ارزیابی کارکردهای عصب‌شناختی و هیجانی در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفین

نویسندگان

  • بیگدلی, ایمان الله گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • مدنی فرد, مهدی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • مظاهری, مهرداد گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: عوامل عصب‌شناختی و هیجانی نقش مهمی در درمان معتادان ایفاء می‌کنند. هدف از این مطالعه ارزیابی تنظیم شناختی هیجان و کارکردهای عصب‌شناختی در معتادان تحت درمان متادون و بوپرنورفین بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و علّی –مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مردان تحت درمان با مواد نگهدارنده می‌باشد. جمعیت مورد بررسی در این مطالعه 50 بیمار تحت درمان با متادون و 50 بیمار تحت درمان با بوپرنورفین در مرکز ترک اعتیاد مشهد در سال 1395 بودند. همه افراد با آزمون‌های نارسایی کنش‌وری اجرایی بارکلی و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون تی مستقل انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات در آزمون‌های تنظیم شناختی هیجان گروه تحت درمان با بوپرنورفین از گروه تحت درمان با متادون بالاتر می‌باشد. در مقابل گروه تحت درمان با متادون به طور معنی‌داری نمرات بالاتری در آزمون نارسایی کنش‌وری اجرایی در مقایسه با گروه بوپرنورفین دریافت کرد. نتیجه‌گیری: اگرچه متادون و بوپرنورفین منجر به نقصان در کنش‌های عصب اجرایی و تنظیم هیجانی می‌گردند، اما به نظر می‌رسد بوپرنورفین برای حفظ کارکردهای شناختی در طول درمان معتادان داروی بهتری باشد. 

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Background and Aim: Emotional deficiency and applying various methods against alexithymia due to addiction, have rarely been studied. The present study aimed at comparing the indices of emotional deficiency and applying various methods against alexithymia in addicts under methadone treatment and those lacking such a treatment. Materials and Methods: The current study was a causal-comparative (...

چکیده زمینه و هدف: شیوع فراوان همبودی اختلال ‌افسردگی و سوءمصرف مواد به‌ خوبی مستند شده است. درمان فراشناختی که به منظور تاثیرگذاری بر سندرم شناختی-توجه‌ای و فرایندهای فراشناختی و دانش برانگیزاننده‌ی این سندرم و عمل کردن بر زیر سیستم‌های شناختی و فراشناختی طراحی شده است. هدف پژوهش حاضر، معرفی و بررسی اثربخشی درمان فراشناختی درکاهش علایم افسردگی معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) است. م...

Objective: This study was an attempt to compare cognitive functioning in substance abusers and addicts under methadone treatment with normal individuals. Method: The current study was a causal-comparative one. The statistical population of this research consisted of all male substance abusers who had referred to addiction treatment centers of Khoy city in 2013. The total of 40 addicts under met...

مقدمه: انجمن معتادان گمنام برنامه‌ای برای بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر می‌باشد که هدف بهبودی خود را بر سلامت فیزیکی، فیزیولوژیکی، روانی و عملکرد معنوی متمرکز کرده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه و تفکیک اعضای انجمن معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون در متغیرهای کیفیت زندگی و امیدواری انجام گرفت. روش: در این مطالعه علّی مقایسه‌ای، تعداد 100 نفر مرد داوطلب (50 نفر اعضای انجمن معتاد...

تداخلات دارویی یکی از جالب‌ترین موضوعات در پزشکی و داروسازی است؛ شاید هم مهم‌ترین آن‌ها. همان‌طور که می‌دانیم، داروهای متعددی در درمان اعتیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این رو بحث تداخلات دارویی در این زمینه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پزشکان درمانگر هنگام تجویز دارو باید تداخلات داروها با یکدیگر و هم‌چنین با مواد مخدر را به خوبی بشناسند و برای بیماران شرح دهند. در این مجموعه مطالب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود