استفاده از میوه بلوط تانن گیری شده در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین ارزش غذایی دانه تاج خروس و استفاده از آن در جیره غذایی جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی و بررسی اثرات استفاده از دانه­ تاج خروس[1] (واریته­ الترا) در جیره غذایی، بر عملکرد و صفات لاشه­ی جوجه های گوشتی انجام گرفت. ترکیبات شیمیایی دانه تاج خروس شامل ماده خشک، پروتئین خام، فیبر خام، خاکستر، چربی خام به ترتیب 0/91، 5/17، 4/8 ، 7/2 و 4/5 درصد در ماده خشک  بود،  انرژی خام و انرژی قابل متابولیسم آن به ترتیب 4515 و 1807 کیلو کالری در کیلوگرم ماده خشک  ...

متن کامل

بررسی اثر نانوساختارهای جاذب تانن برای استفاده موثر از دانه سورگوم با تانن بالادر جیره غذایی جوجه های گوشتی.

به منظور بررسی اثر نانو ساختارهای جاذب تانن برای استفاده موثر از دانه سورگوم با تانن بالا در جیره غذایی جوجه های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی روی 160 جوجه گوشتی نر سویه راس 308 طی یک دوره 42 روزه با چهار تیمار، چهار تکرار و ده پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد، 4/1 نانو جاذب تانن به همراه 30 درصد سورگوم، 16/1 نانو جاذب تانن به همراه 30 درصد سورگوم، 30 درصد سو...

جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت در جیره های غذایی جوجه های گوشتی

به منظور استفاده از تریتیکاله بجای ذرت در تغذیه جوجه های گوشتی پس از تخمین انرژی قابل متابولیسم تریتیکاله، با استفاده از نسبتهای جایگزینی 25، 50، 75 و 100 درصد تریتیکاله فرایند نشده، تریتیکاله خیسانده شده در آب (بمدت زمان 8 ساعت به نسبت وزنی برابر با آب) و تریتیکاله فرایند شده با آنزیم (آنزیم تجارتی بیوفیدپلاس به میزان 1000 قسمت در میلیون) بجای ذرت، جیره هایی با انرژی و پروتئین یکسان تنظیم و در...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 1

صفحات  50- 58

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021