند که 17 نفر از آنان حاضر به همکاری با محقق بودند. همچنین جمعیت مورد مطالعه در بخش کمی نیز هنرآموزان دانشگاه فنی و حرفه­ای شهرستان کرمانشاه تعداد 104 نفر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 82 نفر از آنها انتخاب شدند. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ از اساتید و صاحبنظران کارآفرینی در خصوص مهارت­های مورد نیاز جهت تدریس دروس کارآفرینی نظر سنجی به عمل آمد و گویه­های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی در 4 مقوله ویژگی­های فردی، مهارت­های تدریس، مهارت­های تجربی و مهارت­های ارتباطی طبقه­بندی گردید. سپس 35 گویه به دست آمده جهت رتبه بندی و تعیین اولویت بر اساس مدل بوریچ، در پرسشنامه­ای محقق ساخته گنجانده شد و در اختیار هنرآموزان دانشکده فنی و حرفه­ای کرمانشاه قرار گرفت. یافته­ها: بر اساس مدل بوریچ مشخص گردید که از میان مهارت­های مربوط به تدریس واحد کارآفرینی، به ترتیب اولویت، مهارت­های تدریس، مهارت­های تجربی، ویژگی­های فردی و مهارت­های ارتباطی اساتید و مدرسان کارآفرینی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بدیهی است که کارآفرینی و جنبه‌های مشخص آن را می‌توان آموزش داد. اخیراً به علت افزایش دوره‌های آموزشی کارآفرینی، نیاز به تدوین سرفصل‌ و محتوای مورد توافق فراگیران جهت پاسخ به نیازهای یادگیری متقاضیان وجود دارد. هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی سرفصل‌ها و محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس فرآیند و رفتار کارآفرینی و کسب ‌و کار است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، که بر مبنای راهبرد پیمایش و...

Studies show that residents play an important role in teaching medical students and as there is a large number of contact hours among them, they are assumed as the leaders of educational team. So developing teaching skills, being familiar with innovative teaching methods, knowing how to increase the educational efficacy, providing teaching objectives and educational spiral are the n...

هدف: هدف از پژوهش بررسیشیوه‌های تدریس معلمان با تأکید بر رشد مهارت‌های تفکرانتقادی در دروس‌ هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی است.    روش‌: روش تحقیق از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات، آمیخته (کمی – کیفی) می‌باشد. جامعه‌آماری، کلیه کلاس‌های دروس هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 1395بود. نمونه آماری شامل (50) کلاس (از هر پایه تحصیلی ده کلاس) که به شیوه تصادفی ساد...

سازمان­های کلاس جهانی همواره تلاش می­کنند که جایگاه مدیریت دانش خود را تعیین نمایند. در این راستا، داشتن یک مدل بلوغ مدیریت دانش ضروری است. هدف این تحقیق طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. جامعه آماری تحقیق شرکت­های زیر مجموعه وزارت نفت است که مدیران ارشد این شرکت­ها به­عنوان واحد تحلیل آماری انتخاب شدند. بر اساس بررسی عمیق تحقیقات گذش...

اکوسیستم­ها مجموعه­ای از دورنماهای فرهنگی متمرکز، شبکه­های اجتماعی، حمایت مالی، دانشگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی فعالی هستند که محیط‌های حمایتی کسب­وکار مخاطره­آمیز را خلق می­کند و در این اواخر در حوزۀ کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته‌اند. این پژوهش به­دنبال عوامل اکوسیستم کارآفرینی در ایران براساس مدل آیزنبرگ بوده و از منظر هدف، کاربردی و برحسب روش گردآوری داده­ها، پژوهشی از نوع توصیفی- پیمایشی اس...

امروزه محققین بسیاری به بررسی علل شکاف بین دانشگاه و صنعت پرداخته‌اند تا از این طریق بتوانند عوامل تأثیر‌گذار بر رشد و توسعه اقتصادی را بیابند.‌این محققین در جوامع صنعتی به این نتیجه رسید‌ه‌اند که عامل رشد و توسعه اقتصادی‌، کارآفرینی می‌باشد و به همین منظور کارآفرینی جایگاه ویژه‌ای در چنین کشورهایی پیدا کرده است. این مقاله به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش­ها است، که آیا تفاوتی میان دانشجویان کارآف...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود