استعارة دستوری در مقالات پژوهشی پزشکی: بررسی مقایسه­ای مجلات ایرانی به زبان انگلیسی و مجلات انگلیسی/ آمریکایی* نسرین صیفوری[1] عباسعلی رضایی[2]آغا فاطمه حسینی[3]

نویسندگان

  • آغا فاطمه حسینی مربی، گروه آمار زیستی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛
  • عباسعلی رضایی دانشیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران؛
  • نرگس صیفوری استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشکدة مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (نویسندة مسئول)؛
چکیده

استعارة دستوری در مقالات پژوهشی پزشکی: بررسی مقایسه­ای مجلات ایرانی به زبان انگلیسی و مجلات انگلیسی/ آمریکایی*   نسرین صیفوری[1] عباسعلی رضایی[2] آقا فاطمه حسینی[3]   تاریخ دریافت: 4/12/91 تاریخ تصویب: 27/11/92   چکیده استعارة دستوری مهم‌ترین ویژگی گونة علمی زبان انگلیسی به حساب می‌آید که باید به‌طور مناسب، بجا، و در دفعات کافی به کار گرفته شود، در غیر این صورت زبان به نوع محاوره‌ای نزدیک می‌شود. هدف این پژوهش مقایسه بین انواع استعاره­های دستوری اندیشگانی به‌کاررفته در مقالات اصیل پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی و مقالات انگلیسی/آمریکایی بوده است.از این رو، میزان استفاده از استعارة دستوری در سه نوع اطلاعات ارائه‌شده از بخش بحث (مطرح کردن یک یافتة ویژه، تفسیر یافته، و مقایسة نتایج قبلی با نتایج مطالعه) در دو دسته مقاله 32 تایی، که از ژانویة 2007 تا فوریة 2008 در مجلات انگلیسی- آمریکایی و مجلات پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی متعلق به پایگاه اطلاعات علمی ISIچاپ شده بودند، مقایسه گردیدند. داده‌ها  از طریق آزمون تی محاسبه شدند. یافته‌ها نشان دادند گرچه در مقالات پزشکی ایرانی، در مقایسه با نویسندگان انگلیسی/آمریکایی، به‌صورت معنی‌داری نسبت کمتری از مجموع استعاره‌های دستوری اندیشگانی و همچنین هر یک از صفت‌شدگی‌ها به کار رفته بود، اما در استفاده از اسمی‌شدگی‌ها تفاوت معنی‌داری بین دو دسته مقاله وجود نداشت. از این یافته‌‌ها می‌توان برای آشنا ساختن دانشجویان پزشکی، پزشکان و دیگر علاقمندان به چاپ مقالات علمی انگلیسی با اهمیت کاربرد انواع استعاره‌های دستوری در زبان انگلیسی علمی و نحوة نگارش آنها و همچنین در ارزیابی مقالات پزشکی برای چاپ در مجلات انگلیسی بهره برد.   واژه‌های کلیدی: دستور زبان نقش‌گرای نظام‌مند، استعارة دستوری، فرانقش اندیشگانی، فرانقش تجربی، فرانقش منطقی، مقالات پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی * این مقاله حاصل بخشی از طرح پژوهشی شمارة 12766 با عنوان «بررسی مقایسه‌ای کاربرد استعارة دستوری در مقالات پزشکی مجلات انگلیسی/ آمریکایی و مجلات پزشکی ایرانی به زبان انگلیسی» می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا شده است. [1] استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشکدة مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (نویسندة مسئول)؛ sayfouri.n@iums.ac.ir [2] دانشیارگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران؛ aarezaee@ut.ac.ir [3] مربی، گروه آمار زیستی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ hosseini.f@iums.ac.ir

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استعاره دستوری در مقالات پژوهشی پزشکی: بررسی مقایسه­ای مجلات ایرانی به زبان انگلیسی و مجلات انگلیسی/ آمریکایی* نسرین صیفوری[۱] عباسعلی رضایی[۲]آغا فاطمه حسینی[۳]

استعاره دستوری در مقالات پژوهشی پزشکی: بررسی مقایسه­ای مجلات ایرانی به زبان انگلیسی و مجلات انگلیسی/ آمریکایی*   نسرین صیفوری[1] عباسعلی رضایی[2] آقا فاطمه حسینی[3]   تاریخ دریافت: 4/12/91 تاریخ تصویب: 27/11/92   چکیده استعاره دستوری مهم ترین ویژگی گونه علمی زبان انگلیسی به حساب می آید که باید به طور مناسب، بجا، و در دفعات کافی به کار گرفته شود، در غیر این صورت زبان به نوع محاوره ای نزدیک می شو...

متن کامل

بررسی وضعیت مجلات پزشکی انگلیسی زبان ایران در پایگاه های اطلاعاتی (ویژه نامه علم سنجی)

این پژوهش به بررسی مقالات20 عنوان مجله علمی- پژوهشی پزشکی انگلیسی زبان ایران، نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی biosis, cabi, embase, pubmed, web of science درفاصله سال های 200۱-200۴ پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد از میان 20 عنوان مجله علمی- پژوهشی فقط 5 عنوان با 687 مقاله به پایگاه های اطلاعاتی مورد بررسی راه یافته اند. از این بین، مجله daru وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، بالاترین میزان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 19

صفحات  103- 122

تاریخ انتشار 2016-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022