انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت Bبه گیاه توتون

نویسندگان

  • خاکسار, غزاله گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
  • رجبی معماری, حمید گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
  • قبادی, سیروس گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
  • نیسی, ماجده گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده

یکی از شایع­ترین آلودگی­های ویروسی انسانی در سراسر جهان آلودگی ویروس هپاتیت  Bاست. مؤثرترین شیوه برای کنترل و درمان این بیماری، تزریق واکسن می­باشد، اما با توجه به گران بودن داروهای شیمیایی، تولید پروتئین نوترکیب ویروس هپاتیت  B به عنوان واکسن خوراکی در گیاهان طی چند سال گذشته با بیورآکتور­های مناسب برای تولید ارزان و فراوان اهمیت یافته است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است که ژن HBsAg با کمترین هزینه به گیاه مدل توتون منتقل شود. بدین­منظور ابتدا ناقل دوگانهpCAMBIA 1304  حاوی ژن HBsAg در باکتری Escherichia coli سویهJM107 و اگروباکتریوم سویه LBA4404 کلون و به روش قطعات برگی به گیاه توتون منتقل شد. باززایی ریزنمونه­های تلقیح شده در محیط­کشت انتخابی MS حاوی 500 میلی­گرم در لیتر سفوتاکسیم و 15 میلی­گرم در لیتر هیگرومایسین و همچنین تنظیم­کننده­های رشد در غلظت­های یک میلی­گرم در لیتر  BAP و یک دهم میلی­گرم در لیتر NAA انجام گرفت. در آخر پس از رسیدن گیاهچه­های غربال شده به ارتفاع 15 سانتیمتر، به روش CTAB از گیاهان تراریخته احتمالی DNA استخراج شد و جهت شناسایی و تأیید حضور ژن با آغازگرهای اختصاصی واکنش PCR و جهت بررسی بیان ژن واکنش RT-PCR انجام گرفت و بدین ترتیب حضور و بیان این ژن در گیاهان تراریخته توتون تأیید شد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت bبه گیاه توتون

یکی از شایع­ترین آلودگی­های ویروسی انسانی در سراسر جهان آلودگی ویروس هپاتیت  bاست. مؤثرترین شیوه برای کنترل و درمان این بیماری، تزریق واکسن می­باشد، اما با توجه به گران بودن داروهای شیمیایی، تولید پروتئین نوترکیب ویروس هپاتیت  b به عنوان واکسن خوراکی در گیاهان طی چند سال گذشته با بیورآکتور­های مناسب برای تولید ارزان و فراوان اهمیت یافته است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است که ژن hbsag با کمتر...

متن کامل

کلونینگ ژن کدکننده آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B در اشرشیاکولی

    Background & Aim: Hepatitis B virus(HBV) infection is endemic worldwide. It is estimated every year more than 350 million people become infected with HBV(new cases) worldwide. Unfortunately, there are no satisfactory drugs to cure HBV and related diseases and the only way to control it is through vaccination. Measurements of HBV DNA levels are routinely used to identify infectious chronic c...

متن کامل

انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت hbsag)b )به گیاه فلفل دلمه ای (capsicum annuum l.)

هپاتیت b، یکی از شایع ترین عفونت های ویروسی است که عامل ایجاد هپاتیت مزمن، حاد و سرطان کبد در انسان می باشد. امروزه بهترین و مناسب ترین راه درمان و پیشگیری از این بیماری، واکسیناسیون است؛ به سبب هزینه گزاف داروهای شیمیایی، در سال های اخیر گیاهان به عنوان بیورآکتورهای مناسب برای تولید ارزان، انبوه و همچنین ایمنی ترکیبات دارویی و نوترکیب مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته اند. آنتی ژن سطحی هپا...

15 صفحه اول

همسانه سازی و بررسی امکان انتقال ژن آنتی ژن سطحی هپاتیت بی به گیاه گوجه فرنگی

عفونت حاصل از ویروس هپاتیت بی(hbv) یک مشکل جهانی است. طبق ارزیابی های انجام شده ، حدود 350 میلیون حامل مزمن hbv در جهان وجود دارد که حدود 5% از جمعیت کل جهان را تشکیل می دهند. واکسن هپاتیت بی بدست آمده از مخمر و سلولهای پستانداران گران است و استفاده از آن را در کشورهای در حال توسعه محدود می کند. با توجه به اینکه بیوراکتورهای گیاهی به عنوان سیستم های موفق و اقتصادی در تولید پروتئین های نو ترکیب ...

کلونینگ ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b در اشرشیاکولی

زمینه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت b در سراسر جهان آندمیک است. حدود 350 میلیون ناقل ویروس هپاتیت b در جهان وجود دارد. حدود یک میلیون نفر در سال به دنبال عفونت ویروس هپاتیت b تلف می شوند. متاسفانه دارویی که بتواند به درمان کامل هپاتیت b بیانجامد، وجود ندارد و تنها راه جهت کنترل اپیدمی ها، انجام واکسیناسیون می باشد. اندازه گیری مقدار dna ویروسی برای شناسایی افرادی که دارای عفونت مزمن هستند، مورد است...

متن کامل

کلون سازی بخشی از توالی ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b در e. coli

ویروس هپاتیت b که یکی از عوامل مهم ایجاد بیماری¬های عفونی و با سرعت شیوع بیشتر از یک میلیون نفر در سال می¬باشد، نهمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان و اصلی¬ترین علت مرگ ناشی از هپاتیت در ایران است. این بیماری درمان اختصاصی نداشته و شیوع بالای آن مستلزم گسترش روش های پیشگیری، به¬ ویژه توسعه راهکارهای ایمن سازی بر علیه آن می باشد. لذا در این تحقیق همسانه سازی مجازی و آزمایشگاهی قطعه ای از آنتی ژن س...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 1

صفحات  23- 30

تاریخ انتشار 2016-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022