استفاده از روش نوترون رادیوگرافی برای تشخیص نقوش و آسیب‌های کوزة باستانی سمیران در راکتور تحقیقاتی تهران

نویسندگان

چکیده

آزمونهای غیر مخرب یکی از مهمترین ابزارها در مطالعات آثار باستانی به شمار می‌روند. هدف این تحقیق استفاده از نوترون رادیوگرافی برای اخذ اولین تصاویر آثار باستانی کشور در سیستم جدید نوترون رادیوگرافی راکتور تحقیقاتی تهران است. نوترون رادیوگرافی به عنوان یک ابزار مکمل در کنار رادیوگرافی معمولی با پرتوهای ایکس و گاما قرار میگیرد. اندرکنش‌های متفاوت نوترون نسبت به پرتوهای ایکس و گاما و حساسیت بالای نوترون رادیوگرافی نسبت به هیدروژن آن را به ابزار بسیار کارآمد برای شناسایی آثار سفالی و اشیا باستانی تبدیل کرده است. در این تحقیق از یک کوزة باستانی متعلق به منطقة سمیران استان قزوین، نوترون رادیوگرافی به عمل آمده است. تصاویر با استفاده از صفحات تصویرساز با فرمت دیجیتال ذخیره شده و برخی پردازش‌های تصویری در آن صورت گرفته است تا نقوش و آسیب‌های کوزه بهتر آشکار گردند. نتایج نشان می‌دهند که سیستم جدید نوترون رادیوگرافی راکتور تحقیقاتی تهران با کیفیت بسیار مطلوب در مطالعات باستان‌شناسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

امکان سنجی درمان تومورهای سطحی با استفاده از باریکه نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران به روش نوترون درمانی با بور

In Boron Neutron Capture Therapy (BNCT), the patient is injected with a tumor localizing drug containing a boron-10 compound. Then the tumor region is irradiated with an appropriate neutron beam. Lethal dose deposited by 10B (n, α)7Li reaction products cause destruction of the tumor cell. Recently, a lot of efforts have been done for the use of Tehran Research Reactor (TRR) for BNCT and a...

متن کامل

امکان سنجی تجربی و تئوری استفاده از اتاق درمان موجود در راکتور تحقیقاتی تهران در نوترون درمانی

در حال حاضر راکتور تحقیقاتی تهران تنها چشمه نوترونی موجود در کشور است که می تواند در نوترون درمانی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه امکان استفاده از اتاق درمان موجود در ساختمان راکتور ارائه خواهد شد. امکانسنجی با توجه به الزامات ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بصورت تئوری و تجربی صورت گرفته است که شامل بررسی امکان بهره برداری از قلب راکتور در قسمت شرقی استخر، اندازه گیری طیف ن...

متن کامل

امکان سنجی درمان تومورهای سطحی با استفاده از باریکه نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران به روش نوترون درمانی با بور

در روش نوترون درمانی با بور، پس از تزریق داروی حامل بور-10 به بیمارو جذب آن در تومور، منطقه تومور توسط نوترون هایی با انرژی و شدت مناسب پرتودهی می­شود. جذب نوترون های حرارتی توسط بور منجر به واکنش10b(n,α)7li می شود. تخلیه ی انرژی ذرات آلفا و لیتیوم-7 در تومور منجر به نابودی آن می­گردد.اخیرا تلاش های بسیاری در مورد استفاده از راکتور تهران به منظور نوترون درمانی با بور صورت گرفته و باریکه ی نوترو...

متن کامل

امکان سنجی تجربی و تئوری استفاده از اتاق درمان موجود در راکتور تحقیقاتی تهران در نوترون درمانی

در حال حاضر راکتور تحقیقاتی تهران تنها چشمه نوترونی موجود در کشور است که می تواند در نوترون درمانی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه امکان استفاده از اتاق درمان موجود در ساختمان راکتور ارائه خواهد شد. امکانسنجی با توجه به الزامات ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بصورت تئوری و تجربی صورت گرفته است که شامل بررسی امکان بهره برداری از قلب راکتور در قسمت شرقی استخر، اندازه گیری طیف ن...

متن کامل

طراحی مفهومی نوترونیک چشمه نوترون سرد در راکتور تحقیقاتی تهران

در این پژوهش، طراحی مفهومی نوترونیک چشمه نوترون سرد (cns) برای راکتور تحقیقاتی تهران (trr)با استفاده از کد mcnpx انجام شده است. چشمه نوترون سرد، نوترون هایی با انرژی بسیار پایین (سرعت کم) با طول موج بلند را برای پراکندگی نوترون ها، تولید می کند زیرا چشمه نوترون سرد، نوترون ها را تا دمای حدود 20 کلوین سرد می کند که حدود 15 برابر انرژی آن ها کم تر از نوترون های حرارتی است. این کاهش دما سبب تولید ...

بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه‌ی لرستان با استفاده از آزمون رادیوگرافی و پردازش تصویر به روش تطبیق بافت‌نگار

آثار هنری از مهم­ترین گنجینه‌های هر کشوری به حساب می‌آیند. بسیاری از این آثار با گذشت زمان بر اثر مواردی مانند خوردگی، فرسایش و حوادث مختلف طرح اصلی خود را از دست می‌دهند. بررسی فرایند خوردگی و ساییدگی نیازمند ابزار‌های آشکارسازی قابل اعتمادی است که میزان تخریب در هر قسمت از قطعه را مشخص کند. در این مقاله از روش اندازه‌گیری عمق خوردگی در تصاویر رادیوگرافی برای مشخص کردن طرح یک بشقاب مفرغی طرح‌د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 4

صفحات  22- 30

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021