استخراج و شناسایی سوشهای ریزوبیوم همزیست با مهمترین لگومهای مرتعی در استان اصفهان

نویسندگان

  • احمدرضا سیف‌الهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
  • ذبیح‌ا… اسکندری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
چکیده مقاله:

کمبود ازت در خاک از عوامل اصلی کاهش رشد گیاهان محسوب می‌گردد و از طرفی 80% حجم گاز موجود در اتمسفر به صورت ازت مولکولی می‌باشد که بصورت مستقیم مورد استفاده گیاهان نمی‌باشد .مؤثرترین سیستم تثبیت کننده ازت مولکولی سیستم ریزوبیوم/ لگوم می‌باشد که اهمیت اقتصادی ویژه‌ای دارد.جداسازی، شناسایی و معرفی سوشهای ریزوبیوم همزیست با لگومهای مرتعی علاوه بر افزایش تولید کمی و کیفی علوفه باعث بهبود خاک و افزایش ازت قابل جذب خاک نیز می‌گردند. تأمین ازت بصورت کودهای شیمیایی علاوه بر اینکه هزینه‌های گزاف تولید و حمل را در پی دارد مقدار کمی از آن نیز مورد استفاده گیاه قرار می‌گیرد و ساختمان خاک را مختل می‌کند و در نهایت باعث آلودگی محیط زیست و بخصوص آبهای زیرزمینی می‌گردد.  به منظور شناسایی سوشهای ریزوبیوم همزیست با مهمترین لگومهای مرتعی استان و تعیین کارآیی آنها نمونه‌های یونجه و اسپرس مرتعی به همراه خاک از شهرستانهای فریدن، فریدونشهر، چادگان و سمیرم جمع‌آوری گردید. درکل تعداد 200 نمونه گیاه لگوم به همراه خاک بستر از شهرستانهای فوق جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید و سپس سوشهای ریزوبیوم از گره‌های گیاهان میزبان روی محیط کشت اختصاصی YMA جداسازی گردید. باکتریهای جداسازی شده خالص‌سازی و براساس خصوصیات مرفولوژیکی، میزان رشد و میزبان آنها شناسایی گردیدند. در مجموع 29 کلنی باکتری جداسازی و خالص سازی شدند که در قالب 7 سوش باکتری ریزوبیوم به نام Rhizobium meliloti  از روی یونجه و اسپرس شناسایی گردیدند. طی آزمایشهای گره‌سازی، باکتریهای فوق روی گیاهچه‌های یونجه و اسپرس در شرایط آزمایشگاهی و روی محیط غذایی بدون ازت گره تولید نمودند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جمع‌آوری و شناسایی سوش‌های ریزوبیوم همزیست با شبدرهای استان خوزستان

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان بوده که کمبود آن در خاک از عوامل اصلی محدودکننده رشد گیاهان می‌باشد. این درحالیست که در حدود 80 درصد از گاز موجود در اتمسفر گاز مولکولی نیتروژن بوده که بصورت مستقیم برای گیاهان قابل جذب نمی‌باشد. یکی از مهمترین راه‌های تثبیت نیتروژن موجود در اتمسفر از طریق برقراری همزیستی بین گیاهان تیره بقولات و باکتریهای ریزوبیوم می‌باشد. کودپاشی مراتع بخصوص...

متن کامل

جمع آوری و شناسایی سوش های ریزوبیوم همزیست با شبدرهای استان خوزستان

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان بوده که کمبود آن در خاک از عوامل اصلی محدودکننده رشد گیاهان می باشد. این درحالیست که در حدود 80 درصد از گاز موجود در اتمسفر گاز مولکولی نیتروژن بوده که بصورت مستقیم برای گیاهان قابل جذب نمی باشد. یکی از مهمترین راه های تثبیت نیتروژن موجود در اتمسفر از طریق برقراری همزیستی بین گیاهان تیره بقولات و باکتریهای ریزوبیوم می باشد. کودپاشی مراتع بخصوص...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

شناسایی مولکولی ریزوبیوم های همزیست نخود در مناطق غربی ایران

نخود در سطح وسیعی از مناطق غربی ایران (استان های کرمانشاه، همدان، لرستان و چهارمحال و بختیاری) کشت می شود. با توجه به نقش مهم ریزوبیوم ها در تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و افزایش عملکرد نخود، شناسایی گونه های ریزوبیومی همزیست با آن و نیز تعیین ساختار جمعیتی آنها در مناطق مختلف اکولوژیکی برای مدیریت توسعۀ این محصول در ایران ضروری است. در این مطالعه، شناسایی گونه های ریزوبیومی همزیست با نخود مناطق غرب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 3

صفحات  302- 312

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023