ارزیابی کارآیی کارگاه‌های خدمات بهداشت و درمان کشور  با استفاده از روش برنامه ریزی خطی 

نویسندگان

  • توکلی بغدادآباد, محمد
  • رضائی, جواد
  • فقیه نصیری, مرجان
چکیده مقاله:

Background and Aim: By definition, the ratio of output to input in any firm is called efficiency. In general, there are two main approaches for measuring efficiency ─ parametric and non-parametric. The objective of this study was to assess the efficiency of Health Services Workshops in Iran in 2006.Methods and Materials: The efficiency of Health Services Workshops in Iran in 2006 was assessed using the non-parametric method, based on linear programming. More specifically, the Data Envelopment Analysis (D.E.A) was used. The most important feature of the Data Envelopment Analysis (D.E.A) is its applicability for the firms that operate under a multiple input-and-output framework. Assessment of efficiency was based on 2 assumptions, namely, fixed and variable efficiency.Results: The data show that, based on fixed efficiency, the efficiency in the Bushehr, Fars, Kerman, Mazandaran and Yazd provinces is the highest, the average being 80%, which means that the idle capacity is 20% . Based on the variable efficiency. assumption, in Ilam, Chahar Mahal-and-Bakhtiari, Semnan, and Kohgiluyeh Boyerahmad provinces the efficiency is 85% (idle capacity = 20%).Conclusion: On the whole, the Chaharmahal-Bakhtiyari province is the most efficient in holding Health Services Workshops in Iran. Therefore, other provinces should follow this province as an example when planning to increase their efficiency.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کارآیی کارگاه های خدمات بهداشت و درمان کشور با استفاده از روش برنامه ریزی خطی

زمینه و هدف : براساس تعاریف مختلف، نسبت خروجی به ورودی هر بنگاه را کارآیی آن بنگاه گویند. بطور کلی به منظور ارزیابی کارآیی دو دسته روش وجود دارد که عبارتند از: روشهای پارامتری و روشهای ناپارامتری، در این مطالعه با توجه به روشهای ناپارامتری که برپایه تکنیک های برنامه ریزی خطی استوار است، و به طور خاص از روش تحلیل پوششی داه ها که جزو این دسته از روشها به شمار می آید به ارزیابی کارآیی کارگاه های خ...

متن کامل

تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ایران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی

نظر به اهمیت و جایگاه گندم در سبد کالاهای مصرفی قسمت اعظم بازار گندم تحت کنترل دولت قرار دارد. در همین راستا هر سال میلیونها تن گندم از مراکز خرید داخلی و مبادی واردات به مراکز ذخیره‌سازی حمل و از آنجا بر حسب نیاز بین مناطق مصرفی توزیع می‌گردد. در سال 1379 گندم با اختصاص 5/6 درصد از حجم کالاهای جابجا شده در کشور، بعد از سیمان بیشترین حجم جابجایی را به خود اختصاص داد. بنابراین استفاده از یک الگو...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در صنایع با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و غیر خطی

با طراحی شبکه مناسب بین فرآیندهای مصرف کننده آب در صنایع فرآیندی و شیمیایی نظیر صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی جهت استفاده مجدد از پساب یک فرآیند به عنوان آب تغذیه سایر فرآیندها می توان میزان تولید پساب را کاهش داد . این امر نه تنها موجب کاهش حجم واحدهای تصفیه می شود بلکه صرفه جویی در مصرف آب و مواد مصرفی را نیز به دنبال دارد . در این مقاله از روش برنامه ریزی خطی (LP) و برنامه ریزی غیر خطی (NLP)...

متن کامل

ارزیابی کارآیی عملکرد شرکت های تعاون یهای مصرف در استان های کشور )با استفاده از روش برنام هریزی خطی

در این مطالعه، کارآیی عملکرد استا نهای کشور در زمینۀ تعاون یهای مصرف با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ارزیابی شده است. بدین منظور، با بهر هگیری از روش ناپارامتری که بر رو شهای برنام هریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داد هها استوار است، استا نهای کشور ب هلحاظ کارآیی عملکرد شرک تهای تعاون یهای مصرف طبق هبندی و رتب هبندی شده است. در این پژوهش، با توجه به ورود یها و خروج یهای تعاون یهای ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره None

صفحات  25- 35

تاریخ انتشار 2009-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023