از تکواژ تا واژه : رویکرد تطبیقی نام مشاغل در زبان فارسی و فرانسه

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در زمینه علم صرف است، علمی که به مطالعه درونی واژه ها پرداخته وبر شناخت تکواژ ها، همچنین معنی و دامنه بسامدشان استوار است. برای بررسی و تحلیل تکواژها، " –گر، -بان، -دار، -چی" را که در زبان فارسی برای ساخت نام مشاغل پربسامد هستند برگزیده ایم. در این راستا، واژه های مشتق با این ساختار را در حوزه نام مشاغل در زبان فارسی و فرانسه گرد آوری کرده ایم تا در این مقاله به بررسی و تحلیل ساختار آن ها بپردازیم. برای این منظور، پژوهش خود را با نگاهی اجمالی به فرایند اشتقاق آغاز کرده ایم، سپس با ذکر چند تعریف بنیادین در علم صرف که به روشن تر کردن نتایج تحقیق کمک می کند، این فرایند پربسامد در زمینه تولید نام مشاغل را به صورت تطبیقی در دو زبان مطالعه کرده و به وجوه اشتراک و افتراق این جزء معنی دار کلمه در موارد ذکر شده در دو زبان پی برده ایم. این مطالعه تطبیقی به ما نشان داده که هر چهار تکواژ بررسی شده در چهارچوب این مقاله هر یک چند معادل در زبان فرانسه دارد و این امر دال بر وسعت و غنای علم صرف در این زبان است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تکواژ جمع در زبان فارسی

ما در این مقاله با بررسی بعضی از جملات در زبان فارسی و با استفاده از نظریات زبانشناسان ، ابتدا وجود گروه شمار (number phrase ) را در گروه تعریف (DP) زبان فارسی ثابت می کنیم و سپس نشان می دهیم که جایگاه تکواژ جمع در زبان فارسی نیز مانند دیگر زبانها ، هسته گروه شمار است . سپس ضمن بررسی ویژگی های تکواژ جمع در زبان فارسی ، ثابت می کنیم که ظاهر نشدن اعداد بیش از یک با اسم های دارای تکواژ جمع در این ...

متن کامل

تکواژ جمع در زبان فارسی

ما در این مقاله با بررسی بعضی از جملات در زبان فارسی و با استفاده از نظریات زبانشناسان ، ابتدا وجود گروه شمار (number phrase ) را در گروه تعریف (dp) زبان فارسی ثابت می کنیم و سپس نشان می دهیم که جایگاه تکواژ جمع در زبان فارسی نیز مانند دیگر زبانها ، هسته گروه شمار است . سپس ضمن بررسی ویژگی های تکواژ جمع در زبان فارسی ، ثابت می کنیم که ظاهر نشدن اعداد بیش از یک با اسم های دارای تکواژ جمع در این ...

متن کامل

مقایسة تکواژ ریشه در زبان روسی و فارسی

در زبان های مختلف تکواژ ریشه هسته مرکزی واژه را تشکیل می دهد. تکواژ ریشه مانند سایر تکواژها ‘ می تواند دارای معانی دستوری یا واژه ساز ی باشد. در زبان روسی اهمیت تکواژ ریشه از لحاظ معنی دستوری به مراتب از زبان فارسی غنی تر است. در زبان فارسی‘ اهمیت تکواژ ریشه از لحاظ واژه سازی بیشتر از زبان روسی است. تکواژ از لحاظ کاربرد به دو گروه وابسته و غیر وابسته(آزاد) تقسیم می گردد. تعداد تکواژ ریشه وابسته...

متن کامل

بازسازی تکواژ مجهول ساز در گذشته زبان فارسی

بر اساسی همه منابع دستوری زبانهای ایرانی میانه غربی و شرقی، برای بیان مفهوم فعلی مجهول سه امکان متفاوت وجود داشت: الف : پیوستن تکواژ صرفی به ماده مضارع فعل که معمولاً برای ساخت فعل مضارع مجهول و در پاره ای از موارد برای فعل ماضی جعلی مجهول به کار می رفته است

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی زمان حال در زبان فرانسه و فارسی

la présente recherche comprend une étude contrastive du présent de l'indicatif dans les langues française et persane. l'importance de ce sujet, du piont de vue des différences sémantiques et fonctionnelles de ce temps dans les deux langues et aussi l'influence de ces différences sur la compréhension ou la traduction des textes chez les apprenants iraniens paraît indéniable. nous ...

متن کامل

از شناخت «که» در فارسی تا ساخت معادل های آن در زبان فرانسه

شمار قابل توجهی از دانشجویان ایرانی، در زمینه ساختن جملات مرکب فرانسه با استفاده از معادلهای حرف ربط«که»، با دشواریهای بسیاری مواجه می‌باشند.نگارنده، ضمن مطالعه و ارزیابی نتایج تمرینهایی که بر اساس روش سنتی«تک ساختی»و نیز روش نوین«سمعی و بصری»انجام می‌شود، بر آن است تا راه سومی بیاید که مبتنی بر روش«مقایسه دو جانبه»است.

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  4- 4

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید