الأصوات المتعددة وتیار الوعی فی روایة "البحث عن ولید مسعود" لجبرا إبراهیم جبرا

نویسندگان

  • ربابه رمضانی أستاذة مساعدة فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائی، طهران، إیران
  • رجاء أبوعلی أستاذة مساعدة فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائی، طهران، إیران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دراسه عنصری الشخصیه و الزمن فی روایه البحث عن ولید مسعود لجبرا ابراهیم جبرا

تشمل آرا جبرا النقدیه علی عناصر الروایه و یما ان روایه البحث عن ولید مسعود نموذج من روایاته التی تمثاز بقوه عناصرها، هذا جاء البحث لیلقی الضوء علی آراء جبرا ابراهیم جبرا فی عنصری الشخصیه و الزمن معتمدا علی المنهج الوصفی التحلیلی المتعرف علی ابداعه النقدی و مدی تطبیق آرائه عن الشخصیه و الزمن فی هذه الروایه.

متن کامل

دراسه عنصری الشخصیه و الزمن فی روایه البحث عن ولید مسعود لجبرا ابراهیم جبرا

تشمل آرا جبرا النقدیه علی عناصر الروایه و یما ان روایه البحث عن ولید مسعود نموذج من روایاته التی تمثاز بقوه عناصرها، هذا جاء البحث لیلقی الضوء علی آراء جبرا ابراهیم جبرا فی عنصری الشخصیه و الزمن معتمدا علی المنهج الوصفی التحلیلی المتعرف علی ابداعه النقدی و مدی تطبیق آرائه عن الشخصیه و الزمن فی هذه الروایه.

متن کامل

تجلی مدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمانهای السفینه و البحث عن ولید مسعود)

چکیدهمدرنیسم به تغییرات فرهنگی و زیبایی شناختی در حوزه هنر و ادبیات پس از جنگ جهانی اول اطلاق می‌شود و پاسخی به حس در هم ریختگی اجتماعی زمان خود است. در این دوره شیوه‌های هنری دچار تغییر و تحول اساسی شد. بر این اساس نویسندگان در مقاله حاضر به بیان ویژگیهای شاخص مدرنیسم در آثار داستانی جبرا پرداخته‌اند. او نویسنده متعهد و معاصر فلسطینی است که برای بیان حقایق تلخ سرزمین اشغالی و نیز بیگانگی انسان...

متن کامل

بررسی آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا از دیدگاه نقد کهن الگویی (با تکیه بر داستان‌های "صراخ فی لیل طویل"، "صیادون فی شارع ضیق"، "السفینة"، "البحث عن ولید مسعود")

نقد کهن­الگویی که مبتنی بر نقد روان­شناختی است، یکی از رویکردهای اصلی نقد ادبی معاصر به شمار می­رود که به کشف ماهیت و ویژگی اسطوره و کهن­الگوها و نقش آن‌ها در ادبیات می­پردازد.  هدف از این پژوهش بررسی رمان­های جبرا ابراهیم جبرا براساس دیدگاه نقد کهن الگویی و ظهور بعد ناخودآگاه جمعی و اسطوره در آثار این نویسنده است. فرضیه پژوهش براین مدعا است که این نویسنده در آثار خود به سطح ناخودآگاه جمعی ذهن...

متن کامل

جبرا ابراهیم جبرا بین الإبداع الروائی و النقد ( روایه البحث عن ولید مسعود نموذجاً )

ملخص العنوان : جبرا إبراهیم جبرا بین الإبداع الروائی و النقد ( روایه البحث عن ولید مسعود نموذجاً ) ظهرت الروایه العربیه بشکلها المتطور مع تقنیاتها الجدیده فی القرن العشرین . فلذلک تعدّ الروایه بهذا الشکل ، من مظاهر العصر الجدید . و بعد ذلک مع ظهور الروایه و إهتمام الأدباء بها شاهد الأدب العربی فی ساحته النقدیه تحولاً هاما ،و هو ظهور نقد الروایه فی النقد الأدبی . فلذلک بعد تطور الروایه و ظهور الن...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 39

صفحات  31- 55

تاریخ انتشار 2020-10-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023