انتخاب مناسب الگوی مغناطیسی و چیدمان آهنربا با هدف بهینه‌سازی چند هدفه موتورهای با آهنربای سطحی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک مدل تحلیلی برای پیشبینی گشتاور دندانه و چگالی شار با در نظر گرفتن اثر شیار استاتور در ماشینهای با آهنربای سطحی ارایه شده است. از رابطه تنسور تنش ماکسول برای محاسبه گشتاور دندانه در فاصله هوایی استفاده میشود. الگوی مغناطیس شوندگی آهنربای شعاعی و موازی در نظر گرفته شده و نتایج بهدستآمده از مدل تحلیلی، با روش المان محدود تایید میشود. با استفاده از مدل تحلیلی فراهمشده، اقدام به بهینه‌سازی همزمان گشتاور دندانه و نسبت مولفه مکانی اصلی به مولفههای مکانی مرتبه بالاتر چگالی شار فاصله هوایی مینماییم. گشتاور دندانه و مولفههای مکانی چگالی شار،  به هندسه آهنربا بسیارحساس میباشند. بنابراین، با بهینه کردن هندسه آهنربا میتوان عملکرد ماشین را بهبود بخشید. از روشهای طراحی هندسه آهنربا استفاده شده بهینهسازی طول کمان آهنربا، جابجایی قطب آهنربا و استفاده از آهنربا با مغناطیسشوندگی متفاوت میباشد. از آن جهت که دو متغیر ذکرشده در تابع هدف از یک جنس نمی‌باشند، از مقادیر نرمالیزهشده متغیرها در تابع هدف استفاده شده است، برای بهینهسازی پارامترهای روتور از الگوریتم جستجو ی مستقیم استفاده میشود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بهینه‌سازی چند هدفه برای تامین تقاضای برق با استفاده از زمانبندی منابع تجدیدپذیر و منابع معمول

به علت افزایش تقاضای برق، کاهش منابع سوخت‌های فسیلی و کاهش خروج ‌دی‌اکسید کربن بکارگیری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از استراتژی‌های مهم دنیای پیشرفته صنعتی می‌باشد. در این تحقیق برای تامین تقاضای برق یک شهر با استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند صفحه‌های فتوولتائیک و توربین‌های بادی که قابلیت ذخیره سازی انرژی در باتری را دارند و منابع حرارتی معمول که نقش یک منبع جایگزین را ایفا می‌کنند استفاد...

متن کامل

بهینه‌سازی چند هدفه سیستم‌های منابع آب سدهای مارون و جره با استفاده از الگوریتم NSGA-II

هدف از این پژوهش، توسعه یک مدل کوپل شده شبیه ساز- بهینه ساز برای برنامه ریزی و مدیریت صحیح تخصیص به منابع و مصارف بالادست تالاب شادگان است. طوری که علاوه بر حداکثر نمودن درصد تامین نیازهای حوضه در طول دوره بهره برداری، میزان شوری جریان ورودی به تالاب شادگان نیز کاهش یابد. با توجه به اهمیت این تالاب به عنوان زیستگاه فصلی پرندگان و همچنین یکی از جاذبه های مهم توریستی و لزوم حفاظت از اکوسیستم آن، ...

متن کامل

مسیریابی چند ساختی‌ چند هدفه با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک چند هدفه با مرتب‌سازی غیر مغلوب نسخه‌ی 2 و تاپسیس

در یک مساله‌ی مسیریابی چند ساختی‌ چند هدفه، هدف پیدا کردن مسیری بهینه، متشکل از چند ساخت حمل و نقلی، با در نظر گرفتن چند تابع هدف بین نقاط مبدا و مقصد می‌باشد. اکثر مسائل بهینه‌سازی چند هدفه با اختصاص دادن یک وزن به هر تابع هدف و استفاده از مجموع وزن‌دار توابع به عنوان یک تابع هدف جدا حل می‌شوند. این روش‌ حل مسائل بهینه‌سازی چند هدفه دارای نقاط ضعفی می‌باشد که از جمله‌ی آنها می‌توان به عدم توان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  21- 32

تاریخ انتشار 2015-08-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021