× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به آب مروارید با روش تحلیل اهمیت- عملکرد

نویسندگان

  • علیپور, فاطمه هیات علمی گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • محفوظ پور, سعاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • مدیری, محمود گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • هاشمی دهقی, زهرا گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در تدوین برنامه‌های ارتقای کیفیت، شناخت ادراکات و انتظارات دریافت‌کنندگان خدمت از کیفیت خدمات ارائه شده گام نخست می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به آب مروارید با روش تحلیل اهمیت عملکرد است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری دو گروه انتخاب می‌باشند. گروه اول شامل 10 چشم پزشک و 10 پژوهشگر در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی و گروه دوم 396 بیمار، که از طریق فرمول کوکران به دست آمدند. مؤلفه‌های کیفیت خدمات، از مقالات مختلف و طی جلسات با 20 متخصص فوق جهت طراحی پرسشنامه به دست آمد و "پرسشنامه کیفیت خدمات" (Questionnaire in Quality of Service) با 32 سؤال در طیف 5 گزینهای لیکرت طراحی گردید. براساس این پرسشنامه، "پرسشنامه کیفیت خدمات براساس دیدگاه بیماران (Questionnaire in Quality of Service According to Patient's Viewpoint) "تنظیم شد. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. جمع‌آوری داده‌ها از بیماران انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار اس پی اس نسخه 16 و نرم افزار Excel استفاده شد. یافته‌ها: میانگین هندسی پاسخ‌های بیماران مبتلا به آب مروارید در مؤلفه "قابلیت دسترسی" از لحاظ عملکردی بیمارستان نمره 697/2 بود که نشان دهنده بالا بودن عملکرد بیمارستان در این مؤلفه و همچنین نمره 28/3 نشان دهنده اهمیت بالای این مؤلفه از نظر ییماران می‌باشد. براساس تحلیل اهمیت- عملکرد، مؤلفه "درک و شناخت بیماران" با وزن 074/0 در ربع اول به معنی اهمیت زیاد برای بیماران ولی عملکرد پایین بیمارستان، قرار گرفت. نتیجه گیری: از نظر بیماران مؤلفه "درک و شناخت بیماران" در خصوص نیازهای بیماران مبتلا به آب مروارید اهمیت زیادی دارد. لذا پیشنهاد می‌شود دوره‌های آموزش رفتار حرفهای برای کارکنان درمانی و اداری بیمارستان برگزار گردد تا نیازهای بیماران در رابطه با خدمات درمانی بررسی گردد.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Background and Aim: The present case study aims to investigate the impact of service quality on patients' loyalty to the services rendered in outpatient clinics of the studied hospitals throughout Tehran. Materials and Methods: This is a descriptive-analytical survey in which 242 outpatients referring to the studied hospital clinics in Tehran. For data collection purposes, the standardized SER...

Background: Given the importance of quality in health care and meeting the needs of patients, it seems important to measure the quality of services and identify the weaknesses from the patients' perspective. The purpose of this study is to assess the service quality (SQ) of care as perceived by people with Type 2 Diabetes (T2D). Materials & Methods: A cross-sectional study was conducted among...

هدف: بهبود مولفه­های کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران مبتلا به آب‌مروارید با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری. روش پژوهش:این مطالعه، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی تحلیلی می­باشد. داده­ ها از طریق مطالعات کتابخانه­ای، پژوهش­های پیشین و طی بارش افکار (Brain Storm) با خبرگان جهت انجام عملیات غربال‌گری با روش دلفی فازی گردآوری شد. سپس پرسشنامه سنجش شدت اثرات مولفه­های کیفیت خدمات ارایه شده...

در تحقیق حاضر به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات موسسات آموزش دریانوردی استان خوزستان با استفاده از مدل تحلیل اهمیت عملکرد انجام شده است. در مرحله اول مولفه های کیفیت خدمات موسسات آموزش دریانوردی با استفاده از مدل سروکوال تعیین شدند. در مرحله دوم مولفه ی شناسایی شده در قالب پرسشنامه های اهمیت و عملکرد به صورت ? گزینه لیکرت تدوین شد و در اختیار نمونه آماری گذاشته شد. سپس در مرحله دوم با تجزیه و...

Background and Aim: Cutaneous leishmaniasis (CL) is prevalent in most tropical and subtropical countries of the world and leads to adverse economic consequences. This study was performed to estimate the cost of healthcare services delivered to CL patients in Qom Province. Materials and Methods: Based on the data from 638 CL patients, this cross-sectional study was performed in Qom during 2009-2...