× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392

نویسندگان

  • زارع, شهرام
  • محمدی, محبوبه
  • کاویان پور, ژاله

چکیده

  Introduction: The educational system must train students based on their future needs In the area of work for the community. Education is one of the capabilities necessary for assistants. This study has been designed for Assessment of teaching to medical students and Interns by medical residents in Bandar Abbas. Methods: This cross-sectional study examined the education of 99 residents in different educational section of University of Medical Sciences , Bandar Abbas to medical students and interns. 125 medical students and interns were randomly selected in first 6 months in 2013.Researcher made questionnaires include demographic information and four attitude areas is to collect data. Data collected entered to the software Spss20 and by using the descriptive statistics, t-test, ANOVA and correlation were analyzed .   Correspondence: Mahbobeh Mohammadi Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran. Email: mahbobeh.mohammadi@gmail.com Results: In 94 Completed questionnaires of 125 distributed questionnaires, average scores in Education theoretical knowledge and learning process was 435.9 and average scores in Capabilities and responsibilities was 109.4 and average scores in Learning environment was 134.1 and average scores in educational problems was 126.5. overall scores in 4 area was partly good and was given 60% of maximum possible score of each of the four areas Differences in educational problems and capabilities and responsibilities in various clinical groups was significant.. Conclusion: In this study capabilities and responsibilities had maximum concessions and majority of students and interns believe that training by residents to reduce the educational gap.It is suggested that developed guidelines or programs for  learning  practitioners  and offered to residents.    

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Clinical reasoning is important in any educational setting and should be included in all aspects of knowledge and skills of a student. In the clinical reasoning process the physician gains information by questioning the patient, compares this information with clinical findings and finally using his/her experience, reaches a diagnosis. Medical students at different levels show lo...

زمینه و هدف: تجویز منطقی داروها توسط پزشکان، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در درمان صحیح و کامل بیماران است. این مطالعه با هدف بررسی الگوی نسخه‌نویسی کارورزان در شرف فارغ‌التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. روش کار: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، طی یک آزمون کتبی، 50 نفر از کارورزان در شرف فارغ‌التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر الگوی نسخه‌نویسی در خصوص 30 مورد بالینی شایع مورد ارزیابی قر...

"همدلی (empathy) به درک احساسات و تجربیات افراد دیگر از طریق قرار دادن خود به جای دیگران گفته می شود". همدلی یکی از کیفیات شخصیتی است که در مهارت های پزشکی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در سیستم های بیمار محور جزء پایه ای ساختار درمانی به شمار می رود.با توجه اهمیت همدلی در تشخیص، درمان و پیش آگهی بیماری ها و توجه به این نکته که تا کنون تحقیقی در زمینه ی بررسی میزان همدلی پزشک و بیمار از مقاطع ...

مقدمه: دستیار به عنوان یکی از افراد توانمند آموزشی می تواند از هر فرصتی برای آموزش کارورزان و دانشجویان استفاده کند. هدف از این مطالعه، تعیین نظرات کارورزان در مورد وضعیت آموزش دستیاران به آنها بود. روش ها: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعداد 54 کارورز در 6 ماهه آخر دوره پزشکی بطور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسشنا...

Introduction: Happiness is one of human personality features which can assist with overcoming the stresses and pressures of life. Therefore, the aim of this study is to determine the levels of happiness amongst general practice trainers of Yazd Shahid Sadoughi university of medical sciences. Methods: This descriptive study was conducted on 210 medical students who were selected through simple ...

Introduction: Considering the significantprofessional role of doctors, Ministry of Health and Medical Education has issued the minimal required capabilities expected from a recently graduated general physician.This study intended to evaluate thecompetencies of medical graduates from Bandar Abbas medical school in 2014. Methods: This cross-sectional study on medical graduates was conducted in 2...