× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اقدام به خودکشی و ارتباط آن با استرس‌ها و سیستم حمایتی: مطالعه‌ای در شهر کرج

نویسندگان

  • جعفر بوالهری,
  • سید کاظم ملکوتی,
  • صفیه اصغر زاده امین,
  • علی اصغر اصغر نژاد فرید,
  • مرجان پشت مشهدی,
  • مرضیه مولوی نجومی,

چکیده

Background: Psychosocial stressors and the quality of the support system are important factors in attempted suicide. This research has studied these stressors and the condition of the support system in suicide attempt cases in Karaj, Iran. Methods: This is a part of the Iranian section of the widest multisite study on suicide prevention (SUPRE-MISS) proposed and directed by the WHO in eight countries, including Iran. Here we present data obtained from 632 suicide attempters presenting in emergency centers over a period of ten months. Results: According to the time lapse from the stressor to the suicide attempt, proximal stressors are considered to be precipitating while distal stressors are considered to be perpetuating factors. Although, family conflicts were found to increase the risk of suicide one year after the conflict, conflicts with family (25%) and spouse (35%) were the most frequent stressors one month before the attempt, acting as proximal factors. Conflict with spouse was more prominent for people who had been married less than seven years. Conflict with family was the most important stressors for 15-25 year-old attempters. Though it is not clear which areas of conflict are more crucial in a suicide attempt, especially considering gender differences, educational and financial problems were more prominent one year before the suicide attempt. The support system was more crucial for female attempters: Although they received more practical support than males, females complained more of deficiencies in support. Conclusions: The roles of different psychological stressors in attempted suicide vary according to the time lapse from the stressor until the suicide. Family and marital conflicts can be precipitating and perpetuating factors, while educational and financial problems appear to be perpetuating factors. Family is considered to be an important support system for a great number of attempted suicide cases, especially since it offers practical support. Support systems are crucial in preventive programs for suicide, especially among women.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

AbstractObjectives:  The aim of this study was to determine a predictive model for suicide attempts based on risk factors in Karaj, Iran general population. The intention was to collect necessary information for plann- ing preventive, educational, and therapeutic interventions.Method: This descriptive cross-sectional study was conducted on 2300 randomly selected sample from 1.3 million Karaj re...

مقدمه: سازمان جهانی بهداشت، خودکشی را یک مسأله مهم بهداشت روانی در کشورهای پیشرفته و در حال رشد شناخته است. این سازمان به‌منظور افزایش دانش مربوط به رفتار خودکشی و بررسی اثربخشی پیشگیری از اقدام به خودکشی، مطالعه‌ای را در 8 کشور انجام داده است. این مقاله فقط اطلاعات مربوط به ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش کار: شهر کرج به‌عنوان میدان پژوهشی انتخاب و تمامی مراکز اورژانس پزشکی، تحت پوشش 24 س...

طی چند سال اخیر خودکشی در میان جوانان آبدانان رشد فزاینده‌ای به‌خود گرفته است. توصیف تجربه و درک از خودکشی و جهان پدیداری و پیامدهای این اقدام جهت شناخت زیست جهان جوانان این منطقه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. روش‏شناسی پژوهش حاضر کیفی است و از پدیدار‌شناسی اگزیستانسیالیستی برای انجام عملیات میدانی تحقیق و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده شده است. یافته‌های به‌دست آمده از تجر...

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

There has been a great deal of reseacrh on the epidemiologic indicators and correlates of attempted suicide in different countries. However, the number of local researches in Iran has been scanty. In a cross sectional study, during a one year period, from June 22, 1991 to June 21, 1992, all consecutive referrals for suicide attempt to three centers which covered all referrals due to self poison...