التلطف والمحظور فی تفسیر الکشاف للألفاظ الجنسیة فی لغة القرآن الکریم

نویسندگان

  • محمد ابو عید أستاذ مشارک فی اللسانیات التطبیقیة بکلیة إربد الجامعیة, جامعة البلقاء التطبیقیة.
چکیده

None

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دراسة فی استخدام الاشتغال فی القرآن الکریم

یعتبر أسلوب الاشتغال -بوصفه باب من أبواب النحو- أحد الأسالیب البیانیة الذی استعمل فی القرآن الکریم، وهو یعنی أن یتقدّم اسم ثم یذکر عامل عمل فی ضمیر ذلک الاسم المقدم أو فی اسم مضاف إلی ضمیر ذلک الاسم المقدم أو عمل فی اسم متبوع لتابع مضاف إلی ضمیر ذلک الاسم المقدم. أحکام الاشتغال کثیرة مع أن هذا الأسلوب استعمل فی القرآن 43 مرة، وقد اتفق علی کون هذا الأسلوب اشتغالاً فی سبعة، ولا توجد نماذج لأکثر وجو...

متن کامل

أنواع الحوار، وأسالیبه، وأثره فی القرآن الکریم

یتناول هذا البحث ، مفهوم الحوار فی اللغة و فی الإصطلاح و کلمة الحوار و طبیعته فیالقرآن(الحوار القرآنی )کما یتناول مفهومه عند المسلمین و تاریخ نشأته فی الأدب العربی و قوته وأثره و أهمیته و غایته و ضرورته فی عصرنا الراهن کما تبرز الدراس ة قواعد و آداب الحوار ومنهجه و أسالیبه و... فی القرآن و تبرز أنواعه عل ى شکل عام کالحوار الذا ّ تی(الداخلی) و الحوارالخارجی و على شکل خاص کالحوار المتعالی ، و العل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 13

صفحات  1- 22

تاریخ انتشار 2015-10-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021