افزایش تولید آنتی‌بیوتیک کلاولانیک ‏اسید با ایجاد گونه‌های استرپتومایسس کلاولی‌جروس تراریخت واجد ژن claR

نویسندگان

  • مریم کی دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

  مقدمه : کلاولانیک‏اسید از جمله آنتی‌بیوتیک‌های مهار کننده‌ی β لاکتاماز بوده که توسط استرپتومایسس کلاولی‌جروس تولید‌ می‏شود. کلاولانیک‏اسید در ترکیب با سایر آنتی‌بیوتیک‌های قوی و حساس به β لاکتاماز مورد استفاده بالینی قرار می‏گیرد. ژن‌ CalR از جمله ژن‌هایی بوده که نقش مهمی در تنظیم تولید کلاولانیک‏اسید ایفا نموده و به منظور بیان ژن‌های اواخر مسیر بیوسنتز کلاولانیک‏اسید مورد نیاز است‏‏.   مواد و روش‏‏ها: کانسترک نوترکیب pMTclaR حاوی ژن تنظیمی claR از دانشگاه اصفهان تهیه و به منظور استفاده، از سویه‌ استرپتومایسس لیویدنس با استفاده از روش لیز قلیایی استخراج شد. به منظور انجام ترانسفورماسیون پروتوپلاست از باکتری استرپتومایسس کلاولی‌جروس تهیه و در مرحله‌ بعد با استفاده از پلی‌اتیلن‌‌گلایکول در سویه‌ استرپتومایسس کلاولی‌جروس ترانسفورم شد. با استفاده از استخراج پلاسمید و انجام PCR ترانسفورماسیون تأیید شد. در نهایت به منظور بررسی نحوه‌ تأثیر ژن claR اضافه شده از روش بایواسی استفاده شد.   نتایج: کلونی‏‌های گچی حاصل از رشد استرپتومایسس کلاولی‌جروس ترانسفورم شده بر روی محیط GYME حاوی آنتی‌بیوتیک مشاهده شد که تأیید انجام ترانسفورماسیون است. از سویه‌ ترانسفورم شده پلاسمید استخراج و ساختار آن توسط ژل الکتروفورز تأیید شد. با استفاده از پلاسمید استخراج شده و پرایمرهای اختصاصی claR واکنش PCR انجام و باند 1334 جفت‌بازی مشاهده شد. در نهایت با انجام روش بایواسی و مشاهده‌ی هاله‌ عدم رشد در نمونه‌ ترانسفورم شده و مقایسه‌ آن با نمونه‌ کنترل مشخص شد که حضور پلاسمید نوترکیب سبب افزایش 3/3 برابری تولید کلاولانیک‏اسید در سویه‌ استرپتومایسس کلاولی‌جروس شده است.   بحث و نتیجه‏گیری: در مطالعه‌ حاضر، با انتقال پلاسمید نوترکیب حاوی ژن claR میزان تولید آنتی‌بیوتیک کلاولانیک‏اسید تا 5/2 برابر افزایش یافت. با توجه به اهمیت دارویی کلاولانیک‏اسید ایجاد سویه‌هایی که توانایی تولید بیشتر کلاولانیک‏اسید را داشته باشند می‌توانند به بومی‌سازی تولید آنتی‌بیوتیک کلاولانیک‏اسید با صرفه‌ اقتصادی بیشتر درمقیاس صنعتی کمک شایانی نماید.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

افزایش تولید آنتی بیوتیک کلاولانیک‏اسید با ایجاد گونه های استرپتومایسس کلاولی جروس تراریخت واجد ژن clar

مقدمه : کلاولانیک‏اسید از جمله آنتی بیوتیک های مهار کننده ی β لاکتاماز بوده که توسط استرپتومایسس کلاولی جروس تولید می‏شود. کلاولانیک‏اسید در ترکیب با سایر آنتی بیوتیک های قوی و حساس به β لاکتاماز مورد استفاده بالینی قرار می‏گیرد. ژن calr از جمله ژن هایی بوده که نقش مهمی در تنظیم تولید کلاولانیک‏اسید ایفا نموده و به منظور بیان ژن های اواخر مسیر بیوسنتز کلاولانیک‏اسید مورد نیاز است‏‏.   مواد و رو...

متن کامل

تولید گونه‌ی تراریخت استرپتومایسس کلاولی‌جروس واجد ژن cas2 و بررسی افزایش تولید پادزیست در آن با روش بیواسی

زمینه و اهداف: استرپتومایسس کلاولی‌جروس تولیدکننده‌ی پادزیست‌ کلاولانیک اسید است که به‌طور گسترده‌ای همراه با سایر پادزیست‌های قوی و حساس به β لاکتاماز استفاده می‌گردد. ژن cas2 در دسته ژنی کلاولانیک اسید قرارگرفته و در تنظیم بیوسنتز کلاولانیک اسید نقش دارد. مواد و روش کار: سازه (کانسترکت) نوترکیب pMTcas2 حاوی ژن cas2 از دانشگاه اصفهان تهیه گردید. با استفاده از روش لیز قلیایی پلاسمید نوترکیب ا...

متن کامل

تولید گونه ی تراریخت استرپتومایسس کلاولی جروس واجد ژن cas۲ و بررسی افزایش تولید پادزیست در آن با روش بیواسی

زمینه و اهداف: استرپتومایسس کلاولی جروس تولیدکننده ی پادزیست کلاولانیک اسید است که به طور گسترده ای همراه با سایر پادزیست های قوی و حساس به β لاکتاماز استفاده می گردد. ژن cas2 در دسته ژنی کلاولانیک اسید قرارگرفته و در تنظیم بیوسنتز کلاولانیک اسید نقش دارد. مواد و روش کار: سازه (کانسترکت) نوترکیب pmtcas2 حاوی ژن cas2 از دانشگاه اصفهان تهیه گردید. با استفاده از روش لیز قلیایی پلاسمید نوترکیب از س...

متن کامل

بررسی میزان افزایش تولید داروی دسفرال توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوفلاووس

سابقه و هدف: داروی دسفرال با نام علمی Desfferioxamine B Mesylate یک ترکیب کیلات کننده آهن است که باراضافی آهن خون بیماران مبتلا به تالاسمی ماژوری که خون دریافت می کنند را از طریق صفرا و ادرار دفع می کند. نظر به اینکه شرکت دارویی NOVARTISتنها تولید کننده آن در جهان است و ارزبری زیادی برای کشور دارد، ما بر آن شدیم که با ایجاد موتاسیون در گونه استرپتومایسس گریزئوفلاووس (S. griseoflavus) میزان تولی...

متن کامل

ترانسفورماسیون پروتوپلاستهای استرپتومایسس لیویدانس با وکتور بیانی pmt3206

استرپتومایسس کلاولی جروس باکتری گرم مثبت رشته ای است که تولید کننده تعدادی از ترکیبات ?- لاکتام از قبیل سفامایسینc، کلاولانیک اسید و سایر مشتقات کلاوام می باشد. در این بین تولید کلاولانیک اسید بیشتر در انحصار باکتری استرپتومایسس کلاولی جروس است. کلاولانیک اسید مهارکننده قوی ?-لاکتاماز می باشد که همراه با سایر آنتی بیوتیک های ?-لاکتام وسیع الطیف برای غلبه بر مقاومت به آنتی-بیوتیک در باکتری های...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 10

صفحات  37- 44

تاریخ انتشار 2014-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023