ارزیابی میزان سرب، روی، مس و نیکل تالاب میقان اراک با شاخص‌های برآورد آلودگی رسوب

نویسندگان

  • مرتضوی, ثمر 1. گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده

Today, the growth of population, the excessive growth of cities and subsequently, the industries development in all parts of the planet are evident. Such development leads to the entrance of chemical martials with various compounds, particularly heavy metals, in aquatic ecosystems. In this study, the contamination of the sediments around the Mighan wetland basin with heavy metals such as lead, zinc, copper and nickel was investigated using CF indexes (contamination factor), IGeo geo-accumulation indexes, and IPOLL sediment contamination severity. The results indicated a high concentration of copper and nickel metals, in comparison to zinc and lead metals, in the studied area. Also, regarding the location of sampling stations and their proximity of the industries around the wetland, the comparison of the results related to the measured metal concentration and the sediment quality indices, indicated a high concentration of the pollutants under examination in the southern part of the wetland, thereby emphasizing the need to control the pollutants in the wetland.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تالاب‌ها از اکوسیستم‌های حساس کره زمین محسوب می‌شوند. تالاب میقان از جمله آخرین حلقه‌های اکولوژیک دشت اراک است. ورود فاضلاب به این تالاب منجر به تغییرات اکولوژیکی در منطقه شده است. به دلیل نقش گسترده‌ای که این تالاب در حفظ حیات اکولوژیکی و زیست محیطی اطراف خود دارد، نیازمند توجه است. این تحقیق با هدف بررسی غلظت عناصرAl, Fe, Ni, Cu, Cr, Znبه روش اسپکترومتر جذب اتمی و برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی ...

رسوبات، جزیی تفکیک‌ناپذیر از بوم‌سازگان تالابی هستند، که مانند آرشیوی تاریخی در ثبت روند تغییرات تجمع فلزات سنگین عمل می‌کنند. بنابراین در این پژوهش، رسوبات تالاب میقان از نظر شدت آلودگی به فلزات سنگین مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور در سال 1391 پس از بازدید از منطقه، 11 ایستگاه به صورت تصادفی انتخاب و در طی یک مرحله از هر ایستگاه، 3 نمونه رسوب برداشت گردید. پس از آماده‌سازی و هضم رسوبات، غل...

تالاب ها از اکوسیستم های حساس کره زمین محسوب می شوند. تالاب میقان از جمله آخرین حلقه های اکولوژیک دشت اراک است. ورود فاضلاب به این تالاب منجر به تغییرات اکولوژیکی در منطقه شده است. به دلیل نقش گسترده ای که این تالاب در حفظ حیات اکولوژیکی و زیست محیطی اطراف خود دارد، نیازمند توجه است. این تحقیق با هدف بررسی غلظت عناصرal, fe, ni, cu, cr, znبه روش اسپکترومتر جذب اتمی و برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی ...

با افزایش بی‌رویۀ جمعیت و در پی آن توسعۀ صنایع آلاینده‏های بسیاری وارد محیط زیست شده است. بدین‌منظور بوم‏سازگان‏های آبی بیشتر در معرض مواد شیمیایی با ترکیبات مختلف به‏ویژه عناصر سنگین قرار دارند. در پژوهش حاضر آلودگی رسوبات اطراف حوضچۀ آبگیر تالاب میقان به فلزات سنگین سرب، روی و مس به کمک روش هضم اسیدی و با دستگاه جذب اتمی بررسی شد و شاخص‏های ضریب آلودگی (CF) و ریسک اکولوژیک (RI) محاسبه شد. با‏...

فلزات سنگین از جمله آلاینده‌‌هایی محسوب می‌‌شوند که از طریق منابع متعدد انسان‌ساخت یا طبیعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وارد پیکره‌‌های آبی می‌‌‌شوند. تالاب انزلی یکی از اکوسیستم‌های بسیار حائز اهمیت در ایران است که به علت برنامه‌‌های توسعۀ صنعتی و کشاورزی از منابع آلایندۀ متعددی تأثیر می‌پذیرد. در تحقیق حاضر رسوبات 41 ایستگاه نمونه‌‌بردرای در تالاب انزلی مطالعه و غلظت فلزات مس، روی، کروم، آهن،...

مطالعه حاضر با هدف تعیین غلظت زمینه‌ای فلزات سنگین و آلودگی حاصل از آنها با استفاده از شاخص‌های آلودگی در منطقه‌ای به وسعت 2000 کیلومتر مربع در اراضی مرکزی استان زنجان انجام گرفت. نمونه‌برداری خاک سطحی بر اساس روش شبکه‌بندی و کاملاً تصادفی (241 نمونه از عمق 0 تا 10 سانتی‌متر) انجام پذیرفت. برای تعیین مقدار زمینه‌ای فلزات، از میانگین هندسی نمونه خاک‌های مناطق طبیعی و بکر استفاده گردید (53=N) و مق...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود