× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

امکان استفاده از آنزیم EcoR1 در طبقه بندی سویه های اکانتامبای ایزوله شده از التهاب قرنیه

نویسنده

  • صادقیان , سیاوش

چکیده

Acanthamoeba keratitis is increasingly being diagnosed among people who wear thrapeutic and cosmetic contact lenses. The chain of events is thought to begin with contamination of the contact lens storage cases with Acanthamoeba from household or mains water supplies. If bacteria contamination is also present then these amoebas can multiply by ingesting the bacteria as a food source. If the contact lens is then immersed in the storage case and inadequately disinfected as Acanthamoeba can sometime adhere to it and so to the corneal epithelium and causes a severe and extremely painful keratitis which may be difficult to distinguish from other forms of keratitis. The following diagnosis of Acanthamoeba keratitis using corneal biopsies and contact lens storage containers, PYG medium was used for harvesting the Acanthamoeba and was followed by DNA extraction. The trophzoites adapted to axenic (bacteria free) growth in liquid media and characterized by restriction endonuclease digestion of whole-cell DNA to detect restriction fragment length polymorphisms (RFLPs) on agarose gel electrophoresis. This technique was used to study the relationship between morphologically identical strains of 20 isolates from corneal biopsies and one from contact lens storage container. DNA samples digested with EcoR1 and separated by agarose gel electrophoresis divided the strains into seven groups.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Introduction & Objective: Diarrheal diseases are considered a major health problem, especially in children. Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) strains are the common cause of diarrhea in children especially in developing countries. Because of undesirable effects of diarrhea and its interference with children's growth, in some cases antibiotic treatment is recommended. In recent years, r...

طبقه بندی سواحل با توجه به ویژگی های امواج، کشند، رسوب و شرایط مورفودینامیکی باعث شناخت عمده ای از ساحل می شود. بندر چابهار از نظر اقیانوس شناسی، سیاسی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، با در نظر گرفتن پارامترهای بدون بعد، واکنش های خط ساحلی بر اساس شرایط هیدرودینامیکی با استفاده ازسه روش هانسن، هایس و مسلینک و شرت در سه ایستگاه در خلیج چابهار و بر اساس داده های میدانی موج و ...

تحقیق حاضر در نظر دارد تا کیفیت شاخص‌های تشابه قطعه نمونه-گروه در اختصاص قطعات‌نمونه به جوامع‌گیاهی را با استفاده از شاخص‌های ارزیاب مبتنی بر گروه و گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مناسب‌ترین روش را ارائه دهد. برای این منظور از داده‌های بانک اطلاعاتی پوشش‌گیاهی شمشاد هیرکانی در دو استان گلستان و مازندران (تعداد 437 رولوه) استفاده شد. با استفاده از نتایج تلفیقی دو روش TWINSPAN معمولی و اصلاح...

در این پژوهش، کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی یا MLP در فرآیند تخصیص رلوه- گروه‌ها/جوامع‌گیاهی با استفاده از پایگاه اطلاعاتی ترکیب‌گیاهی جنگل‌های شمشاد هیرکانی (Buxus hyrcana Pojark.) ارزیابی شد. برای این منظور، نخست گروه‌های بوم‌شناختی و جامعه‌شناختی شمشاد هیرکانی به ترتیب با استفاده از نتایج دو روش عددی TWINSPAN و تجربی براون-بلانکه تعیین شد. نتایج هر دو دارنگاره عددی و تجربی طبقه‌بندی مشتمل بر 7...