× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارزیابی چندشکلی ژن کاسپاز 3 و 9 در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان مازندران: گزارش کوتاه

نویسندگان

  • عابدیان کناری, سعید دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  • شکرزاده, محمد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  • علیزاده, احد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • نصری, نفیسه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

Background: Gastric cancer is the most prevalent cancer with poor survival in gastrointestinal tract. Caspase 3 and 9 play an important role in the development and progression of cancer. Polymorphisms in the genes for these enzymes can affect gene activity and thus may influence susceptibility to gastric cancer. In this study, caspase 3 and 9 genes polymorphisms in patients with gastric cancer were examined.Methods: In a case - control study, 100 patients with gastric cancer and 100 healthy individuals were evaluated in the region rs4647601: G> T for caspase-3 and -1263 A> G gene promoter for caspase 9. DNA extraction was performed from whole blood according to manufacture protocol. RFLP-PCR method was carrying out for detection of caspase 3 and 9 genes genotype in two groups.Results: In this study, 143 men and 57 women were evaluated. All of them were selected from the same race and geographical area. The results indicated an increase of the mutant G allele in the control group, which leads to a decreasing in the incidence of gastric cancer (P<0.0001, OR: 0.096, (%0.95CL) =0.04-0.23).Conclusion: It seems that screening of -1263 A> caspase 9 polymorphism could be a useful marker in personal sensitivity to gastric cancer and help to cancer treatment and prevention process. It is concluded that caspase gene variation may be a diagnostic factor in the gastric cancer.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: سرطان معده از سرطان های شایع دستگاه گوارش می باشد. کاسپازها نقش مهمی در گسترش و پیشرفت سرطان دارند، لذا در این مطالعه چندشکلی ژن های کاسپاز 3 و 9 در بیماران مبتلا به سرطان معده بررسی شدند.روش بررسی: در یک مطالعه مورد- شاهدی، 100 فرد مبتلا به سرطان معده و 100 فرد سالم از نظر پلی مورفیسم ناحیه g>t: 4647601rs ژن کاسپاز 3 و ناحیه a>g1263- پروموتور ژن کاسپاز 9 ارزیابی شدند. یافته ها: نت...

Background and purpose: Gastric cancer is one of the most prevalent cancers with a low-five year survival rate. Some factors such as molecular pathway are associated with the development of disease and metastasis is the most important factor for death. Caspase 9 is initiator CASP of internal apoptosis pathway and have important role in cancer development. Polymorphism of CASP 9 gene promoter co...

زمینه: سرطان معده از جمله مهم‌ترین بیماری‌ها است و بعد از سرطان ریه دومین عامل مرگ و میر در میان سرطان‌ها در جهان است. فاکتورهای ژنتیکی شامل انکوژن‌ها و ژن‌های سرکوب‌گر تومور مهم‌ترین عوامل بروز این بیماری هستند. ژن P53 یکی از مهم‌ترین ژن‎های سرکوب‌گر تومور است و نقش کلیدی در محافظت از ژنوم و تعمیر DNA دارد. هدف اصلی این مطالعه تشخیص جهش‌های ژن P53 در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان چهارمح...

Introduction: Breast cancer is the most common malignancy worldwide, which affects women. Also, this disease is one of the most frequent malignancies among women in Iran. Apoptosis is a known mechanism against cancer, which has intrinsic and extrinsic pathways. One of these extrinsic pathways, is Fas receptor-ligand system, which plays a key role in apoptotic signaling in many cell types, parti...

مقدمه: امروزه دومین عامل مرگ و میر در بین زنان، سرطان و شایع ‏ترین آن سرطان پستان است. سطوح عوامل آپوپتوزیک از قبیل کاسپازها در تومور کاهش پیدا می­کند که منجر به رشد تومور می­ شود. در این پژوهش، اثر تمرین استقامتی بر روند تنظیمی کاسپاز 3 و 9 در سرطان پستان، بررسی شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع تجربی است. پس از آشناسازی حیوان با محیط، تومور سرطان پستان وابسته به گیرنده استروژن ناشی از سل...

سابقه و هدف: سرطان معده از شایع ترین سرطان ها با بقای پنج ساله پایین می باشد که عوامل مختلفی از قبیل تغییر مسیر مولکولی، بد تنظیمی سلولی در پیشرفت بیماری دخالت دارد و متاستاز به عنوان مهم ترین عامل مرگ محسوب می شود. کاسپاز 9، کاسپاز آغازگر مربوط به مسیر داخلی آپوپتوزیس می باشد و نقش مهمی در گسترش و پیشرفت سرطان دارد. پلی مورفیسم در ناحیه پروموتور ژن کاسپاز 9 می تواند بر فعالیت این ژن و در نتیجه...