× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

الگوی حساسیت دارویی گونه‌های کاندیدا در پوست نوزادان نسبت به فلوکونازول، آمفوتریسین B و کاسپوفانژین

نویسندگان

  • آردی, پگاه گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • بخشی, حیدر گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • داعی قزوینی, روشنک گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • زیبافر, انسیه گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • قربانی, ثریا گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • هاشمی, سید جمال گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • کرد‌بچه, پریوش گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • کمالی سروستانی, زهرا گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

Background: Candida species are opportunistic yeasts that are capable of causing different infections and diseases among immunocompromised patients. Since Candida infections are major causes and frequent of septicemia in Neonatal Intensive Care Units (NICU), and they are associated with high morbidity and mortality rates, so obtaining adequate treatment seems necessary. Low birth weight preterm infants are especially vulnerable to these devastating infections. The aim of this study was to evaluate the drug susceptibility of Candida species colonized on the skin and mucous membrane of neonates to fluconazole, amphotericin B and caspofungin. Methods: This study was carried out in the laboratory of medical mycology and serology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences for the period of 7 months from June 2016 to December 2016. In this descriptive cross-sectional study, 23 isolates of Candida species including Candida parapsilosis, Candida albicans, Candida tropicalis, Candida guilliermondii and Candida krusei were studied. These under study isolates were previously isolated from skin and mucous membranes of neonates in NICU of Imam Khomeini Hospital and Children's Medical Center were identified by PCR-RFLP (Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism). Evaluation of antifungal drug susceptibility including fluconazole, amphotericin B and caspofungin was carried out. Antifungal susceptibility test was done according to the standard protocol Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI M27-A3) that is specific to the yeast fungi. Statistical analysis was done by using T-test in SPSS version 22 (IBM, Armonk, NY, USA) and P<0.05 was considered statistically significant. Results: In this study, C. parapsilosis, C. albicans and C. tropicalis had the most sensitivity to fluconazole. Clinical Isolates of C. guilliermondii were also sensitive to fluconazole, but in C. krusei sensitivity was dose-dependent. All isolated species were sensitive to amphotericin B and caspofungin. Conclusion: According to the results, all isolated Candida species were more sensitive to amphotericin B and caspofungin than other antifungal drugs. In final conclusion, Finally, it is emphasized that antifungal susceptibility testing is necessary to prevent treatment failure or recurrence of disease.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف : اشعه اولتراویوله (UV) به عنوان یک ضدعفونی کننده قوی مطرح است. عفونت ناشی از گونه‌های مختلف مقاوم قارچی در بیماران منجر به برگشت بیماری با شدت بیشتر می‌شود. این مطالعه به منظور ارزیابی تست حساسیت دارویی سویه‌های مختلف قارچ کاندیدا قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله نسبت به داروهای ایتراکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین B انجام شد. روش بررسی : این مطالعه آزمایشگاهی روی 12 سوش قارچ ک...

Introduction: Ultraviolet (UV) radiation is used as a disinfectant in laboratories and hospitals which its efficacy level depends on duration of radiation. Therefore, this study was done to evaluate the duration of UV radiation effect on drug susceptibility testing of Rhizopus spp. to amphotericin B, itraconazole and fluconazole. Methods: This cross- sectional study was conducted on 12 clinica...

زمینه و هدف : اشعه اولتراویوله (uv) به عنوان یک ضدعفونی کننده قوی مطرح است. عفونت ناشی از گونه های مختلف مقاوم قارچی در بیماران منجر به برگشت بیماری با شدت بیشتر می شود. این مطالعه به منظور ارزیابی تست حساسیت دارویی سویه های مختلف قارچ کاندیدا قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله نسبت به داروهای ایتراکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین b انجام شد. روش بررسی : این مطالعه آزمایشگاهی روی 12 سوش قارچ کا...

زمینه و هدف : آسپرژیلوزیس شایع‌ترین عامل ایجاد کننده عفونت‌های بیمارستانی قارچی با منشا خارجی است. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت دارویی سویه‌های بالینی آسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین B انجام شد. روش بررسی : این مطالعه آزمایشگاهی روی 25 سویه آسپرژیلوس فلاووس و 25 سویه آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از بیماران دریافت کننده عضو پیوندی انجام شد. تست حساسیت...

مقدمه: اشعه uv به عنوان یک ضدعفونی کننده در آزمایشگاه ها و بیمارستان ها کاربرد دارد که سطح اثر آن به مدت زمان تابش بستگی دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر مدت زمان تابش اشعه uv بر روی حساسیت دارویی گونه های رایزوپوس نسبت به داروهای آمفوتریسین ب، ایتراکونازول و فلوکونازول انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 12 سوش بالینی جدا شده از بیمار طبق روش clsi m38-p انجام گرفت. ابتدا سوسپان...

زمینه و هدف : آسپرژیلوزیس شایع ترین عامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی قارچی با منشا خارجی است. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت دارویی سویه های بالینی آسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین b انجام شد. روش بررسی : این مطالعه آزمایشگاهی روی 25 سویه آسپرژیلوس فلاووس و 25 سویه آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از بیماران دریافت کننده عضو پیوندی انجام شد. تست حساسیت ...