ارزیابی کمی وکیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی پنبه

نویسندگان

  • حسین فرداد
  • محمداسماعیل اسدی
چکیده

استفاده از حداکثر پتانسیل های کشاورزی موجود درهر محل و افزایش راندمان نهاده های کشاورزی ‘ جهت افزایش تولید محصول اجتناب ناپذیر است. در این راستا افزایش راندمان آب مصرفی در آبیاری اراضی از جمله اهرم هایی است که می توان از ان استفاده نمود . بدین منظور وقتی پایاب جزء تلفات آب به حساب نیاید در راندمان کاربردی سیستم ها ی آبیاری شیاری بهبود قابل ملاحظه حاصل می شود. برای استفاده مجدد از این آب باید ارزیابی دقیقی از کمیت و کیفیت آن صورت گیرد . مقاله حاضرنتیجه تحقیقاتی است که در یکی از مزارع تحقیقاتی تحت کشت پنبه در منطقه گرگان به منظور بررسی تغییرات حاصله در کیفیت پایاب فارو می باشد. آزمایش در 4 تیماردیی 7/1 ‘ 4/1 ‘ 1/1و 8/0 لیتر در ثانیه درهر فاروبه طول 120 متر با انتهای بازو در 4 تکرار انجام و نتایج در طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که دبی های 8/0 و 1/1 لیتر درثانیه از نظرکمیت کمترین رواناب در بین تیمارها داشته و در این خصوص اختلاف معنی داری بین این دو تیمار مشاهده نشده است. لذا در روش آبیاری با استفاده از رواناب دبی های حدود 1/1 لیتر درثانیه وکمتر از اولویت بیشتری برخوردارند.از نظر کیفیت رواناب حاصله در کلاس C1S1 طبقه بندی شده که برای آبیاری مجدد مناسب است . بدلیل وجود مواد جامدمعلق در آب باید رواناب قبل از پمپاژ به اراضی بالادست از حوضچه های ترسیب عبور داده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کمی وکیفی عملکرد دانه ذرت و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط کم آبیاری.

به منظور بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط کم آبیاری، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سطوح مختلف آبیاری در کرت های اصلی در سه سطح 7 روز یکبار (شاهد)، 9 روز یکبار و 11 روز یکبار و الگوی کشت در کرت های فرعی به صورت تک کشتی ذرت، تک کشتی سویا، کشت مخلوط افزایشی (100% ذرت + 20% سویا)...

15 صفحه اول

بهینه سازی مصرف آب برای آبیاری پنبه در منطقه گرگان

در این تحقیق تعیین حداکثر بهره‌وری از واحد حجم آب در کشت گیاه پنبه مد نظر بوده است. بدین منظور نیاز آبی گیاه پنبه با رابطه پن من مانتیس محاسبه و تیمارهای 6 گانه: بعنوان تیمار شاهد و تا به ترتبیب 80, 70, 55 و 40 درصد را با کنتور حجمی اندازه‌گیری و به روش نشتی آبیاری گردید (تیمار به عنوان کشت دیم بدون آبیاری باقی مانده) آزمایش در 6 تیمار و 3 تکرار در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در ای...

متن کامل

اثر مقادیر آب در روش قطره‌ای نواری بر عملکرد کمی وکیفی دو رقم کلزا در بهبهان

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر میزان آب در روش آبیاری قطره­ای نواری بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه، عملکرد روغن، درصد روغن دانه و کارآیی مصرف آب دانه در دو سال زراعی 89-1388 و90-1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی، با 4 تکرار اجرا شد. متغیر  اصلی شامل مقدار آب در آبیاری قطره­ای نواری در چهار سطح50%، 75%، 100% و 125...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1998-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021