استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی

نویسندگان

  • جلیل اوجی
  • محمد رضا طلاقت
چکیده

تولید نسبتا بالای سالانه برنج در کشور سبب جمع آوری مقدار زیادی سبوس برنج می گردد. این واقعیت سبب شد تا تحقیقاتی بر روی سبوس انواع مختلف برنج جهت تهیه روغن که یک ماده با ارزش و مورد نیاز کشور ایران است انجام شود. در این تحقیق استخراج روغن از چند واریته مختلف سبوب برنج که از شمال و جنوب ایران جمع آوری شده بود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بین نمونههای جمع آوری شده از نقطه نظر مقدار کل روغن و کیفیت آن از لحاظ خوراکی و یا صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس قدرت حلالیت و قابلیت دسترسی به حلال نرمال هگزان به عنوان حلال مناسب انتخاب شد و جهت جداسازی روغن از حلال از دستگاه تبخیردوار در خلاء استفاده گردید. آنالیز انجام شده بر روی روغن نشان داد که درصد اسید اولئیک بیشتر از دیگر اسیدهای چرب می باشد. اندازه گیری pH عدد یدی و عدد صابونی بر روی روغن های استخراج شده انجام گرفت و پس از رنگ زدایی بوسیله کربن فعال و یا خاک رنگبر محصول خالص شد. بر اساس نتایج و یافته های ما میزان روغن بدست آمده از نمونه های شمال بیشتر از نمونه های تهیه شده از قسمتهای جنوب ایران بود. مقدار کل روغن بدست آمده از نمونه ها بین 1.2 تا 5.3 درصد بود. بنابراین سبوس برنج میتواند به عنوان یک منبع دیگر تهیه روغن خوراکی مورد توجه قرار گیرد که ممکن است در ساخت محصولات خوراکی و افزودنیهای خوراکی مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی

تولید نسبتا بالای برنج در کشور،سبب جمع آوری مقدار زیادی سبوس برنج می گردد. این واقعیت سبب شدتا تحقیقاتی بر روی موارد استفاده سبوس برنج در ایران انجام شود. در این تحقیق تولید ماده ضدکف از پوسته و سبوس برنج ایرانی در مقیاس پنج مورد بررسی قرار گرفت.برای این منظور ابتدا روغن خام سبوس برنج با استفاده از یک دستگاه اتوماتیک عصاره گیر استخراج گردید و از نرمال هگزان به عنوان حلال مناسب استفاده شد و سپس...

متن کامل

تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی

تولید نسبتا بالای برنج در کشور،سبب جمع آوری مقدار زیادی سبوس برنج می گردد. این واقعیت سبب شدتا تحقیقاتی بر روی موارد استفاده سبوس برنج در ایران انجام شود. در این تحقیق تولید ماده ضدکف از پوسته و سبوس برنج ایرانی در مقیاس پنج مورد بررسی قرار گرفت.برای این منظور ابتدا روغن خام سبوس برنج با استفاده از یک دستگاه اتوماتیک عصاره گیر استخراج گردید و از نرمال هگزان به عنوان حلال مناسب استفاده شد و سپس...

متن کامل

بررسی ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکوشیمیایی سبوس برنج ایرانی

در این تحقیق، نمونه‌های سبوس حاصل از 4 رقم برنج (ندا، طارم، فجر و شیرودی) از نظر ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. بر اساس نتایج حاصل، کم‌ترین مقدار رطوبت، چربی و خاکستر مربوط بــه نمونه‌ی فجر و کم‌ترین مقدار پروتئین متعلق به نمونه‌ی ندا بود. بیش‌ترین مقدار رطوبت و پروتئین به ترتیب در نمونه‌های طارم و شیرودی و بیش‌ترین مقدار چربی و خاکستر در نمونه‌ی ندا مشاه...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی

مقدمه: سبوس برنج یکی از فرآورده‌های جانبی حاصل از آسیاب برنج است که حاوی مقادیر قابل توجهی پروتئین، چربی، کربوهیدرات و مواد معدنی است. با توجه به ترکیب شیمیایی سبوس برنج به نظر می‌رسد که این فرآورده از ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی مطلوبی برخوردار باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق کنسانتره پروتئینی از سبوس دو رقم برنج (طارم و ندا) تهیه شد و نمونه‌های حاصل از نظر ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023