× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارزیابی و بهینه‌سازی شبکه باران‌سنجی بر مبنای روش های زمین آماری و الگوریتم کرم شب‌تاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز شرق دریاچه ارومیه)

نویسندگان

  • اسماعیل اسدی استادیار دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب ، دانشگاه تبریز.

چکیده

کیفیت مناسب اطلاعات آبدهی ثبت ­شده در شبکه­های باران­سنجی در طراحی پایدار پروژه­های آبی نقش مهمی ایفا می­کند. از این نظر برای ایجاد شبکه­ای بهینه و کارآمد، شبکه­های باران­سنجی باید به­صورت دوره­ای با توجه به نیاز و طرح­های توسعه منابع آب پیش­روی، مورد ارزیابی قرار گیرند.در این مطالعه ابتدا داده‌های بارش ماهانه‌ ایستگاه‌های باران‌سنجی در حوضه شرق دریاچه ارومیه و مناطق مجاور آن‌ جمع‌آوری و شبکه باران‌سنجی اولیه ایجاد شد. در ادامه از روش­های کریجینگ و وزن­­دهی عکس فاصله برای ارزیابی شبکه ایستگاه­های باران­سنجی حوضه استفاده شده است. نتایج نشان داد از 36 ایستگاه مورد مطالعه، شش ایستگاه وضعیت بحرانی داشته، از این نظر صحت اطلاعات ثبت شده در این ایستگاه­ها مورد تردید می­باشد. درواقع نقاط دارای حداکثر واریانس تخمین در سطح حوضه،معیاری در تعیین نقاط با پتانسیل تأسیس ایستگاه جدید در نظر گرفته­ شد. در نهایت با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب، بهترین جانمایی برای ایستگاه­های موجود و ایستگاه­های پتانسیل به­دست آمد. بطوریکه، بهترین جانمایی، با اضافه کردن تعداد نه ایستگاه به­دست ­آمد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این تحقیق روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی بخش غربی دریاچه ارومیه از سال 1380 تا سال 1389 مدل سازی شده است. داده های مقادیر هدایت الکتریکی، سدیم و نسبت جذب سدیم ازس ال 1380 تا سال 1389 مرتب گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهای GS+ وArcGIS اقدام به پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی شد. با استفاده از ابزارهای زمین آمار در نرم افزار ArcGIS اقدام به میان یابی داده های مکانی و تولید لایه های رستری از پارا...

در این مقاله فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی توسط شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با باز انتشار خطا مدل‌سازی شده و خروجی فرآیند شامل نرخ براده‌برداری و فرسایش ابزار توسط الگوریتم کرم شب‌تاب بهینه گردید. تغییر پارامترهای خروجی بر اساس پارامترهای ورودی شامل شدت جریان، زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس تعیین گردیده و در نهایت برای هر یک از مراحل خشن تراشی و پرداخت کاری پارامترهای متناسب به نحوی ارائه می‌...

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که در مقایسه با سایر پدیده‌ها، هم از نظر شدت و فراوانی وقوع و هم از نظر وسعت فضایی و میزان خساراتی که به بار می‌آورد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش دوره‌های متوالی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک، با استفاده از شاخص SPI و SDI در حوضه‌های صوفی‌چای و مردق‌چای، در جنوب شرق دریاچه ارومیه، بررسی شد و تاخیر زمانی بین وقوع دو خشکسالی مشخص شد. بدین منظور از د...

In this study, in order to analyze the trends of annual precipitation, the information from 21 synoptic meteorological stations located in the Urmia Lake basin in a 30-year time period (1986-2015) was used. For this purpose, the Sequential Mann-Kendall test was used. The date of sudden change (if exist) in the precipitation time series of each station was identified. Significance of the trend i...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

بیشترین مقدار آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. بنابراین استفاده بهینه از آب در این بخش، به میزان قابل توجهی در حفاظت منابع آب و استفاده حداکثری از آب موجود موثر است. در بسیاری از مناطق، سدهای ذخیره‌ای وظیفه تأمین آب کشاورزی پایین دست خود را بر عهده دارند. بهره‌برداری بهینه از مخازن یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت منابع آب سطحی بوده و روش‌های بهینه‌سازی گوناگونی در این زمینه استفاده شده‌اند، ک...