ازدیاد درون شیشه‌ای تعدادی از پایه‌های امیدبخش حاصل از تلاقی‌های بین گونه‌ای هسته‌داران

نویسندگان

  • جلیل دژم‌پور
چکیده

به منظور گسترش و توسعه استفاده از پایه‌های رویشی در درختان میوه هسته‌دار، در این پژوهش سه ژنوتیپ امید‌بخش شامل دو ژنوتیپ حاصل تلاقی زردآلو وگوجه (Hs519 و Hs303) و یک ژنوتیپ حاصل تلاقی گوجه و بادام (Hs725) با هدف ریزازدیادی درون شیشه‌ای بررسی شدند. ریزنمونه‌های جوانه انتهایی و جوانه‌های جانبی دورگ‌های مورد مطالعه، گندزدایی و در شرایط درون شیشه‌ای، در محیط‌های کشت MS تغییر یافته، WPM، Knop و QL با ترکیبی از 6/0 میلی‌گرم در لیتر BAP و 01/0 میلی‌گرم در لیتر NAA قرار گرفتند. نتایج حاصل از نوع محیط کشت نشان داد که در هر سه پایه رویشی مورد مطالعه، محیط کشت MS تغییر یافته از نظر کمی و کیفی بهترین نتیجه را داشت، لذا تیمار ترکیب تنظیم‌کننده‌های رشد، در محیط کشت MS ارزیابی قرار گرفت. مقادیر 6/0 میلی‌گرم در لیتر BAP و 01/0 میلی‌گرم در لیتر NAA اقتصادی‌ترین ترکیب تنظیم‌کننده‌های رشد بود که مناسب‌ترین تعداد و طول گیاهچه را تولید کرد. اختلاف معنی‌داری در پرآوری پایه‌های مورد مطالعه مشاهده نشد. پایه‌های رویشی Hs725 و Hs519 به ترتیب گیاهچه‌هایی با میانگین طول 092/3 و 037/3 سانتی‌متر تولید کردند. پایه Hs519 در محیط کشت‌های حاوی غلظت‌های بالاتر BAP و NAA تولید پینه کرد و پایه Hs725 در این محیط‌های کشت شیشه‌ای شد. مطلوب‌ترین تعداد ریشه و درصد ریشه‌زائی به ترتیب با میانگین‌های هفت عدد و 63 درصد در پایه Hs725 و بیشترین طول ریشه با میانگین 33/9 سانتی‌متر در پایه Hs303 در محیط حاوی IBA با غلظت یک میلی‌گرم در لیتر حاصل شد. به طور کلی غلظت‌های کم‌تر تنظیم کننده‌های رشد پرآوری مطلوب‌تر این پایه‌های امیدبخش را به دنبال داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ازدیاد درون شیشه ای تعدادی از پایه های امیدبخش حاصل از تلاقی های بین گونه ای هسته داران

به منظور گسترش و توسعه استفاده از پایه های رویشی در درختان میوه هسته دار، در این پژوهش سه ژنوتیپ امید بخش شامل دو ژنوتیپ حاصل تلاقی زردآلو وگوجه (hs519 و hs303) و یک ژنوتیپ حاصل تلاقی گوجه و بادام (hs725) با هدف ریزازدیادی درون شیشه ای بررسی شدند. ریزنمونه های جوانه انتهایی و جوانه های جانبی دورگ های مورد مطالعه، گندزدایی و در شرایط درون شیشه ای، در محیط های کشت ms تغییر یافته، wpm، knop و ql ب...

متن کامل

در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان

به منظور ارزیابی توان باززایی درون شیشه‌ای خرما (رقم مضافتی)، جنین بالغ از میوه‌های نارس جداسازی و در محیطهای کشت شامل MS حاوی هورمونهای رشد گیاهی (2,4-D)، 1/2-MS و MS فاقد هورمون کشت گردیدند. بیشترین درصد جوانه‏زنی جنین در محیط کشت 1/2-MS فاقد هورمونهای رشد مشاهده شد (24/69 %). جهت تحریک سلولهای مریستمی در ایجاد جوانه‏های نابه‏جا، ساقه نهالهای درون شیشه‌ای در منطقه یقه قطع و پس از تقسیم آنها ...

متن کامل

بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای آلسترومریا رقم فیگو

آلسترومریا (Alstroemeria cv. Fuego) با نام عمومی سوسن پرویی، سوسن شیلی و یا سوسن برزیلی یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا بوده و به طور معمول از طریق تقسیم ریزوم تکثیر می شود، با این روش تعداد محدودی گیاه در زمان طولانی حاصل می شود که خود باعث گسترش بیماریهای ویروسی می گردد، به همین دلیل امروزه روشهای ازدیاد درون شیشه ای بر پایه کشت مریستمهای ریزوم در حال گسترش می باشد. در این پژوهش جوانه ه...

متن کامل

ازدیاد درون شیشه‌ای گیاه دارویی آلوئه (Aloe barbadensis Mill)

صبرزرد (Aloe barbadensis Mill.) از جمله گیاهان مهم دارویی است که کشت و تکثیر آن در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس آزمایشی جهت بررسی ریزازدیادی گیاه آلوئه با استفاده از ریزنمونه نوک شاخساره انجام شد. از میان 22 محیط کشت اولیه، 7 محیط برتر از نظر پرآوری انتخاب و شاخساره‌ها 3 مرتبه با فاصله یک ماه به منظور عادت‌پذیری روی همان محیط کشت لیکن تازه بازکشت شدند و در بازکشت چهارم، بر...

متن کامل

بهینه‌سازی روش ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی پایه‌های پر رشد گلابی

به منظور ریزازدیادی چهار پایة‌ پر رشد گلابی شامل پایه‌های کنجونی، Pyrus betulifolia، درگزی و پایة‌ Gh1 اثر چند محیط‌ کشت پایه (MS، QL و QL تغییریافته)، سایتوکینین و اکسین بر میزان باززایی، پرآوری و ریشه‌زایی آن‌ها در شرایط درون شیشه‌ای در مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر کرج بررسی شد. نتایج نشان داد در بین محیط‌های کشت پایه، بیشترین میزان پرآوری برای همة پایه‌ها، در محیط کشت QL مشاهده شد. ...

متن کامل

بررسی ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی از رقم‌های امیدبخش ’به‘ (Cydonia oblonga Mill.)

در بین درختان میوة دانه‌دار، درخت ’به‘ حساس‌ترین میزبان‌ بیماری آتشک بوده و گزینش رقم‌های متحمل آن اهمیت دارد. در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینة افزایش، ریز نمونه‌های رقم‌های امیدبخش KVD4، NB2، PH2 به همراه پایة کوئینس C و رقم شاهد اصفهان (KVD3) در محیط‌های MS، QL و QL تغییریافته (mQL)، ارزیابی و بیشترین میزان رشد در کمترین زمان و بهترین پرآوری در mQL مشاهده شد. در بررسی تأثیر غلظت­های مختلف ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 30  شماره 3

صفحات  241- 252

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021