ارزیابی پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

نویسندگان

  • احرام پوش, محمد حسن دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • جوادیان زاده, فروغ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • رحیم دل, طاهره دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • عقیلی, حسین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده

Introduction : Writing the thesis is one of the first experiences of university students. It is usually conducted satisfactorily under the advice an advisor. Yet, there are some problems in this regard. Objectives : The purpose of the present study was to evaluate the quality of the medical and dental theses at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods and Materials : This was a qualitative observational study conducted on 30% of medical theses and all the dental theses at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences during 1992-2002. The characteristics and features of the different parts of the theses were recorded in a questionnaire. Then, the quality score was calculated for each thesis. Results : In this study, 215 (76.2%) volumes of theses of medical students and 67 (23.8%) volumes of theses of dentistry students were studied and reviewed. Most of the theses studied (13.8%) related to internal medicine, and least of them (1.8%) related to pathology. The majority of the theses (92.7%) were of experimental research type, and 2.5% included case studies.95.7% of the theses were appropriate regarding title characteristics. Almost 19% of them lacked the part "Statement of the Problem" and 43.2% were deficient in this part. 40.7% of the theses (52% of medical theses and 6% of dental theses) lacked "Review of Literature". Only 51.6% of them (40.7% of medical theses and 86.4% of dental theses) possessed a "Review of Literature" that was quite related to the thesis topic. In approximately 5.8% of the theses, there was no direct reference to the objectives. For 12.4% of theses, the objectives have been stated accurately while for 81.8% of them this was not the case. Regarding objectives, the medical theses were in a better state and showed a statistically significant correlation with the dental theses. Regarding the part "Results", in 6.9% of the theses, specific objectives have not been stated clearly. 82.6% reached completely to the preset goals, 9.1% achieved some of the objectives, and 1.4% of results were irrelevant to the objectives. Regarding the presentation of thesis results as an article in magazines or in national or international gatherings, summits, conferences, or a congress, 1.1% were presented in conferences abroad, 9.6% in national seminars, and 28.8% as an article. Also, 46.3% were not published at all. For 14.2% of the theses, no information was available regarding their publication. The average mean of the number of references was 21.8. Also, 6.6% of the references were 3 years older than the thesis. Four references were 4-5 years older than the thesis and twelve references were more than 5 years older than the thesis. Totally, the average mean of time interval between the thesis and the references publication date was 5.8 years. Generally speaking, 14.9% of the theses had a poor quality, 44.35 had a moderate quality, and 4.8 % possessed a high quality. In this regard, the dental theses had a better status. There was no statistically significant correlation between thesis quality and the obtained score on the thesis. Conclusion : Considerable percent of theses had weak quality, but dentistry students' theses had the better quality than the medical students' theses. Therefore, to improvement of thesis quality, it's necessary to carry out various workshops on the research methodology, scientific article writing and writing reports.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روند اجرای پایان نامه های تحصیلی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Introduction: It is important to know the viewpoints of supervisors about different issues and problems in preparing dissertations (as a mandatory course) in general medicine (MD) program such as the objectives of the course, improving learning methods, problems of the practical phase, and their ideas about the course efficacy. This study explores supervisors’ views concerning the thesis proces...

متن کامل

بررسی بستر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

سابقه و هدف: آموزش الکترونیک عبارت است از هر نوع یادگیری یا آموزشی که با کمک انواع مدیاهای الکترونیکی انجام می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جهت برگزاری این دوره های آموزشی انجام گرفت. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی در سال 1392- 1391 انجام شد. تعداد 82 نفر از اعضاء هیئت علمی، 5 مدیر، 92 کارمند و 141دانشجوی دانشگاه علوم پ...

متن کامل

بررسی پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی در نیمه اول سال 1378 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از نظر رعایت اصول علمی نگارش

  University is a suitable place for research because of enough facilities and active students. Each student should has enough knowledge in research field before his or her graduation. Submission of an appreciate thesis could be a beginning for advanced research, therefore we evaluated the methodological structure of submitted theses by medical students in Iran university of medical sciences in...

متن کامل

بررسی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Background: The role of entrepreneurship as an important economic phenomenon is obvious. Since each community is involved in the production of wealth as well as development of technology, and productive employment, special attention should be paid to entrepreneurship. In this regard, this study aimed to investigate the status of entrepreneurship among students of healthcare management in Shahid...

متن کامل

ارزیابی رضایتمندی فارغ التحصیلان از کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سابقه و اهداف : به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب درآموزش ابتدا باید کیفیت آموزش ها را ارزیابی وسپس تغییرات لازم رادرآن ها ایجاد کرد. نظر به اینکه توجه به نظرات دانش آموختگان در مراکز آموزش پزشکی برای بررسی کیفیت این آموزش ها بسیارحائز اهمیت می باشد، ما در این مطالعه برای بررسی کیفیت آموزش پزشکی درحیطه علوم پایه و بالینی، دیدگاه فارغ التحصیلان پزشکی چهارسال گذشته دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  27- 35

تاریخ انتشار 2008-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022