امکانسنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال در مدارس دولتی شهر مشهد (مطالعه موردی)

نویسندگان

  • سیدسادات سید کابلی
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دیدگاه‌های مدیران کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

تحقیق حاضر درخصوص دیدگاه‌های مدیران کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال است. روش پژوهش، پیمایشی و گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مدیران کتابخانه‌های تخصصی مورد پژوهش شناخت و آگاهی خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه‌های مثبت است. از دیدگاه مدیران، بیش از نیمی از کتابخانه‌ها از...

متن کامل

امکانسنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران)

یکی از مهم‌ترین چالش­های آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه، بین­المللی شدن دانشگاه­ها است. هدف از این پژوهش، امکان­ سنجی بین­المللی شدن دانشگاه­های جامع دولتی شهر تهران است. دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران به عنوان نمونه از دانشگاه‌های جامع دولتی شهر تهران انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی‎ـ‌تحلیلی است. نمونه از میان مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان با استفاده از رو...

متن کامل

نقش کتابخانه های آموزشگاهی در ارتقاء سواد اطلاعاتی دانش آموزان مدارس راهنمایی دولتی دخترانه شهر مشهد

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر کتابخانه های آموزشگاهی بر ارتقاء سواد اطلاعاتی دانش آموزان انجام شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفت و جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس دولتی دخترانه شهر مشهد در سال تحصیلی 88-1387 تشکیل می دادند که از میان آنها با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای 347 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس استانداردهای سواد ا...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  84- 100

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022