از یک نمونه تحلیل اجتماعی- ارتباطی تا تالیف یک دستور زبان معنایی مطالعه مبانی نظری

نویسنده

چکیده

در کتاب دستور زبان پاتریک شارودو، در کشمکش دوگانه معنا/شکل، این معناست که برتری یافته. بدین سان، می‌توان گفت که دوگانه معنا/شکل متاثر از روش‌شناسی معنا محور در تالیف و طراحی این دستور زبان به کار گرفته شده است. اما لازمه‌ی طراحی این گونه دستور زبان دستیابی به نگاهی جامع نسبت به سازوکارهای زبانی در چارچوب اجتماعی بکارگیری آنهاست. از نگاه شارودو، زبان ترکیبی از معنا، بیان و ارتباط است. مولف این دستور زبان معنایی تلاش نموده در پژوهشها و تالیفاتش با پیشنهاد یک نمونه تحلیل اجتماعی-ارتباطی، بزرگ ساختارهای دربرگیرنده هر تولید زبانی را نیز مد نظر قرار دهد. در این مقاله سعی کرده‌ایم با بررسی بیش از بیست نوشته و اثر از شارودو که در بیست سال اخیر منتشر شده‌اند، به گردآوری و آزمایش مبانی دستگاه تحلیل اجتماعی-ارتباطی او بپردازیم. در گام بعدی تلاش کرده‌ایم که بروز و حضور مبانی دستگاه تحلیلی او را در طراحی کتاب دستور زبان معناییش بررسی کنیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی

شبکه‎های همکاری علمی فرصتی مهیا می‎سازند تا اعضا با ارائه مهارت از فرصت‎های شغلی مرتبط مطلع‎گردند. مسأله اصلی شرایطی است‎که تحت آن اطلاعات مربوط به فرصت‎های شغلی منتشر می‎شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آن دسته از پویایی‎های شبکه همکاری علمی‎که سبب دسترسی به اطلاعات شغلی می‎گردد، انجام شده و ازحیث نظریه، روش و تکنیک مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی است. شبکه موردمطالعه شامل‎کلیه دانشجویان تحصی...

متن کامل

جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی

شبکه‎های همکاری علمی فرصتی مهیا می‎سازند تا اعضا با ارائه مهارت از فرصت‎های شغلی مرتبط مطلع‎گردند. مسأله اصلی شرایطی است‎که تحت آن اطلاعات مربوط به فرصت‎های شغلی منتشر می‎شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آن دسته از پویایی‎های شبکه همکاری علمی‎که سبب دسترسی به اطلاعات شغلی می‎گردد، انجام شده و ازحیث نظریه، روش و تکنیک مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی است. شبکه موردمطالعه شامل‎کلیه دانشجویان تحصی...

متن کامل

هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری

با گسترش فناوری‌های نوین، هرزه‌نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می‌داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه‌نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن‌ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری‌هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره‌ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونه‌ای که دولت‌ها وادار شدند برای مبارزه ب...

متن کامل

ابزارهای انگیختگی در نشانه‌های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره‌ی خانگی

در خصوص رابطه­ی میان صورت و معنی نشانه­ها، بر اساس دیدگاه غالب و پذیرفته شده در محافل زبان­شناسی، این رابطه عموماً قراردادی و اختیاری است. در پژوهش حاضر، با استفاده از ابزارهای انگیختگی، نشانه­های یک زبان اشاره­ی خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. داده­های تحقیق در طول دو سال از طریق مصاحبه­ با فرد اشاره­گر گردآوری شده است. پس از گردآوری مجموعه نشانه­های اشاره­ای، تک­تک نشانه­ها مورد بررسی قرار گر...

متن کامل

مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‎های مفهومی احساس تنهایی در دانشجویان ایرانی بر پایة پژوهش کیفی و تحلیل محتوا شکل گرفت. اطلاعات محتوایی احساس تنهایی در سه گام جمع‎آوری شدند: نخست، پیشینة پژوهشی احساس تنهایی و ابزارهای اندازه‎گیری آن به‎طور جامع مرور شد. سپس با 10 مشاور (چهار زن و شش مرد) و 10 دانشجو (شش زن و چهار مرد) مصاحبه و نظرات آنها دربارة احساس تنهایی ضبط شد. سرانجام 135 دانشجو (94 زن و 41...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 26

صفحات  35- 54

تاریخ انتشار 2018-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022