× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

افزایش فعالیت ژن کیتیناز قارچ Trichoderma harzianum با استفاده از جهش القایی ناشی از پرتو گاما

نویسندگان

  • حامد عسکری کارشناسی‌ارشد صنایع غذایی، همکار گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج
  • حسین اهری مصطفوی مربی گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج،
  • سمیرا شهبازی استادیار گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج،
  • سید مهیار میرمجلسی کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، همکار گروه کشاورزی هسته‎ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج
  • مهسا کریمی مدرس و کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران.

چکیده

قارچ تریکودرما به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک موفق شناخته شده است. گونه های آنتاگونیست تریکودرما قادرند دامنه وسیعی از قارچ های پاتوژن گیاهی را کنترل نمایند. بالاترین میزان تولید آنزیم های تجزیه کننده دیواره (کیتیناز و گلوکاناز) را در بین میکروارگانیسم ها به این جنس تعلق دارد. کیتینازها نقش موثری در فرآیند مایکوپارازیتسم قارچهای بیمارگر گیاهی دارند..لذا پتانسیل بیوکنترلی جدایه هایی که توانایی تولید این آنزیم ها در آنها بیشتر است بالاتر خواهد بود. کاربرد روش های مهندسی ژنتیک و ایجاد موتاسیون مستقیم در ژنوم T. harzianum به منظور افزایش پتانسیل آنتاگونیستی این قارچ از طریق افزایش فعالیت کیتینازها دارای مزیت هایی می باشد. در این مطالعه القای جهش در T. harzianum با دز 250 گری اشعه گاما انجام و سپس فعالیت کیتینازی 20 جدایه حاصل اندازه گیری شد. 15 جدایه، میزان فعالیت بالاتری نسبت به جدایه شاهد داشتند. بر این اساس می توان روش القای موتاسیون در افزایش پتانسیل آنتاگونیستی جدایه های بومی قارچ تریکودرما در ایران را به منظور دست یابی به منابع بیوکنترل موثر و کارا توصیه نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

قارچ تریکودرما به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک موفق شناخته شده است. گونه های آنتاگونیست تریکودرما قادرند دامنه وسیعی از قارچ های پاتوژن گیاهی را کنترل نمایند. بالاترین میزان تولید آنزیم های تجزیه کننده دیواره (کیتیناز و گلوکاناز) را در بین میکروارگانیسم ها به این جنس تعلق دارد. کیتینازها نقش موثری در فرآیند مایکوپارازیتسم قارچهای بیمارگر گیاهی دارند..لذا پتانسیل بیوکنترلی جدایه هایی که توانایی ...

Trichoderma species have been famous for production of cellulases with relatively high enzymatic activity. However, attempts to use their cellulolytic enzymes in the bioconversion of cellulosic wastes have not been successful because of high cost of production and low enzymatic yields. This study aimed to obtain gamma-induced mutants of T. viride with enhanced extracellular cellulase production...

در این تحقیق اثر بازدارندگی دزهای مختلف اشعه گاما بر جوانه‌زنی اسپور قارچ Trichoderma harzianum و تأثیر آن در خصوصیات مورفولوژیکی و آنتاگونیستی موتانت‌های حاصل در کنترل قارچ بیمارگر Rhizoctonia solani بررسی شد. برای این منظور سوسپانسیون اسپور تریکودرما در معرض دزهای 0، 50، 150، 200، 250، 300، 350، 400 و 450 گری اشعه گاما قرار گرفت. برای بررسی تأثیر اشعه گاما بر رشد ریسه، قارچ تریکودرما با دزهای...

در این تحقیق اثر بازدارندگی دزهای مختلف اشعه گاما بر جوانه‌زنی اسپور قارچ Trichoderma harzianum و تأثیر آن در خصوصیات مورفولوژیکی و آنتاگونیستی موتانت‌های حاصل در کنترل قارچ بیمارگر Rhizoctonia solani بررسی شد. برای این منظور سوسپانسیون اسپور تریکودرما در معرض دزهای 0، 50، 150، 200، 250، 300، 350، 400 و 450 گری اشعه گاما قرار گرفت. برای بررسی تأثیر اشعه گاما بر رشد ریسه، قارچ تریکودرما با دزهای...

چکیده : trichoderma spp. به عنوان یکی از عوامل کنترل بیولوژیکی موثر بر علیه دامنه وسیعی از پاتوژنها مانند macrophomina phaseolina (tassi) goid شناخته می شود که از طریق استراتژی های گوناگونی از جمله تولید آنزیمهای تجزیه کننده دیواره سلولی (کیتیناز و گلوکاناز) فعالیت می کند. یکی از عوامل محدود کننده کاربرد جدایه های تریکودرما به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی، پایین بودن میزان تاثیر آن در سطح مزرعه ...