از حسابداری به اقتصاد: نگرشی نوین در تأیید اهمیت اطلاعات حسابداری مالی

چکیده

علی‌رغم پژوهش‌های فراوان صورت‌گرفته در خصوص قابلیت استفاده از داده‌های مختلف در پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی، شواهد اندکی در ارتباط با روابط اطلاعات حسابداری و اقتصادی، در محیط کشورهای درحال‌توسعه نظیر ایران و با توجه به ویژگی‌های آن ارائه شده است. بدین منظور داده‌های موردنیاز 88 شرکت بورسی در بازه زمانی 1385 تا 1395 جمع‌آوری شده‌اند. در این پژوهش از مدل‌های شبکه‌های عصبی المانی و الگوریتم پرواز پرندگان استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که نوسانات اطلاعات حسابداری به‌عنوان شاخص پیش‌نگر نوسانات متغیرهای اقتصادی محسوب می‌شوند.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این مقاله، همگرایی حسابداری مدیریت (MA[i]) و حسابداری مالی(FA[ii]) با تاکید بر پیشرفتهای فناوری اطلاعات(IT[iii]) بررسی شده است، و این موضوع که چگونه این همگرایی در دامنه فنی و تکنولوژیکی ظاهر می‌شود و چگونه در حوزه سازمانی و رفتاری انعکاس می یابد، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی مدل تحلیلی توسط همر و لابرو(2008) با چشم انداز آینده‌نگر حسابداری مالی، منجر به حرکت رو به جلو در حسابداری مدیریتگ...

در این مقاله، همگرایی حسابداری مدیریت (ma[i]) و حسابداری مالی(fa[ii]) با تاکید بر پیشرفتهای فناوری اطلاعات(it[iii]) بررسی شده است، و این موضوع که چگونه این همگرایی در دامنه فنی و تکنولوژیکی ظاهر می شود و چگونه در حوزه سازمانی و رفتاری انعکاس می یابد، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی مدل تحلیلی توسط همر و لابرو(2008) با چشم انداز آینده نگر حسابداری مالی، منجر به حرکت رو به جلو در حسابداری مدیریتگ...

تصور نقاش یا مجسمه‌سازی که تاریخ هنر را مطالعه نکرده و یا آهنگسازی که دانش و معلوماتی دربارۀ تاریخ موسیقی نداشته باشد چندان هم ساده و آسان به نظر نمی‌رسد، زیرا با مطالعه و بررسی تاریخچه و سرگذشت یک علم شناخت بهتری از آن بدست می‌آید و بدین ترتیب علاقۀ بیشتری نسبت به آن حاصل می‌شود. در شرایطی که بسیاری از علوم از چنین مزیتی برخوردارند، تاریخ حسابداری هنوز به صورت کامل به رشتۀ تحریر در نیامده است....

تصور نقاش یا مجسمه سازی که تاریخ هنر را مطالعه نکرده و یا آهنگسازی که دانش و معلوماتی دربارۀ تاریخ موسیقی نداشته باشد چندان هم ساده و آسان به نظر نمی رسد، زیرا با مطالعه و بررسی تاریخچه و سرگذشت یک علم شناخت بهتری از آن بدست می آید و بدین ترتیب علاقۀ بیشتری نسبت به آن حاصل می شود. در شرایطی که بسیاری از علوم از چنین مزیتی برخوردارند، تاریخ حسابداری هنوز به صورت کامل به رشتۀ تحریر در نیامده است....

این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می‌شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفی...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود