ارزیابی پایداری شبکه حمل‌ و نقل شهری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی منطقه ۲۱ تهران

نویسندگان

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف پژوهش: حمل و نقل پایدار مجموعه ای از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های یکپارچه، پویا، پیوسته و دربردارنده اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که توزیع عادلانه و استفاده موثر از منابع جهت رفع نیازهای حمل و نقل جامعه و نسل‌های آتی را به همراه دارد. اثرات این بخش‌ها، چگونگی جهت گیری و سوق به سمت این هدف را مشخص می‌کنند. هر چند تاکنون تعریف مشترکی از پایداری ارائه نشده است ولی توسعه پایدار به طور عام و حمل‌ونقل پایدار به طور خاص در جست‌وجوی یافتن توازنی میان کیفیت‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی در عرضه‌ی تسهیلات حمل‌ونقل است. بر همین اساس رویکرد حمل‌ونقل پایدار به رویکردی گفته می‌شود که «بازتاب‌ها هزینه های محیطی-اجتماعی را انعکاس می‌دهد روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی ومبتنی بر مطالعات اسنادی-کتابخانه ای است برای تحلیل داده ها در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از شیوه فرایند تحلیل شبکه ای تمامی جوانب و رابط درونی و بیرونی عناصر تشکیل دهنده شبکه تصمیم، شامل معیارها و زیر معیارها و گزینه‌ها در نظر گرفته پس از طبقه بندی داده‌ها نسبت به تهیه مدل مفهومی ANP اقدام گردید، یافته‌ها: مدل ANP شامل خوشه‌ها و گزینه های متعدد با استفاده از نرم افزار Super Decisions تولید و نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت به دلیل حجم وسیع خروجی‌ها به تعدادی از آنان در این مقاله اشاره گردیده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که ارزیابی پایداری شبکه حمل‌ونقل شهری مطالعه موردی منطقه ۲۱ شهر تهران، / ناحیه دو ۰/۲۵۱۳۷۱ اهمیت در اولویت اول، ناحیه یک/۶۱۶۰۶۴ درصد رتبه دوم ناحیه سه ۰/۱۳۲۵۶۵ رتبه سوم قرار می‌گیرند.»  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی پایداری شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (anp) نمونه موردی منطقه ۲۱ تهران

مقدمه و هدف پژوهش: حمل و نقل پایدار مجموعه ای از سیاست ها و دستورالعمل های یکپارچه، پویا، پیوسته و دربردارنده اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که توزیع عادلانه و استفاده موثر از منابع جهت رفع نیازهای حمل و نقل جامعه و نسل های آتی را به همراه دارد. اثرات این بخش ها، چگونگی جهت گیری و سوق به سمت این هدف را مشخص می کنند. هر چند تاکنون تعریف مشترکی از پایداری ارائه نشده است ولی توسعه پایدار ...

متن کامل

تحلیل کیفیت پایداری نواحی شهری با استفاده از تکنیک ELECTRE (نمونه موردی: شهر ابهر)

     از دهه 1980 به بعد توسعه پایدار به عنوان مفهوم اصلی و بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل و در گزارش برانت لند قرار گرفت. توسعه شهری پایدار نیز اهمیت بسزایی را در دل مفهوم توسعه پایدار دارد. شهرنشینی شتابان، هم زمان با ظهور و تکامل سرمایه داری در ایران، انباشت سرمایه، تمرکز فضایی ابزار تولید بیشتر در شهرها انجام شد که نتیجه ای جز توسعه ناپایدار شهری در برنداشت. از این رو هدف اصلی این پ...

متن کامل

راهبردهای توسعه پایدر حمل و نقل شهری با استفاده از تحلیل شبکه (مطالعه موردی: ساختار مدیریت حمل و نقل کلانشهر تبریز)

حمل و نقل شهری یکی از مهم­ترین مسایل کلانشهرهای ایران است و علی­رغم اهمیتی که این سیستم در کلانشهرهای ایران دارد، برنامه­ریزی راهبردی مدونی که راهنمای توسعه این سیستم باشد کم­تر به چشم می­خورد. شهر تبریز نیز به­عنوان یکی از کلانشهرهای کشور از مشکلات ناشی از سیستم حمل و نقل ناکارآمد مستثنی نمی­باشد. و حمل و نقل این شهر نیز نیازمند یک برنامه جامع و راهبردی می­باشد. مقاله حاضر با هدف ارایه راهبرده...

متن کامل

سنجش و ارزیابی پایداری شهری با استفاده از تکنیک های ANP, Topsis, Saw (مطالعه موردی: شهر کرمان)

با بروز ضایعات زیست محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی مردم به ویژه در جوامع شهری طی یکی دو دهه گذشته، رهیافت پایداری شهری به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن 20 از سوی سازمان ملل مطرح شد و به عنوان دستور کار قرن 21 در سطوح بین­المللی، منطقه­ای و محلی تعیین گردید. هدف کلی تحقیق حاضر؛ ارزیابی شاخص­های پایداری شهری در شهر کرمان  با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه می­باشد. روش شناسی تحقیق توصیفی – ...

متن کامل

بررسی نظام توزیع فضایی و تحلیل مکان گزینی پایانه‌های حمل و نقل اتوبوسرانی درون شهری شیراز با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای(ANP)

استفاده صحیح از زمین به عنوان یک منبع عمومی و کالایی غیرقابل بازیافت، نیازمند برنامه ریزی اصولی است. در مقابل، مکان گزینی نادرست فعالیت‌های شهری، زمینه ساز بروز پیامدهای منفی زیست محیطی، مالی- اقتصادی و اثرات مخرب اجتماعی است. در این راستا، مکان یابی تسهیلات حمل و نقل موضوعی بسیار مهم تلقی می‌شود. چرا که موقعیت این تسهیلات بر اقتصاد نواحی کلانشهری و همچنین کیفیت زندگی جوامع بهره بردار بسیار موث...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 28

صفحات  83- 99

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023