اشکال زندگی و روشهای زندگی پایدار رویکرد نشانهشناختی مردی که درخت می‌کاشت اثر ژان ژیونو و شعری از ملک‌الشعرای بهار

نویسنده

  • Mohammad Hosein Javari Professeur Université de Tabriz
چکیده

هدف این مقاله مطالعة نشانه‌شناختی گفتمان ادبی است که اغلب اوقات، در میان سایر شیوه‌های بیان هنری، حکم پیشتاز را دارد و همواره ما را به درپیش گرفتن روشی از زندگی سوق می‌دهد که بر دو اصل عقل و همبستگی با دیگران و، به ویژه، بر طبیعت استوار است و اخلاق را بن‌مایة کار خویش درنظر می‌گیرد. تحلیل نشانه‌معناشناختی دو متن مردی که درخت می‌کاشت و دیگران کاشتند ... که متعلق به دو فرهنگ متفاوت است، به ما امکان خواهد داد تا اخلاق زیست‌محیطی برپایة صیانت از کرة زمین، حفظ نسل‌های آینده، سلامتی جمعی و حیات پایدار را بررسی کنیم و نشان دهیم که ادبیات با به تصویر کشیدن جهان پیرامون، بیانگر ارزشی فرافرهنگی مبتنی بر وابستگی‌های وجودی بینابینی است. بدینسان، هم مسائل مربوط به بیوسفر و سمیوسفر مورد توجه قرار خواهند گرفت و هم مسائل فرهنگی و بینافرهنگی تا از این طریق بر اشکال گوناگون زندگی و روش‌های زندگی پایدار تأکید ورزیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

ژان ژیونو یا ستایش طبیعت

ژان ژیونو یا ستایش طبیعت محمد جواد شکریان زینی استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان shokrianjavad@yahoo.fr (۸۶/۸/ ۸۵ تاریخ تصویب: ۱ /۶/ (تاریخ دریافت: ۲۷ چکیده: آثار قبل از جنگ ژان ژیونو، بویژه سه رمان اول نویسنده، مملو از صحنههای خشن و خونین است. البته به لحاظ کمی و کیفی این صحنهها از رمانی به رمان دیگر دستخوش تغییر و دگرگونی میشوند. باورهای سحرآمیز و اساطیری نویسنده در مورد پیدای...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

موسی رجب‌اف، مردی در دوراهی فلسفه و زندگی

موسی‌ رجب‌اف از خادمان بزرگ حزب کمونیست و ملت تاجیک و ازجملة شخصیت‌هایی است که در ساختار حیات اجتماعی تاجیکستان و به خصوص در عرصة علم و فرهنگ آن سهمی بسزا داشته است. در این مقاله نگارنده پس از بیان شرح‌حال استاد، به معرفی و تبیین آثار او پرداخته است. رجب‌اف در طول عمر خود در تشکیلات گوناگون حزب کمونیست و دولت آن‌روز تاجیکان، تاجیکستان شوروی، به‌ویژه در مؤسسه‌های علمی و آموزگاری جمهوری، به‌عنوان...

متن کامل

باز آفرینی اسطوره پان در اثر سه گانه ژان ژیونو

اسطوره­ها نماد یا تمثیلی از حقایق عقلانی هستند و اشتیاق به کارگیری مجدد آن­ها برای ابراز واقعیت­های زمان معاصر نیز از همین­جا نشات می­گیرد. بسیاری از نویسندگان و نمایشنامه نویسان فرانسه در قرن بیستم، اسطوره­های دوران باستان را باز نویسی نموده­اند. از میان آن­ها می توان به ژان ژیونو اشاره کرد که در اثر سه گانه خود اسطوره پان را باز آفرینی کرده است. کنجکاوی درباره نحوه حضور این اسطوره در اثر  سه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 24

صفحات  41- 59

تاریخ انتشار 2016-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023