استخراج مدل سینتیک خشک‌شدن شلتوک رقم فجر در خشک کن لایه نازک

نویسندگان

  • علیرضا یدالهی نیا کارشناس ارشد، دانشگاه تهران
چکیده

برنج یکی از محصولات مهم کشاورزی می‌باشد. با توجه به اهمیت سالم ماندن دانه برنج در طی فرآیند شالی کوبی و تاثیر شرایط خشک‌کردن بر میزان شکستگی برنج در طی فرآوری، کنترل دقیق شرایط خشک‌کردن آن مهم می‌باشد. هدف از این مطالعه ارائه مدل سینتیک خشک‌شدن شلتوک رقم فجر می باشد. برای این منظور آزمایشاتی در پنج سطح دمای 30 تا 70 درجه سانتی‌گراد و چهار سطح سرعت هوای 25/0 تا یک متر بر ثانیه و در سه تکرار (جمعا 60 سری آزمایش) بر روی توده بستر نازک شلتوک داخل خشک کن مورد بررسی قرار گرفت.‌ رطوبت محصول در شروع خشک ‌شدن در تمامی آزمایش‌ها در حدود 27 درصد (بر پایه خشک) بود. رطوبت تعادلی با توجه به رطوبت نسبی و دمای خشک کن از معادلات هم‌دمایی تجربی مرسوم محاسبه شد. رطوبت توده محصول در طی خشک‌شدن هر 5 ثانیه توسط یک ترازوی دیجیتالی اندازه‌گیری و در رایانه ذخیره شد. نمودارهای نسبت رطوبت و آهنگ خشک شدن در طی خشک‌کردن به دست آمد. مدل سینتیک خشک‌شدن توده شلتوک با هشت مدل تجربی رایج و براساس سه شاخص آماری شامل ضریب تعیین، مربع کای و RMSE با هم مقایسه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که برای شلتوک رقم فجر مدل تقریب پخش نسبت به سایر مدل‌ها از دقت بالاتری برخوردار است. مقدار ضریب تعیین این مدل در دماهای 30، 40، 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر 996/0، 998/0، 999/0، 999/0 و 999/0 بود که نشان می دهد مدل تقریب پخش می تواند با دقت بالایی تغییرات رطوبت شلتوک را شبیه‌سازی ‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج مدل سینتیک خشک شدن شلتوک رقم فجر در خشک کن لایه نازک

برنج یکی از محصولات مهم کشاورزی می باشد. با توجه به اهمیت سالم ماندن دانه برنج در طی فرآیند شالی کوبی و تاثیر شرایط خشک کردن بر میزان شکستگی برنج در طی فرآوری، کنترل دقیق شرایط خشک کردن آن مهم می باشد. هدف از این مطالعه ارائه مدل سینتیک خشک شدن شلتوک رقم فجر می باشد. برای این منظور آزمایشاتی در پنج سطح دمای 30 تا 70 درجه سانتی گراد و چهار سطح سرعت هوای 25/0 تا یک متر بر ثانیه و در سه تکرار (جمع...

متن کامل

مدل سازی سینتیک خشک شدن لایه نازک کمه(کشک محلی)

خشک کردن یکی از راه های افزایش زمان ماندگاری محصولات می باشد. در این مطالعه، رفتار خشک شدن کمه در شکل های هندسی مختلف در خشک کن هوای داغ براساس سه مدل ریاضی پیچ، هیلو-کلاک و هندرسون-پابیس اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در سه سطح دمایی 65، 75 و 85 درجه سانتی گراد در سه شکل هندسی مختلف (نمونه دایره-ای، استوانه ای و تیغه ای) و با دو ضخامت مختلف(1 و 3 سانتی متر) و در دو تکرار انجام گرفت....

متن کامل

بررسی تاثیر پارامترهای رقم، دما و سرعت جریان هوا در عملکرد کیفی یک خشک کن لایه نازک برنج

با توجه به اهمیت فرآیند خشک‌ کردن شلتوک در فرآوری برنج، در کار تحقیقاتی حاضر تاثیر دماهای مختلف خشک‌کردن (40، 50 و 60 درجه سلسیوس) و سرعت جریان هوا (صفر، 65/2 و 4 متر بر ثانیه) بر زمان خشک شدن و درصد شکستگی دانه‌های شلتوک سه رقم برنج طارم، جلودار و فجر در یک خشک کن لایه نازک برنج مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش دمای خشک کردن از 40 تا 60 درجه سلسیوس، زمان خشک...

متن کامل

خشک کردن ورقه های نازک پرتقال در خشک کن لایه نازک و انتخاب یک مدل ریاضی مناسب

پرتقال یکی از مهمترین گونه های مرکبات می باشد. در این تحقیق خشک کردن سینتیک ورقه نازک پرتقال رقم تامسون در یک خشک کن آزمایشگاهی بر اساس مدل های ریاضی موجود مورد بررسی قرار گرفت. ورقه های نازک پرتقال در پنج سطح دمایی 40 تا 80 درجه سلسیوس با گام 10 و سه سطح سرعت 5/0، 1 و 2 متر بر ثانیه خشک شدند. در کنار اثرات دما و سرعت، اثرات ضخامت لایه های نازک پرتقال، مدت زمان خشک شدن نیز مورد ارزیابی قرار گرف...

متن کامل

مدلسازی سینتیک خشک شدن لایه نازک قارچ دکمه ای در خشک کن ترکیبی مادون قرمز-هوای داغ

چکیده خشک شدن قارچ دکمه ای در یک خشک کن ترکیبی مادون قرمز- هوای داغ در توان های 150، 250 و 375 وات، دماهای 50، 60 و 70 درجه سلسیوس و سرعت جریان هوای 1، 2 و 3 متر بر ثانیه بررسی شد. تأثیر توان لامپ، دما و سرعت جریان هوا بر زمان و آهنگ خشک شدن، ضرایب نفوذ رطوبت و انرژی فعال سازی در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد تأثیر توان لامپ، دما و سرعت جابه جایی هوا بر فرآیند خشک شدن محصول قار...

متن کامل

بررسی تأثیر نرخ خشک شدن و طول دوره‌ی استراحت‌دهی در خشک کردن شلتوک به روش لایه نازک

با توجه به اهمیت فرایند خشک کردن شلتوک در فرآوری برنج و به منظور به دست آوردن زمان بهینه برای رسیدن به تعادل رطوبتی در مرحله‌ی استراحت‌دهی، در کار تحقیقاتی حاضر تاثیر دماهای مختلف خشک کردن (40، 50، 60 و 70 درجه سلسیوس) و مدت زمان خشک شدن دانه‌های شلتوک چهار رقم برنج نعمت، ندا، پژوهش و پردیس در گستره‌ی زمانی 0/5 تا 8 ساعت به روش طرح آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصلادفی و در 3 تکرار مورد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 41  شماره 2

صفحات  153- 312

تاریخ انتشار 2011-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023