ارزیابی وضعیت کیفی رودخانه ماربر با استفاده از شاخص‌های زیستی و فون ماکروبنتوز

نویسنده

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه شناسایی و بررسی فراوانی ماکروبنتوزهای رودخانه ماربر و تعیین کیفیت زیستی رودخانه در ماه‌‌های مختلف است. نمونه‌برداری به‏صورت ماهانه از فروردین تا اسفند 1390 انجام شد. نمونه‌های ماکروبنتوز توسط سوربر جمع‌آوری شدند و توسط محلول فرمالین 4درصد تثبیت و جهت بررسی به آزمایشگاه منتقل گردیدند. نتایج نشان داد در اکثر ماه‌های نمونه‌برداری بیش-ترینفراوانی مربوط به لاروهایکف‌زیانراسته‌هایEphemeroptera، Tricoptera و Dipteraبود. در بین افراد راستهDipteraسه خانوادهChironomidae، Simulidae و Tabanidaeبا فراوانی به ترتیب 64 درصد،17 درصد و 17 درصد غالب بودند. بیش‌ترین فراوانی راسته‌هایEphemeroptera، Tricopteraدر مرداد مشاهده شد در صورتی‌که بیش‌ترین فراوانی راستهDipteraدر اردیبهشت و بهمن دیده شد. کاهش افراد این راسته در اسفند و فروردین را می‌توان به بالا بودن دبی آب در این 2 ماه نسبت داد. با توجه به درصد فراوانی موجودات کف‌زی در ماه‌های مختلف،راستهEphemeropteraغالبیت بیش‌تری داشت. هر چند در برخی ایستگاه‌ها(به-ویژه ایستگاه 5) افراد راستهDipteraغالبیت بیش‌تری داشته‌اند که این امر به دلیل ورود فاضلاب روستاهای اطراف به این منطقه می‌باشد. در تابستان افراد راستهDipteraبه-ویژهخانوادهChironomidaeکاهش قابل توجهی یافتند که دلیل این امر می‌تواند مهاجرت عمودی از کف به سطح و فعالیت تغذیه‌ای کفزی‌خوران باشد. از آنجا که بافت بستر رودخانه ماربربیش‌تر قلوه سنگی است و بار مواد آلی در این رودخانه نیز یکسان است(به‌دلیل عدم وجود مواد آلاینده عمده به غیر از ایستگاه 5)تنوع ماکروبنتوزها تفاوت چندانی در بین ایستگاه‌های مختلف نداشت. بینمیانگینفراوانیبی‌مهرگانایستگاهاولباسایرایستگاه‌ها،به‌جزایستگاه5،تفاوت معنی‌داریوجوددارد (001/0P=). در نتیجه‌گیری کلی با توجه به وجود راسته‌های حساس به آلودگی در همه ایستگاه‌ها می‌توان گفت رودخانه ماربر دارای خصوصیات کیفی مناسبی می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارزیابی زیستی رودخانه کر(استان فارس) در فصول مختلف با استفاده از ساختار جمعیتی ماکروبنتوز

    بررسی کفزیان رودخانه کر در استان فارس به مدت یکسال از مهرماه ۱۳۸۶ لغایت شهریورماه ۱۳۸٧انجام شد. در یک مسافت تقریباً۲۵۰ کیلومتری، ۵ ایستگاه مطالعاتی تعیین و به صورت ماهانه از موجودات کفزی نمونه برداری به عمل آمد. نمونه برداری از کفزیان بوسیله سوربر با سطح دهانه۲۵۰۰سانتیمترمربع و تور ۲۵0 میکرونی با ۳ تکرار در هر ایستگاه انجام شد. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین ۴٪ تثبیت و در آزمایشگاه جداس...

متن کامل

ارزیابی زیستی رودخانه چافرود (استان گیلان) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوز

Present study investigates macrobenthic invertebrates and their community structure in Chafrood river to classify and assess the study sites regarding the environmental anthropogenic factors. Along a 9 km distance, 8 study sites were selected, and macrobenthic were monthly sampled using a surber sampler (1600cm2, 250 μ mesh net) with 3 replicate at each station. Collected samples organisms were...

متن کامل

ارزیابی زیستی رودخانه چافرود (استان گیلان) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوز

Present study investigates macrobenthic invertebrates and their community structure in Chafrood river to classify and assess the study sites regarding the environmental anthropogenic factors. Along a 9 km distance, 8 study sites were selected, and macrobenthic were monthly sampled using a surber sampler (1600cm2, 250 μ mesh net) with 3 replicate at each station. Collected samples organisms were...

متن کامل

ارزیابی زیستی رودخانه چافرود (استان گیلان) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوز

پژوهش حاضر، اجتماعات کفزیان و ساختار جمعیتی آنها را در بخشی از رودخانه چافرود مورد بررسی قرار داده و با توجه به عوامل آشفتگی زای محیطی به طبقه بندی و ارزیابی ایستگاه های مورد بررسی پرداخته است. در مجموع 8 ایستگاه مطالعاتی در مسیرحدود 9 کیلومتری رودخانه انتخاب و فون کفزیان بزرگ آن به صورت ماهانه توسط دستگاه سوربر و با 3 تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شد. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین 4% ...

متن کامل

ارزیابی زیستی رودخانه حاجی آباد ( استان هرمزگان) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوز

پژوهش حاضر به منظور بررسی اجتماعات کفزیان و ساختار جمعیتی آن ها در رودخانه حاجی آباد واقع در غرب استان هرمزگان از مهر ماه 91 لغایت شهریور 92 انجام گردید. در مجموع سه ایستگاه مطالعاتی بر اساس توپوگرافی منطقه تعیین و فون کفزیان بزرگ آن به صورت ماهانه با استفاده از دستگاه سوربر 500 میکرونی و با سه تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شد. نمونه ها توسط فرمالین 4% تثبیت و در آزمایشگاه دانشگاه آزاد واحد ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  47- 56

تاریخ انتشار 2014-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023