استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی

نویسندگان

  • انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی
  • ترجمه رحمان معرفت کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه سمنان
  • مرضیه عضدی کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز آموزش درمانی امیر سمنان
چکیده

"سواد اطلاعاتی" اساس یادگیری مادام‌العمر را تشکیل می‌دهد و شامل توانایی تشخیص زمان نیاز به اطلاعات، دستیابی به اطلاعات، ارزیابی و استفاده مؤثر از آن است. کسب مهارت‌های سواد اطلاعاتی توسط دانشجویان آموزش عالی موجب خواهد شد مهارت‌های ارزیابی و کاربرد اطلاعات و نیز مهارت‌های مدیریتی آنها افزایش یابد. به این ترتیب دانشجویان آموزش عالی اطلاعات گزینش شده را با دانش پایه خود درمی‌آمیزند و به‌صورتی کارآمد و مؤثر در فعالیت‌های تحقیقاتی خود از آن استفاده می‌کنند. این مقاله به بیان استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی می‌پردازد و برون‌دادهای حاصل از به‌کارگیری استانداردها را برمی‌شمارد. این استانداردها، که چارچوبی برای ارزیابی افراد دارای سواد اطلاعاتی فراهم می‌کند، شامل پنج استاندارد و بیست و دو شاخص عملی است و نیازهای دانشجویان در تمام سطوح آموزش عالی را دربرمی‌گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سمیرم، شهرضا و اصفهان بر اساس استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی (ACRL)

هدف: پژوهش حاضر به منظور سنجش و بررسی وضعیت مهارت­های سواد اطلاعاتی واقعی و پایه دانشجویان دانشگاه پیام­ نور در رابطه با متغیرهای معدل و میزان دسترسی به رایانه انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش به شیوه پیمایشی، توصیفی انجام شده و جامعه آماری شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه­های پیام نور مرکز سمیرم، شهرضا و اصفهان بوده­اند. نمونه­گیری به شیوه خوشه­ای تصادفی بوده ­است. ابزار گردآوری داده‌ها پرس...

متن کامل

سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سمیرم، شهرضا و اصفهان بر اساس استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی (acrl)

هدف: پژوهش حاضر به منظور سنجش و بررسی وضعیت مهارت­های سواد اطلاعاتی واقعی و پایه دانشجویان دانشگاه پیام­ نور در رابطه با متغیرهای معدل و میزان دسترسی به رایانه انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش به شیوه پیمایشی، توصیفی انجام شده و جامعه آماری شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه­های پیام نور مرکز سمیرم، شهرضا و اصفهان بوده­اند. نمونه­گیری به شیوه خوشه­ای تصادفی بوده ­است. ابزار گردآوری داده ها پرسش...

متن کامل

ارائه آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در برنامه‌های درسی آموزش عالی

هدف پژوهش حاضر تعیین ضرورت آموزش مهارت­های سواد اطلاعاتی در برنامه­های درسی آموزش عالی می­باشد. از بین جامعه­ی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی­های 89 و 90  دانشگاه تبریز تعداد 380 نفر نمونه به شیوه­ی تصادفی طبقه­ای نسبی انتخاب گردید. در فرایند گرد آوری داده ها از ترجمه­ی پرسشنامه­ی استاندارد قابلیت­های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی که توسط انجمن کتابخانه­های آمریکا در سال 2000 به تصویب رس...

متن کامل

تاثیر آموزش بر سواد اطلاعاتی دانشجویان تازه‌وارد

اهداف: سواد اطلاعاتی مجموعه‌ای از مهارت‌ها و توانایی‌ها برای جست‌وجو، ارزیابی و استفاده موثر از اطلاعات است. امروزه حجم عظیمی از اطلاعات در محیط دیجیتال منتشر می‌شود که ضرورت استفاده از اطلاعات الکترونیک را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. هدف این پژوهش، ارزیابی سواد اطلاعاتی و مطالعه اثربخشی یک اقدام مداخله‌ای به‌صورت کارگاه نظری- عملی در دانشجویان تازه‌وارد دانشگاه علوم پزشکی بابل بود.روش‌ها: این مطالع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 18  شماره 1

صفحات  229- 242

تاریخ انتشار 2007-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022