استراتژی های راه انداری یک کسب و کار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت

نویسندگان

  • امیر البدوی گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • کاظم کیال دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
چکیده

در دهه‌های اخیر نیاز به نوآوری از یک سو و هزینه های زیاد توسعه آن از سوی دیگر، موجب شده است تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش از رویکرد نوآوری باز استفاده کنند. یکی از مدل‌های پیاده‌سازی این رویکرد، پلتفرمی‌کردن کسب و کار بنگاه است که در سال‌های اخیر پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است. با این حال، نیاز به تحقیقاتی برای استراتژی های اصلی کسب و کارهای پلتفرمی در کشور ایران با شرایط اقتصادی ویژه خود، وجود دارد. علاوه بر این در هر صنعتی با توجه به ویژگی های خاص آن، این استراتژی ها می تواند متفاوت باشد. هدف از این تحقیق ارائه استراتژی های عملی برای راه‌اندازی یک کسب و کار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت ایران است. در این تحقیق پس از مرور مقالات مختلف در حوزه کسب و کارهای پلتفرمی، اطلاعاتی بر اساس مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و منابع آرشیوی جمع آوری شده و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد، تحلیل و بررسی شده است. بانک‌ها می توانند برای پلتفرمی کردن کسب و کار خود از پنج استراتژی اصلی "ارائه سرویس به صورت محدود"، "ایجاد پلتفرم عمومی"، "الحاق به یک پلتفرم موجود"، "مشارکت در ایجاد و مدیریت پلتفرم" و "سرمایه گذاری" استفاده کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان همسویی استراتژی های طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان) با استراتژی های کسب و کار

در سال های اخیر، مدیریت روابط میان طراحی و فعالیت های دیگر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هماهنگی مؤثر میان این حوزه ها در راستای اثربخشی سازمان حیاتی است. وضعیت ایده آل، ارتباط مستمر میان واحدهای وظیفه ای با بهره گیری از کانال های ارتباطی توسعه یافته است. در این پژوهش با استفاده از چارچوب تدوین شیوه با رویکرد فازی، استراتژی مطلوب طراحی همزمان برای امور طراحی محصول شرکت ساپکو انتخاب می گردد. س...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار

هدف این پژوهش شناسایی تأثیر انواع انگیزه‌های راه اندازی کسب و کار بر رشد کسب و کارهای زنان بود. لذا با استفاده از روش توصیفی پیمایشی در جامعه آماری زنان کارآفرین، داده‌های حاصل از 62 پرسشنامه تحلیل شد. ابتدا انگیزه‌های راه‌اندازی کسب و کار در پنج گروه انگیزه اصلی دسته‌بندی شدند و با توجه به مبانی نظری پژوهش و ماهیت انگیزه‌ها در هر دسته، به صورت کارآفرینان آرمان طلب، توفیق طلب، اجباری، اجتماعی و...

متن کامل

رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار

امروزه مهمترین دغدغۀ بیشتر سازمان‌ها، تدوین و به کارگیری استراتژی‌هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحّول و پیچیدۀ محیطی تضمین کند. هدف این پژوهش،‍‍ ارائۀ چارچوبی برای تدوین استراتژی مناسب سازمان­هاست. مورد مطالعه در تحقیق حاضر، شرکت قطعه­سازی «مژدۀ ­وصل» است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی، در مرحله شروع، پس از مطالعۀ بیانیّۀ مأموریّت شرکت، عوامل داخلی و خارجی مؤثّر بر عملکرد شرکت شناسای...

متن کامل

تناظر استراتژی کسب و کار با عدم اطمینان محیطی

استراتژی های سطوح مختلف سازمان در جهت واکنش مناسب نسبت به عوامل محیطی اتخاذ می شوند و تناسب آن ها با میزان تغییرات محیطی موضوع حیاتی برای سازمان است. در این مقاله، با مطالعه ادبیات تحقیق در زمینه استراتژی سطح کسب و کار و عدم اطمینان محیطی، مدلی برای تناظر این دو ارائه شده است. از ترکیب مدل پورتر و مدل مایلز و اسنو، چهار نوع استراتژی کسب و کار معرفی و نیز عدم اطمینان محیطی در چهار وضعیت تعریف گر...

متن کامل

مدل پویای پیاده سازی استراتژی فرهنگ استمرار کسب و کار در یک صنعت دارای تکنولوژی بالا

مدیریت استمرار کسب و کار به معنای فعالیت هایی است که یک سازمان برای استمرار فعالیت خود پس از یک حادثه غیرمنتظره انجام می دهد که بدیهی است بسیاری از این فعالیت ها پیش از هرگونه رخدادی باید انجام گیرد و در حقیقت پیشگیری و ایجاد زیرساخت های لازم، در اولویت این موضوع قرار دارد. سازمان های دارای تکنولوژی بالا که بعضاً دارای دانش حسّاس نیز می باشند از اهمیتی دو چندان در پیاده سازی مدیریت استمرار کسب و ...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  142- 168

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021