اعتیاد در خانواده: مروری بر مولفه های خانوادگی مرتبط با اعتیاد

نویسندگان

چکیده

Substance abuse is one of the most critical issues in modern societies. Treatment of substance-dependent individuals is difficult and requires a comprehensive therapeutic system with different approaches such as drug therapy, psychotherapy, and rehabilitation. The purpose of the present research was to review the family components related to addiction. The method of this research was a library and analytical overview. Over the years, it has been proven that even the most effective and modern therapies are associated with a high rate of relapse. The prone environment, the ease of access to materials, the family, and the social network of bad friends are among the factors of substance abuse and its continuance. Therefore, preventing individuals from addiction is easier than curing them. In such a situation, prevention is the most appropriate and logical solution. In order to design appropriate prevention programs, awareness of the effective factors in starting and continuing addiction is necessary. Substance abuse is the result of the interaction of individual, family, social, and peer variables among which the family plays a central role in starting and continuing substance use. An overview of the research shows that family components play a pivotal role in the tendency to addiction. Among family-related components, parenting styles, attachment styles, substance use in the family, and family conflicts have the most relations to substance abuse. Therefore, the consolidation of the family foundation along with education for the whole family system plays an important role in preventing substance abuse.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Substance abuse is a serious and devastating social phenomenon that contributes to several social problems in Iran. This ruinous phenomenon, as a chronic relapsing disorder, has a negative influence on different aspects of life, including marital relationship, job productivity, and educational achievement. Substance abuse contributes to harmful consequences, such as wasting mastermind individua...

طرح مسأله: افزایش تعداد و کاهش سن معتادان، پدیده اعتیاد در استان ایلام را به مساله‌ای اجتماعی مبدل نموده است؛ این مقاله از دیدگاه جامعه‌شناختی به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد جوانان می‌پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که «پدیده اعتیاد جوانان استان ایلام ریشه در کدام‌ یک از شرایط و فضاهای اجتماعی محیط فرد دارد؟». روش: در این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخ...

در سال های اخیر مصرف مواد، یکی از جدی ترین معضلات بشری و از پیچیده ترین پدیده های انسانی است. به طوری که سوءمصرف مواد و اعتیاد، امروزه به یکی از دغدغه­های بزرگ جوامع بشری تبدیل شده است. این پدیده خانمان سوزآثار مخرب جسمانی، روانی، خانوادگی، شغلی، مالی و اخلاقی را به دنبال دارد. با توجه به مشکلات زیاد و گسترده حاصل از اعتیاد، پیشگیری از این معضل الزامی است. با توجه به هزینه های بسیار بالای مبارز...

مصرف مواد، پدیدهای است که آسیبهای فراوان جسمی، روانی، خانوادگی،اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. هدف این مقاله، مقایسه عوامل مرتبط در عودبیماری اعتیاد نزد دو دسته است: بیمارانی که سوء مصرف مواد داشتهاند و افراد معتادی که عود نداشتهاند. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه ما بیمارانی در نظر گرفته شدهاند که آغاز بهبودی و سم زدایی آنها از دی ماه ۱۳۸۵ در نظرگرفته شده و حفظ بهبودی و سلامت آ...

طرح مسأله: افزایش تعداد و کاهش سن معتادان، پدیده اعتیاد در استان ایلام را به مساله‌ای اجتماعی مبدل نموده است؛ این مقاله از دیدگاه جامعه‌شناختی به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد جوانان می‌پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که «پدیده اعتیاد جوانان استان ایلام ریشه در کدام‌ یک از شرایط و فضاهای اجتماعی محیط فرد دارد؟». روش: در این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخ...

طرح مسأله: افزایش تعداد و کاهش سن معتادان، پدیده اعتیاد در استان ایلام را به مساله ای اجتماعی مبدل نموده است؛ این مقاله از دیدگاه جامعه شناختی به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد جوانان می پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که «پدیده اعتیاد جوانان استان ایلام ریشه در کدام یک از شرایط و فضاهای اجتماعی محیط فرد دارد؟». روش: در این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخت...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود