× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

استفاده از پودر شفیره کرم ابریشم به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره مرغهای تخم‌گذار تجاری

نویسندگان

  • زینت شاه ماری دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
  • سودابه مرادی استادیار گروه علوم دامی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
  • شهاب قاضی دانشیار گروه علوم دامی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه.

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر عملکرد تولیدی و ویژگی‌های کیفی تخم‌مرغ در مرغهای تخمگذار انجام شد. تعداد 180 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 6 تکرار از سن 69 تا 81 هفتگی مورداستفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره کنترل بر اساس ذرت و کنجاله سویا و چهار جیره آزمایشی که به ترتیب 5، 5/7، 10 و 5/12 درصد پودر شفیره کرم ابریشم، در آن به‌کاربرده شده بود. همه جیره های آزمایشی از نظر محتوای انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه مشابه بودند. استفاده از سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم، تأثیر معنی‌داری بر وزن تخم‌مرغ، ضریب تبدیل خوراک و درصد تولید تخم‌مرغ (روز مرغ) در کل دوره آزمایش نداشت. میانگین مصرف خوراک روزانه در طول دوره آزمایش در تیمار حاوی 10 درصد پودر شفیره کرم ابریشم، افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0P≤)، همچنین به کاربردن 5/7 درصد پودر شفیره کرم ابریشم، منجر به بهبود توده تخم مرغ در 12 هفته طول دوره آزمایش گردید (05/0P≤). تیمارهای مختلف بر صفات کیفی تخم‌مرغ، شامل وزن زرده، وزن سفیده، درصد تخم‌مرغ شکسته، لمبه و غیرطبیعی، شاخص زرده، شاخص شکل تخم‌مرغ، درصد وزنی پوسته، ضخامت پوسته، واحد هاو و وزن مخصوص تخم مرغ، تاثیر معنی دار نداشتند. به طور کلی، می‌توان از پودر شفیره کرم ابریشم به‌عنوان یک منبع پروتئین حیوانی مناسب تا سطح 5/12 درصد، بدون مشاهده تأثیر منفی بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در جیره مرغان تخم گذار استفاده نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  به منظور مطالعه اثر استفاده از اوره در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی آزمایشی برای مقایسه هفت جیره آزمایشی که در آنها اوره جایگزین بخشی از کنجاله سویا شد به اجرا درآمد. در قالب طرح کاملاً تصادفی 420 قطعه جوجه یکروزه گوشتی نژاد آرین به 21 گروه و هر گروه به 15 قطعه جوجه تقسیم شدند و هر یک از جیره‌های آزمایشی با سه تکرار به شرح ذیل مصرف گردید. گروه اول: این جوجه‌ها طی هفته‌های دوم و سوم از جیره حاوی ا...

به منظور مطالعه اثر استفاده از اوره در جیره غذایی جوجه های گوشتی آزمایشی برای مقایسه هفت جیره آزمایشی که در آنها اوره جایگزین بخشی از کنجاله سویا شد به اجرا درآمد. در قالب طرح کاملاً تصادفی 420 قطعه جوجه یکروزه گوشتی نژاد آرین به 21 گروه و هر گروه به 15 قطعه جوجه تقسیم شدند و هر یک از جیره های آزمایشی با سه تکرار به شرح ذیل مصرف گردید. گروه اول: این جوجه ها طی هفته های دوم و سوم از جیره حاوی اور...

به منظور بررسی جایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار در دوره پس از تولک، از 200 قطعه مرغ لگهورن از هیبرید های‌لاین 36- w در سن 102 هفته استفاده گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار آزمایشی و پنج تکرار و تعداد هشت قطعه مرغ درهرتکرارانجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 100 درصدی منبع پروتئینی از کنج...

پودر شفیره کرم ابریشم یک منبع پروتئینی غیرمتداول برای حیوانات خشکی زی و آبزیان بوده که بعنوان یک محصول فرعی پس از جدا کردن رشته های ابریشم از پیله بدست می آید. به منظور استفاده بهینه از این پروتئین حیوانی، در تحقیق حاضر اثرات جیره های دارای سطوح صفر، 5، 10 و 15 درصد پودر شفیره کرم ابریشم به جای پودر ماهی بر عملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان در یک طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظو...

در تحقیق حاضر اثر جایگزینی سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم به‌جای پودر ماهی بر برخی از فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، به مدت 60 روز بررسی شد. به این منظور 360 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 42/3±55 گرم در 4 تیمار و سه تکرار انتخاب شدند. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف جایگزینی0، 5 ،10 و15 درصد پودر شفیره کرم ابریشم به‌جای پودر ماهی بود و تیمار 1، به‌عنو...

مقدمه: آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTGase) جز آنزیم های ترانسفراز می باشد که می تواند بین اسیدآمینه گلوتامین از یک پروتئین و لایزین از پروتئین دیگر اتصالات عرضی ایجاد کند. پیوندهای کوالانسی ایجاد شده توسط این آنزیم، اثرات منحصر به فردی روی ظرفیت تشکیل ژل، پایداری حرارتی و ظرفیت نگهداری آب در پروتئین ها دارد. در این پژوهش، این آنزیم (با غلظت های ١/٠، ٢/٠ و ٣/٠گرم بر لیتر) به عنوان جایگزین بخ...