انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو

نویسندگان

  • عباس صفرنژاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  • مرضیه دلیر کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، بخش تحقیقات کشت بافت، شعبه مشهد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد
  • مریم شورورزی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، بخش تحقیقات کشت بافت، شعبه مشهد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد
چکیده

اسفرزه گیاهی است از خانواده بارهنگ (Plantaginaceae) که گونه‌های مختلفی دارد. گیاه آن یکساله علفی و کوتاه است و بلندی آن به 40 – 10 سانتی‌متر می‌رسد.منشأ اولیه آن هند و پاکستان می‌باشد و در فلور ایران پراکنش وسیعی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تحمل به شوری گونه Plantago ovataبا بهره‌گیری از تکنیک کشت بافت و استفاده از تنوع سوماکلونال به‎منظور شناسایی و تولید ژنوتیپ‌های متحمل می‌‌باشد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار و 15 تکرار انجام شد. ریزنمونه‌های هیپوکوتیل بیشترین و ریشه کمترین میزان القاء کالوس را در شرایط نبود تنش شوری (شاهد) نشان دادند. در حضور تنش شوری درصد کالوس‌زایی هیپوکوتیل از کوتیلدون بیشتر بود. درصد باززایی کالوس حاصل از ریزنمونه هیپوکوتیل در تمامی غلظت‌های NaCl از کالوس حاصل از ریزنمونه کوتیلدون بیشتر بود. افزایش غلظت NaCl موجب کاهش درصد باززایی شد. ریشه کمترین و کوتیلدون بیشترین وزن تر و خشک را در غلظت‌های مختلف NaCl داشت.همچنینافزایش غلظت NaCl موجب افزایش میزان سدیم و کاهش میزان پتاسیم در کالوس‌ها شد. میزان کلسیم با افزایش غلظت NaCl نوسان داشت. گیاهچه‌های باززایی شده در حضور غلظت‎های بالای NaCl برای توسعه ریشه به محیط ریشه‌زایی (محیط کشت MS فاقد هورمون) منتقل شده و گیاهچه‌های با رشد مناسب به خاک منتقل شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Plantago ovata pdf

Forssk, semen, primarily the clinical data. Herbal medicinal products HMPC Community herbal monograph wellestablished use ispaghula husk Plantago ovata Forssk.Although true psyllium comes from the plant Plantago psyllium, the husk and seed of Plantago ovata Plantaginaceae is commonly referred to as psyllium.Plantago ovata is a stemless, soft, hairy annual herb of the PLANTAGINACEAE family that ...

متن کامل

انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری گیاه دارویی اسفرزه (Plantago psyllium L) و نوسان‎های سطح سدیم، پتاسیم و کلسیم در شرایط In vitro

گیاه اسفرزه ازجمله گیاهان مهم دارویی است که در ایران پراکنش وسیعی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی میزان تحمل به تنش شوری گونه Plantago psyllium L. با استفاده از کشت بافت به‌منظور شناسایی و تولید ژنوتیپ‌های مقاوم آن می‎باشد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 تیمار و 15 تکرار در هر تیمار انجام شد. متوسط درصد جوانه‌زنی 84% به‎دست آمد. ریزنمونه‌های هیپوکوتیل بیشترین و ریشه کمترین میزان القاء کالو...

متن کامل

جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاهچه چهار توده اسفرزه (Plantago ovata) در واکنش به تنش شوری

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاهچه اسفرزه (ovataPlantago) آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل چهار توده بذر گرگان، مراوه تپه، مشهد و اصفهان و اعمال تنش شوری با استفاده از نمک طعام در پنج سطح 4، 8، 12 و 16 دسی­زیمنس بر متر و آب­مقطر به‌عنوان شاهد بودند. صفات اندازه­گیری شده شامل طول ریشه‌‌چه و ساقه­چه، وزن خشک ریشه‌‌چ...

متن کامل

Plantago Ovata Consumption and Colorectal Mortality in Spain, 1995–2000

BACKGROUND Consumption of Plantago ovata may protect against colorectal cancer. To test this hypothesis, an ecological study was performed to determine mortality rates and distribution of colorectal cancer, and the consumption and distribution of P ovata, in different provinces in Spain. The putative association between P ovata consumption and mortality from colorectal cancer was then evaluated...

متن کامل

The gel-forming polysaccharide of psyllium husk (Plantago ovata Forsk).

The physiologically active, gel-forming fraction of the alkali-extractable polysaccharides of Plantago ovata Forsk seed husk (psyllium seed) and some derived partial hydrolysis products were studied by compositional and methylation analysis and NMR spectroscopy. Resolving the conflicting claims of previous investigators, the material was found to be a neutral arabinoxylan (arabinose 22.6%, xylo...

متن کامل

Spectrophotometric Estimation of Total Polysaccharides in Plantago ovata Husk Mucilage

Mucilage of Plantago ovata husk has various characteristics like binding, gelling, granulating, film former, disintegrating, suspending, and sustaining properties and could be utilized for the preparation of pharmaceutical dosage forms like tablets, suspensions, gel and for sustained drug release systems. The present paper deals with the spectrophotometric estimation of total polysaccharide con...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره 2

صفحات  289- 301

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021