امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس

نویسندگان

  • سمیه مزگی نژاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
  • غلامرضا غلامی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
چکیده

هدف پژوهش، امکان‎سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان‎های دولتی استان فارس می‎باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 240 نفر از مدیران و رؤسای سازمان‎های دولتی و وابسته به دولت و همچنین معاونان  آنان بود. با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای، تعداد 171 نفر مدیر و معاون سازمان‎های مختلف به‎عنوان نمونه انتخابشدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس مدیریت اسلامی ترک‎زاده (1388) مبتنی بر 34 سؤال در 3 بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی بود. داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار آماریSPSS24  و آزمون‎های آماری t تک متغیره، تحلیل واریانس درون‎گروهی، تعقیب بنفرونی و شفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زمینه‎های مفهومی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان‎های دولتی از سطح کفایت مطلوب بالاتر و دو زمینه ساختاری و عملکردی استقرار مدیریت اسلامی در سطح حداقل کفایت قابل پذیرش بود. تفاوت معناداری بین زمینه‎های سه‎گانه مدیریت اسلامی (زمینه مفهومی، ساختاری و عملکردی) وجود دارد. تفاوت معناداری بین ارزیابی امکان استقرار مدیریت اسلامی در زمینه مفهومی از دیدگاه مدیران دارای تحصیلات مختلف در سطح (002/0) وجود دارد؛ اما تفاوت معناداری بین امکان استقرار مدیریت اسلامی در زمینه‎های ساختاری و عملکردی از دیدگاه آنان وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین ارزیابی امکان استقرار مدیریت اسلامی در زمینه‎های سه‎گانه از دیدگاه مدیران با سوابق مختلف وجود ندارد. با توجه به نتایج بسترسازی برای تغییر تدریجی به سمت الگوی مدیریت اسلامی در عرصه‎های سازمانی و مدیریتی کشور و مفهوم‎سازی مشترک درباره مدیریت اسلامی و فرهنگ سازمانی آن پیشنهاد می‎گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، امکان­سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش استان اردبیل می­باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش استان اردبیل بوده که در سال 91-90 مشغول خدمت بودند، از جامعه آماری به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه...

متن کامل

امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات شهری: مطالعه شهرداری مشهد

در عصر حاضر سازمان های زیادی به اجرای مدیریت کیفیت جامع روی آورده اند. در این تحقیق سعی بر این است که نشان داده شود که آیا امکان به کارگیری و استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در شهرداری مشهد وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور با بررسی های اولیه شش متغیر مستقل تعهد مدیریت ارشد، مسؤلیت پذیری و خدمت رسانی، آموزش کارکنان، مشارکت، به کارگیری آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی و ملموس برای رسیدن به هدف مورد نظ...

متن کامل

امکان سنجی استقرار تعاونی های آب بران در استان گیلان

پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی ایجاد تعاونی‌های آب‌بران در استان گیلان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده که با استفاده از فن  پیمایش و از طریق نمونه‌گیری هدفمند نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام شد. با توجه به پیشینة سازمان‌ها و نظام‌های مشارکتی، سه نظام سنتی، تعاونی تولید و تعاونی روستایی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای‎به‌عنوان گزینه‌های‎رقی...

متن کامل

امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، امکان­سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش استان اردبیل می­باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش استان اردبیل بوده که در سال 91-90 مشغول خدمت بودند، از جامعه آماری به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 15

صفحات  27- 49

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023